Izmaiņas iekārtu energomarķējumā

2021. gadā ir ieviests jauns energomarķējums vairākām preču grupām. Atbilstoši jaunajam marķējumam sadzīves tehnikas ierīces tiek marķētas skalā no A līdz G, bet riepas skalā no A līdz E. Energomarķējumam ir pievienots QR kods, ar kuru varēs piekļūt papildu informācijai par konkrēto preci EPREL datubāzē.

Jaunais marķējums ir stājies spēkā šādām preču grupām:

 • Mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas;
 • Veļas mazgāšanas mašīnas;
 • Veļas mašīnas ar žāvētāju;
 • Trauku mazgāšanas mašīnas;
 • Televizori un elektroniskie displeji;
 • Gaismas avoti;
 • Riepas.

Lai gan energomarķējums gaismas avotiem tiek piemērots no 2021. gada 1. septembra, jāņem vērā, ka gaismas avotiem ir noteikts 18 mēnešu pārejas periods, kura laikā energomarķējums ir jānomaina. Tomēr, iegādājoties gaismas avotus internetā, jaunajam energomarķējumam ir jābūt attēlotam jau no 2021. gada 20. septembri.

Jaunajā energomarķējumā visiem produktiem ir viena kopīga skala, kas ietver tikai klases no A līdz G. Klases ar atzīmi “+” vairs netiks veidotas. Tāpat marķējums tiks sasaistīts ar jauno ES produktu datubāzi (EPREL), izmantojot QR kodu. Noskenējot kodu, patērētājs no EPREL datubāzes var iegūt plašāku informācija par iekārtu.

Jaunais marķējums ieviests tāpēc, ka līdz šim izmantotā +++A/G marķēšanas sistēma bija kļuvusi neefektīva. Jauktā marķējuma skala, kurā ieviestas daudzas klases ar atzīmi +, vairs nebija pārskatāma, un lielākā daļa produktu jau ietilpa divās vai trīs augstākajās klasēs, apgrūtinot patērētājiem efektīvāko produktu izvēli.

 

Salīdzināšanas rīks

Veicot jaunu preču iegādi, mēs parasti cenšamies izvēlēties mūsu vajadzībām vispiemērotāko un izdevīgāko preci, taču der atcerēties, ka arī preces lietošanas laikā tā patērē dažādus resursus. Tāpēc vēlams izvēlēties tādas preces, kurām ir zema ne tikai sākotnējā cena, bet zemas būs arī izmaksas, kas radīsies tās lietošanas laikā. 

Lai atvieglotu preču salīdzināšanu, ir izveidots preču salīdzināšanas rīks, kurā, ievadot datus par iekārtu, iespējams aprēķināt tās aptuvenās izmaksas 10 gadu laikā.

Preces ar energomarķējumu

Katram produktu veidam energomarķējumā ir iekļauta papildu informācija, piemēram, veļas un trauku mašīnām ir sniegta informācija par ūdens patēriņu, savukārt ledusskapjiem ir sniegta informācija par dažādu nodalījumu ietilpību. Tālāk ir parādīti energomarķējuma piemēri dažādām precēm.

Patērētāju ieguvumi no energomarķējuma un ekodizaina

Energomarķējuma un ekodizaina prasību mērķis ir paaugstināt tirgū pieejamo preču energoefektivitāti un ilgtspēju, kā arī veicināt patērētāju informētību, lai patērētāji spētu pieņemt ilgtspējīgus un pārdomātus lēmumus preču iegādes brīdī. 

Energomarķējums ir izveidots, lai palīdzētu patērētājiem veikt pārdomātus pirkumus, proti, izvēlēties produktus, kas patērē mazāk enerģijas un citu resursu, ilgtermiņā samazinot izmaksas, kas rodas produktu lietošanas laikā.

Savukārt ekodizaina prasību mērķis ir mudināt ražotājus izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa to aprites cikla laikā, kā arī ņemot vērā citas produktu un patērētāju prasības, piemēram, funkcionalitāti, kvalitāti, drošumu, cenu, piemērotību ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.

