Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst atbilstības novērtēšanas pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja

saņemtajā pilnvarā, kas atļauj veikt vismaz šādus pienākumus:

  • glabāt EK atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;
  • pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniegt šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu preces atbilstību;
  • pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt preces, uz kurām attiecas viņu pilnvaras.