Ja nolemts sākt aktīvu dzīvesveidu tieši sporta klubā, PTAC aicina vispirms iepazīties ar izstrādātajiem padomiem, kas jāņem vērā, pirms parakstīt līgumu vai iegādāties sporta kluba abonementu. PTAC ir izpētījis piedāvāto sporta klubu pakalpojumu līgumus, analizējot atsevišķu komersantu praksi, un izstrādājis ieteikumus patērētājiem, slēdzot līgumu vai iegādājoties abonementu sporta kluba pakalpojumu saņemšanai.

No saņemtajām PTAC sūdzībām par sporta klubu pakalpojumiem izriet, ka patērētāji, iegādājoties sporta kluba abonementu vai noslēdzot līgumu, nav pievērsuši pietiekamu uzmanību:

 • iegādātajam abonementa veidam – proti, atsevišķi pakalpojuma sniedzēji, piedāvājot sporta kluba abonementu arī uz salīdzinoši īsu termiņu (piemēram, viens mēnesis), var paredzēt, ka vienlaikus tiek noslēgts arī beztermiņa līgums. Līdz ar to patērētājam ir saistoši līgumā noteiktie pienākumi un tiesības, tostarp līgumā var būt noteikta īpaša kārtība, kādā patērētājam jāpaziņo par līguma izbeigšanu, ja viņš nevēlas turpināt apmeklēt sporta klubu;
 • apmaksas kārtībaija abonementā vai līgumā paredzētie sporta kluba pakalpojumi netiek izmantoti – proti, sporta kluba abonements vai līgums var paredzēt, ka patērētājam abonementa vai līguma darbības laikā ir pienākums samaksāt abonēšanas maksu arī par to laika periodu, kad patērētājs savu iemeslu dēļ neapmeklē sporta klubu (izņemot, ja patērētājs ir izmantojis abonementa/līguma darbības apturēšanas pakalpojumu, ja konkrētais sporta klubs to piedāvā);
 • līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtībai un nosacījumiem – proti, izbeidzot līguma darbību pirms termiņa, tā noteikumi var paredzēt patērētājam pienākumu maksāt līgumsodu vai citu kompensāciju par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Līgums var paredzēt noteiktu kārtību un termiņus līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanai.

Sporta klubu pakalpojumu klāsts vai pakalpojumu izmantošanas nosacījumi dažādiem pakalpojumu sniedzējiem var būtiski atšķirties. Piemēram, par sporta klubu pakalpojumu saņemšanu Jūs varat noslēgt līgumu, tāpat pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt iegādāties abonementus uz noteiktu laika periodu, reižu abonementu vai periodu karti u.c. Pirms līguma parakstīšanas vai abonementa u.c. iegādes ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar visu informāciju, nepieciešamības gadījumā jautājiet papildu informāciju pakalpojuma sniedzējam.

Pirms līguma par sporta kluba pakalpojumu saņemšanu noslēgšanas:

 1. pārliecinieties, uz kādu termiņu līgums tiek slēgts – vai tas ir beztermiņa līgums vai arī tiek noslēgts uz noteiktu termiņu un kāds ir līguma darbības termiņš;
 2. iepazīstieties ar līgumā noteikto norēķinu kārtību un termiņiem par sniegtajiem sporta kluba pakalpojumiem, proti, vai ir nepieciešams veikt maksājumus uz priekšu (avansa veidā), vai arī Jūs veicat apmaksu par jau saņemtajiem sporta kluba pakalpojumiem.
 3. atsevišķi pakalpojuma sniedzēji var paredzēt norēķinu veikšanu ar kredītiestādes starpniecību, izmantojot regulāros maksājumus. Pārliecinieties, vai pakalpojumu sniedzējs piedāvā Jums piemērotu norēķinu veidu, piemēram, pakalpojuma apmaksu skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.
 4. ja izvēlaties slēgt līgumu (vai iegādāties abonementu) uz garāku termiņu, iepazīstieties, kāda ir līgumā noteiktā līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtība, un vai Jums saistībā ar līguma pirmstermiņa pārtraukšanu ir jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods vai cita kompensācija.

PTAC ieteikumi patērētājiem, slēdzot līgumu vai iegādājoties abonementu sporta kluba pakalpojuma saņemšanai

 • Pirms abonementa iegādes vai līguma slēgšanas (īpaši, ja vēlaties slēgt līgumu uz termiņu, kas ir garāks par 3 mēnešiem) iepazīstieties ar konkrētā sporta kluba piedāvātajiem pakalpojumiem. Šaubu gadījumā sākotnēji ieteicams izvēlēties izmēģinājuma (vienreizējo) apmeklējuma vai reižu abonementu.
 • Pievērsiet uzmanību tam, vai Jums ir nepieciešams veikt kādus papildu (obligātos) maksājumus, piemēram, lai izmantotu sporta kluba pakalpojumus, vienreizēja reģistrācijas maksa, iestāšanās maksa sporta klubā vai maksa par abonementa/reģistrācijas kartiņas izgatavošanu u.tml.
 • Atsevišķi pakalpojuma sniedzēji, kas piedāvā sporta kluba abonementu arī uz salīdzinoši īsu termiņu (1 mēnesis) var paredzēt, ka vienlaikus tiek noslēgts arī līgums. Līdz ar to Jums saistoši būs līgumā noteiktie pienākumi un tiesības, tostarp līgumā var būt noteikta īpaša kārtība, kādā jāziņo par līguma izbeigšanu, ja nevēlaties turpināt apmeklēt sporta klubu.
 • Abonementa (līguma) darbības apturēšana uz noteiktu laiku (piemēram, Jūsu atvaļinājuma gadījumā u.c.) var būt maksas pakalpojums un tā cena ir noteikta cenrādī. Pievērsiet uzmanību, kāda ir līgumā noteiktā abonementa apturēšanas kārtība (piemēram, cik dienas iepriekš ir jāziņo pakalpojuma sniedzējam), un cik reizes līguma darbības termiņā var izmantot abonementa apturēšanas pakalpojumu.
 • Pievērsiet uzmanību, vai Jums ir nepieciešams pieteikt iepriekš konkrētas nodarbības apmeklējumu, kāda ir kārtība, ja vēlaties atteikties no iepriekš rezervētās nodarbības apmeklējuma. Piemēram, Jums var būt nepieciešams noteiktu laika periodu pirms paredzētās nodarbības sākuma iepriekš brīdināt sporta klubu par to, ka neapmeklēsiet rezervēto nodarbību.