Tekstilizstrādājums - neapstrādāts, daļēji apstrādāts, pusgatavs vai gatavs izstrādājums (pusfabrikāts vai fabrikāts), kas veidots tikai no tekstilšķiedrām neatkarīgi no maisīšanas vai saistīšanas paņēmieniem.

Speciālais regulējuma attiecas uz izstrādājumiem, kuros ir vismaz 80% tekstilšķiedras no kopējās izstrādājuma masas, un citos izstrādājumos iestrādātiem tekstilizstrādājumiem, ja tie ir attiecīgo izstrādājumu neatdalāma daļa un ja to tekstilšķiedru sastāvs ir norādīts.

MARĶĒJUMĀ NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA 

Ražotāja nosaukums un / vai preču zīme.

Ražotāja atrašanās vieta.

Tekstilšķiedras sastāvu skaidri salasāmā un vienotā drukā norāda marķējumā.

Marķējumā sniegtā informācija par tekstilizstrādājumu tekstilšķiedru sastāvu ir norādāma valsts valodā, tekstilšķiedru sastāvu nedrīkst saīsināt.

Izstrādājumiem, kas sastāv no divām vai vairākām tekstilšķiedrām, no kurām viena veido vismaz 85% no kopējās izstrādājuma masas norāda tās procentuālo daudzumu, vai pilnīgu tekstilizstrādājuma procentuālo sastāvu.

Izstrādājumiem, kas sastāv no divām vai vairākām tekstilšķiedrām, no kurām neviena neveido 85% no kopējās izstrādājuma masas norāda vismaz divu galveno tekstilšķiedru nosaukumus un procentuālo masu, kā arī pārējo tekstilšķiedru nosaukumus dilstošā masas secībā.

Tekstilšķiedras, kuras katra veido mazāk par 10% no tekstilizstrādājuma kopējās masas, var apzīmēt ar vārdiem „citas tekstilšķiedras” un norādīt to kopējo procentuālo masu.

DOKUMENTĀCIJA

Pavaddokumenti (līgums, rēķins, faktūra).

Tekstilizstrādājuma tekstilšķiedru sastāvam ir jābūt skaidri norādītam attiecīgajos pavaddokumentos.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu