PTAC skaidrojums par 2021.gada 20.maija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, (turpmāk – PTAL), kas stājās spēkā 15.06.2021.

Grozījumi PTAL 8.panta piektajā daļā:

(5) Lai saskaņā ar šā panta 4.4 daļu izvērtētu patērētāja spēju atmaksāt kredītu vai galvinieka spēju izpildīt no galvojuma līguma izrietošās saistības, kredīta devējam ir tiesības pieprasīt un ar kredītinformācijas biroja starpniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt:

            1) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par patērētāja vai galvinieka ienākumiem;

            2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošo informāciju par patērētājam vai galviniekam izmaksāto pensiju, pabalstu un atlīdzību”.

Attiecībā uz minētajām izmaiņām kredītu devējiem ir jāņem vērā sekojošais:

  • Turpmāk kredīta devējiem ir vienāda kārtība un prasības patērētāja un galvinieka spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanā – neatkarīgi no kredīta summas.

PTAL 8.panta (41) un (42) daļa ir noteikts pienākums kredītu devējiem veikt patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu. PTAL 8.panta (44) daļā minēts: “Izpildot šā panta 4.1 un 4.2 daļā noteikto pienākumu, kredīta devējam ir pienākums pieprasīt, iegūt un izvērtēt informāciju par patērētāja ienākumiem un izdevumiem pienākuma izpildei atbilstošā apjomā.” Turklāt ir noteikts, ka balstīties var tikai uz dokumentāri pamatotu un pietiekamu informāciju: “Kredīta devējs var balstīties uz informāciju, kas saņemta no patērētāja, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota”. Līdz ar to, veicot izvērtēšanu, kredīta devējiem ir pienākums patērētāja ienākumus noteikt no dokumentāri pamatota un ticama avota.

  • Ņemot vērā bankas konta izdruku viltošanas riskus, PTAC ieskatā patērētāja ienākumu noteikšanā kredīta devējiem vēlams izmantot ārējās datu bāzes, ja vien nav tiešā veidā pieejams patērētāja norēķinu konta pārskats (piemēram, patērētājs pieprasa aizdevumu kredītiestādē, kuras norēķinu kontā saņem ienākumus). Proti, vai nu caur kredītinformācijas birojiem saņemot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izziņu (vairumā gadījumos) un/vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) sniegto informāciju (ja ienākumi ir pabalsti, pensija vai cita atlīdzība).  Jāatzīmē, ka noteiktos gadījumos (piemēram, pastāvot šaubām par ienākumu gūšanas turpināšanos, lielākas aizdevuma summas gadījumā) var būt nepieciešama papildu detalizētāka informācija no VSAA (piemēram, vai tas ir vienreizējs vai regulārs maksājums, vai saistīts ar slimību, bērniem, pensiju vai bezdarbu, tāpat būtisks ir pabalsta piešķiršanas un beigu datums).
  • Ja kredīta devējs patērētāja ienākumu noteikšanā izmanto konta pārskatu, vispirms jāgūst pārliecība, ka iesniegtais dokuments ir ticams un nav viltots. Turklāt, vērtējot konta pārskatu, ir jāņem vērā visa tajā norādītā informācija, ne tikai informācija par ienākumiem, tajā skaitā jāparedz iespēja, ka patērētājam var būt konti vairākās kredītiestādēs. Papildus PTAC vērš uzmanību apstāklim, ka ne visi ieskaitījumi no darba devēja var būt patērētāja ienākumi (piemēram, par ienākumiem nebūtu uzskatāmi komandējuma izdevumi, avansa maksājumi saimnieciskiem izdevumiem u.tml.). Turklāt, vērtējot konta pārskatu, nepieciešams pievērst uzmanību arī nesen saņemtiem aizdevumiem, kas vēl var neuzrādīties ārējās datu bāzēs, kā arī nestandarta patērētāja izdevumiem, kas var būtiski paaugstināt riskus veiksmīgai aizdevuma atmaksai (piemēram, maksājumiem par azartspēlēm, šaubīgiem pārskaitījumiem, kas varētu liecināt, ka patērētājs kļuvis par upuri krāpnieku piedāvājumiem izdevīgi nopelnīt).
  • Gadījumos, kad patērētājs ienākumus gūst ārvalstīs, turpmāk nav jāpieprasa attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izziņa, bet kredītu devējam patērētāja ienākumus jānosaka no cita avota, ar nosacījumu, ka tas ir dokumentāri pamatots (piemēram, konta pārskats);
  • Attiecībā uz kredīta devēja veiktās patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas dokumentēšanu norādām, ka šo pienākumu pēc būtības nosaka PTAL 8.panta (44) daļa un 8.1 panta (12) daļa (hipotekārās kreditēšanas darījumiem), kā arī dokumentēšanas pienākums minēts PTAC vadlīnijās “Patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētajiem” (turpmāk – Vadlīnijas) un Eiropas Banku iestādes 2020.gada 29.maija “Pamatnostādnēs par aizdevumu iniciēšanu un uzraudzību” (turpmāk – Pamatnostādnes), kuras piemēro no 2021.gada 30.jūnija. Turklāt arī PTAC, veicot uzraudzības darbības vai pārbaudot patērētāja iesniegto sūdzību, kredīta devējiem var lūgt sniegt pierādījumus par veikto patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu.

