Korektīvo darbību mērķis ir novērst konstatētās neatbilstības un aizsargāt patērētājus no preču radītā riska.

Komersants nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt preces, ja viņš var secināt vai viņam ir jāsecina, ka tās neatbilst drošuma prasībām, kā arī preces, par kuru drošumu viņam nav pietiekamas informācijas. Katra komersanta pienākums ir savas darbības ietvaros piedalīties preču drošuma pasākumu veikšanā, īpaši veicot riska novērtējumus un informējot par iespējamiem riskiem, nodrošinot nepieciešamo dokumentāciju preču izcelšanās izsekošanai, kā arī aktīvi sadarbojoties ar valsts uzraudzības un kontroles iestādēm darbībās, kas paredzētas, lai novērstu apgrozībā laisto preču radīto risku.

Gadījumos, kad komersanti paši ir konstatējuši nedrošas preces, kuras rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām, tiem noteiktā kārtībā nekavējoties ir jāinformē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes (sīkāk skatīt  „Paziņošana par bīstamām precēm”).

Tas, kāda veida korektīvās darbības ir nepieciešamas, galvenokārt atkarīgs no riska līmeņa, ko rada prece ar konstatētajām neatbilstībām, un no konkrētajiem lietas apstākļiem, piemēram, realizētais preču daudzums, vai prece jau ir pieejama tirgū, vai arī neatbilstība ir konstatēta pirms prece ir laista tirgū, vai prece ir piegādāta galapatērētājam u.c. Korektīvajām darbībām jābūt proporcionālām un efektīvām.

Par korektīvo darbību veikšanu ir atbildīgs ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis (atbilstoši pilnvarojumam), importētājs vai izplatītājs, kurš pirmais piegādājis Latvijas tirgū neatbilstošo preci. Lai palīdzētu komersantiem veikt korektīvās darbības ātrāk un veiksmīgāk, sniegtu skaidrojumu par to, kādas darbības un pie kādiem nosacījumiem būtu nepieciešams veikt, ar ES atbalstu ir izstrādāta

(rokasgrāmatas jaunākā versija ir pieejama angļu valodā-

Korektīvajām darbībām jābūt saskaņotām ar attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestādi.

PTAC veicina un atbalsta komersantu brīvprātīgās darbības normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Lai lemtu par piemērotākajām korektīvajām darbībām, ir nepieciešama detalizēta informācija par lietas apstākļiem, piemēram, realizētais preču daudzums, informācija par preces novērtēšanu u.c., kas prasa zināmu laiku, tādēļ sākotnēji PTAC var pieprasīt komersantam veikt īslaicīgus (pagaidu) pasākumus pastāvošo risku novēršanai, piemēram, pārtraukt preces izplatīšanu, par turpmākajām darbībām informējot atsevišķi.

Ja komersants neveic korektīvās darbības brīvprātīgi vai arī veic tās nepienācīgi (piemēram, veic tikai dažas no noteiktajām korektīvajām darbībām, neveic korektīvās darbības ar PTAC saskaņotajā termiņā vai neiesniedz PTAC dokumentārus pierādījumus par minēto darbību izpildi), PTAC var pieņemt komersantam adresētu lēmumu (administratīvo aktu), ar kuru aizliedz tam preci piedāvāt tirgū un pieprasa noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības, kas ir samērīgas ar attiecīgās neatbilstības radīto risku. Atbilstoši preču grupai PTAC pieņem lēmumus saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 13.pantu, Būvniecības likuma 10.pantu vai likuma „Par mērījumu vienotību” 10.1 pantu.