Galvenie ieguvumi, ko sniedz energomarķējums:

 • energomarķējums veicina energoefektīvu ražojumu pārdošanu un palīdz pircējam izdarīt pārdomātu lēmumu par pirkumu, tā veicinot mājsaimniecību enerģijas patēriņa samazināšanos kopumā;
 • stiprina pircēja uzticību pārdevējam un veikalam;
 • sniedz informāciju par produkta enerģijas patēriņu un kā tas palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas;
 • sniedz informāciju par citu resursu patēriņu, piemēram, ūdens (šī informācija atšķiras katrai produktu grupai);
 • ir likumdošanas prasība, kuru kontrolē un uzrauga tirgus uzraudzības iestāde.
 •  

Galvenie ieguvumi no ekodizaina prasību ieviešanas:

 • Ekodizaina prasības nosaka minimālās energoefektivitātes prasības iekārtām, tā nodrošinot, ka ļoti neefektīvas iekārtas netiek tirgotas.
 • Rezerves daļu pieejamība – ekodizaina prasības vairākām preču grupām tagad nosaka, cik ilgi ražotājam ir jāspēj nodrošināt tā ražoto preču rezerves daļas, piemēram, veļas mašīnu ražotājam rezerves daļas jānodrošina vismaz 10 gadus pēc tam, kad preci pārtrauc ražot, bet trauku mašīnām – 7 gadus.
 • Ūdens patēriņš – ekodizaina prasības arī nosaka ierobežojumus ūdens patēriņam veļas mašīnām, tāpat arī to, ka ūdens patēriņa samazināšana, lai nodrošinātu atbilstību ekodizaina prasībām, nedrīkst pasliktināt mazgāšanas un skalošanas kvalitāti.
 • Informācija – prasības ietver arī nosacījums par to, kāda informācija visiem ražotājiem obligāti ir jāsniedz patērētājam par katru iekārtu un tās lietošanu.

Elektropreču utilizācija

Papildus ekodizaina noteikumiem, kuru mērķis ir veicināt efektīvāku, ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku preču ražošanu, Eiropas Savienībā ir spēkā arī noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), kuru mērķis ir pēc iespējas samazināt šo atkritumu radīto ietekmi uz vidi un to rašanos kopumā.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir dažādas nolietotas elektroniskās iekārtas, piemēram, datori, ledusskapji, mobilie tālruņi u.c. Šāda veida atkritumi satur sarežģītus materiālu maisījumus, un daži no tiem ir klasificējami kā bīstami. Ja izmestās ierīces netiek pareizi apsaimniekotas, tās var izraisīt nopietnas vides un veselības problēmas. Turklāt modernā elektronika satur arī retus un dārgus resursus, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Divi galvenie ES normatīvie akti, kas regulē EEIA radīšanu un apsaimniekošanu ir:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās;

EEIA regulā ir ietverti principi, lai novērstu EEIA radīšanu, veicinot resursu efektīvu izmantošanu un otrreizējo izejvielu atgūšanu, un lai veicinātu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citus reģenerācijas veidus.

Lai sasniegtu šos mērķus, direktīva:

 • pieprasa atsevišķu EEIA savākšanu un pareizu apstrādi un nosaka mērķus to savākšanai, kā arī to reģenerācijai un pārstrādei;
 • palīdz Eiropas valstīm efektīvāk cīnīties pret nelegālu atkritumu eksportu, apgrūtinot eksportētājiem slēpt nelegālus EEIA sūtījumus;
 • samazina administratīvo slogu, aicinot saskaņot valstu EEI reģistrus un ziņošanas formātu.

Kas jāzina patērētājiem?

Elektriskās un elektroniskās iekārtas marķē ar šādu simbolu. Ar šo simbolu marķētu iekārtu, kad ir beidzies tās lietošanas laiks, nedrīkst izmest sadzīves vai citos atkritumu konteineros, kas nav paredzēti EEIA savākšanai. EEIA ir jāizmet tām paredzētos dalītās vākšanas konteineros, nodošanas punktos vai tie ir jānodod atpakaļ tirdzniecības vietā.

ikona

Pienākumi, ko direktīva izvirza visām ES dalībvalstīm:

 • veicināt ražotāju un pārstrādātāju sadarbību tādu elektrisko iekārtu konstruēšanai, kuras var izmantot atkārtoti, demontēt un reģenerēt saskaņā ar ekodizaina direktīvu (Direktīva 2009/125/EK);
 • līdz minimumam samazināt to, ka EEIA apglabā kā nešķirotus sadzīves atkritumus;
 • atļaut privātām mājsaimniecībām un izplatītājiem nodot atpakaļ EEIA bez maksas;
 • aizliegt tādu atsevišķi savākto EEIA apglabāšanu, kas nav tikuši pareizi apstrādāti;
 • nodrošināt gada minimālo EEIA savākšanas apjomu.
 • izveidot reģistru, kurā ir uzskaitīti visi uzņēmumi, kuri ražo vai importē elektriskās un elektroniskās iekārtas;
 • veikt pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktam, un noteikt sodus par tiesību akta noteikumu pārkāpšanu;
 • pieprasīt, lai ražotāji:
  • sasniedz dažādām EEIA kategorijām noteiktos minimālos apstrādes mērķus;
  • sniedz informāciju sabiedrībai par to, kā EEIA iespējams nodot atpakaļ un savākt.