Skaidra preces vai pakalpojuma cenas norādīšana ļauj patērētājam ne tikai zināt pirkuma vērtību, bet arī salīdzināt dažādas preces un pakalpojumus. Skaidra un nepārprotama informācija par preci dod labumu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Dodot patērētājiem iespēju salīdzināt cenas, tiek veicināta godīga konkurence.

Cenu norādīšanas kārtību Latvijas Republikā nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk – LIKUMS) un Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumi Nr.178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” (turpmāk – NOTEIKUMI), kuros ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra Direktīvas 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas. NOTEIKUMI attiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, ko pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji piedāvā patērētājiem.

Saskaņā ar LIKUMA 17.panta pirmo daļu pārdevēja pienākums ir rakstveidā iepazīstināt patērētāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvātās preces cenu. LIKUMA 13.panta pirmā daļa nosaka arī, ka precei ir jāatbilst pārdevēja sniegtajam paziņojumam par šo preci, tai skaitā arī pārdevēja paziņojumam par preces cenu. LIKUMA 21.1 pantā ir noteikti nosacījumi, kas jāievēro, ja tiek izsludināta izpārdošana, veikta cenu pazemināšana.

Savukārt kārtību, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas, lai, piedāvājot preces vai pakalpojumus, vispusīgi informētu patērētāju, nosaka NOTEIKUMI.

Plašāk par cenu norādīšanas kārtību un normatīvo aktu skaidrojumu skatīt