PTAC atkārtoti atgādina, ka, lai novērstu patērētāju nokļūšanu pārmērīgās parādsaistībās, kredītu devējiem ir jāņem vērā PTAC Vadlīnijās norādītās parāda apkalpošanas izdevumu attiecības pret ienākumiem (DSTI), proti, nav pieļaujams, ka patērētājiem ar zemākiem ienākumiem kredītu devēji ļauj saistību maksājumiem novirzīt būtisku daļu no ienākumiem, papildus nevērtējot to izdevumu plūsmu.

PTAC Vadlīnijas pieejamas https://www.ptac.gov.lv/lv/media/131/download  .

Grozījumi PTAL 8.3 pantā:

(1) Aizliegts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad:

1) to īsteno kredīta devējs vai kredīta starpnieks telpās, kurās tas veic saimniecisko darbību;

2) to īsteno kredīta devēja vai kredīta starpnieka mājaslapā internetā vai tiešsaistes sistēmā, kuru pēc autentifikācijas veikšanas kredīta devējs izmanto pakalpojumu saņemšanai;

3) to īsteno kredīta devēja vai kredīta starpnieka mobilajā lietotnē, kuru pēc autentifikācijas veikšanas patērētājs izmanto kredīta devēja pakalpojumu saņemšanai;

4) to īsteno, personiski uzrunājot iespējamo klientu klātienē vai telefoniski, ja patērētājs tam piekrīt;

5) to īsteno pasta vai elektroniskos sūtījumos patērētājam, ja patērētājs nepārprotami iepriekš piekritis tos saņemt;

6) ar kreditēšanu nesaistītas preces vai pakalpojuma reklāmā, izņemot reklāmu televīzijā vai radio, persona, kas nav kredīta devējs vai kredīta starpnieks, sniedz informāciju par iespēju apmaksu finansēt ar kreditēšanas līguma starpniecību.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredīta devēja un kredīta starpnieka preču zīmes reklāmu. Kredīta devēja un kredīta starpnieka preču zīmes (tai skaitā sponsorēšanas) reklāma ir aizliegta sabiedriskā pasūtījuma ietvaros radio vai televīzijā īstenotos projektos, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(3) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz Augstskolu likumā noteikto studiju kredītu un studējošo kredītu.”

  • Ņemot vērā, ka “zīmolvārds” nav definēts normatīvajos aktos un joprojām nepastāv vienota izpratne par šī termina nozīmi, šis termins 8.3panta otrajā daļā tiek aizstāts ar terminu “preču zīme”.  Preču zīme veidojama un reģistrējama ne tikai ievērojot Preču zīmju likuma prasības, bet arī PTAL 8.3panta sākotnēji noteikto ierobežojumu mērķi, kas nav mainīts ar šiem 20.05.2021. PTAL grozījumiem, ierobežot patērētāju kreditēšanas reklāmu izplatību.  Proti, izstrādājot patērētāju kreditēšanas pakalpojumu preču zīmi jāņem vērā tie paši principi, kas tika noteikti PTAC 2019.gada skaidrojumā attiecībā uz zīmolvārda saturu, proti, preču zīme nedrīkstēt saturēt saukļus un aicinājumus saņemt kreditēšanas pakalpojumus.
  • Termins “kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs” tiek aizvietots ar “kredīta devējs vai kredīta starpnieks” atbilstoši šī panta pirmajai daļai. Tātad, sākot ar 15.06.2021. kredīta starpnieka tāpat kā kredīta devēja preču zīmes (tai skaitā sponsorēšanas) reklāma  ir atļauta visās vidēs, izņemot sabiedriskā pasūtījuma ietvaros radio vai televīzijā īstenotos projektos, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  • PTAL 8.3pants papildināts ar trešo daļu, paredzot, ka kreditēšanas reklāmas aizliegums neattiecas uz studiju kredītu un studējošo kredītu, ko piešķir no valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu. Tādējādi tiek rasta iespēja kredītiestādēm, kas ir Ministru kabineta apstiprinātajā kārtībā izvēlētais studiju un studējošo kredītu sistēmas administrētājs un nodrošinātājs, informēt studējošos par šī atbalsta pieejamību un iespēju šādi finansēt savas studijas.

Norādām, kredītu devējiem un kredītu starpniekiem joprojām ir jāievēro PTAC rekomendācijas un vadlīnijas atbilstošas patērētāja kreditēšanas reklāmas izstrādei un izplatīšanai.