Prasības prasījuma pieteikumam

Patērētājs rakstiski iesniegtajā iesniegumā norāda sekojošu informāciju:

  • iesnieguma adresāta (ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja) nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu;
  • patērētāja (iesnieguma iesniedzēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu;
  • iesniegumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas (obligāti – darījumu apliecinoša dokumenta (kases čeka) kopiju);
  • elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.