Ko darīt, ja esmu parādā?

Ar parādiem ir tā, tajos viegli iekļūt, sarežģīti izkļūt. Mēs izveidojām rīcības plānu, kurā atradīsi iespējas un ieteikumus, ko darīt, lai atkal būtu brīvs no parādiem.

Redzi parādam cauri! http://parads.ptac.gov.lv/lukturis/

 • Pārliecinies, vai esi savlaicīgi veicis visus savus maksājumus un neesi palicis kādam parādā!
 • Ja esi piemirsis veikt kādu maksājumu - NEKAVĒJIES! Veic to pēc iespējas ātrāk!
 • Ja esi visus maksājumus veicis godprātīgi un noteiktajā termiņā, sazinies ar paziņojuma nosūtītāju un informē par to!
 • Ja uzskati, ka parāds ir nepamatots -  Tev ir tiesības 21 dienas laikā no pirmreizējā paziņojuma saņemšanas izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu!
 • Tavs pienākums ir sadarboties ar parāda atguvēju.

ATCERIES!

 • Atgūt parādsaistības no patērētājiem drīkst tikai licencēts parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs.

Par licences esamību pārliecinies:

https://registri.ptac.gov.lv/lv/table/parada-atguanas-pakalpojuma-sniedzeji-kuri-sanemusi-licenci#overlay-context=lv

 • Nevēlēšanās vai radušās grūtības segt parādsaistības nav uzskatāms par pamatotu iebildumu pret parādu.
 • Iebildumu izteikšana par pieprasīto parādu neaptur parāda atgūšanu un neatbrīvo parādnieku no kavēto saistību (kam jau iestājies izpildes termiņš) izpildes, ja parādsaistības ir tiesiski nodotas atgūšanai parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam.
 • Ja parādsaistības ir pamatotas, parāda atguvējs ir tiesīgs prasīt Tev samaksāt pamatotus parāda atgūšanas izdevumus un Tavs pienākums ir tos segt.
 • Parāda atgūšanas izdevumi nedrīkst pārsniegt 7,00 EUR par pirmreizējo paziņojumu par parādsaistībām un 10,00 EUR par pārējām parāda atgūšanas procesā veiktajām darbībām.
 • Ja nevari atmaksāt parādu nekavējoties (noteiktajā termiņā), Tu esi tiesīgs piedāvāt parāda atguvējam savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu.
 • Tev ir tiesības prasīt izsniegt parāda esamību un tā apmēru pamatojošu dokumentu kopijas.

ATCERIES!

 • Parāda atguvējam nav pienākums piekrist Tavam piedāvājumam maksājumu saistību nokārtošanai, ja šis piedāvājums ir tam nepieņemams.  Tā ir abu pušu savstarpēja vienošanās par pieņemamāko risinājumu parāda samaksai saprātīgā termiņā.
 • Ja esi pieprasījis izsniegt parādu pamatojošu dokumentu kopijas kreditoram vai parādu atguvējam ir pienākums Tev tos sniegt.
 • Atceries - par dokumentiem, kuriem jābūt Tavā rīcībā (piemēram, noslēgtais līgums), komersants ir tiesīgs prasīt samaksu par to izsniegšanu, iepriekš par to brīdinot.
 • Pirmo atgādinājumu par parādu saņemsi uz to kontaktadresi, kuru esi norādījis noslēdzot vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.
 • Ja nebūsi sasniedzams uz kontaktadresi, kuru esi norādījis, parāda atguvējs ir tiesīgs ar Tevi sazināties, izmantojot to kontaktinformāciju, kas ir kļuvusi tam zināma vai iepriekšējā saziņā ar Tevi izmantota, kā arī nosūtīt nepieciešamo informāciju uz Tavu deklarēto dzīvesvietas adresi.
 • Sazinoties ar trešajām personām, parādu atguvējs nav tiesīgs izpaust citu informāciju kā vien:
  • tās personas vārdu, uzvārdu, kura īsteno saskarsmi;
  • komersanta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu;
  • komersanta kontaktinformāciju.
 • Informējot Tevi par parādsaistībām (rakstveidā, mutvārdos) parādu atguvējs nedrīkst:
  • izmantot agresīvas saskarsmes formas;
  • sazināties godu un cieņu aizskarošā formā;
  • sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par parāda nemaksāšanas sekām;
  • apmeklēt parādnieku darba vietā (bez parādnieka piekrišanas);
  • sazināties laikā no pulksten 21.00-8.00 vai no pulksten 21.00-23.00 (bez parādnieka piekrišanas), svētdienās un svētku dienās.
  • apgrūtināt iespēju izmantot ikdienas saziņas līdzekļus.

ATCERIES!

Ja neesi veicis samaksu par autostāvvietas pakalpojumiem, paziņojumu par parādsaistībām vari saņemt uz transportlīdzekļa tehniskajā pasē norādīto īpašnieka adresi.

 • Pirms parāda samaksas, rūpīgi pārliecinies, kāda informācija Tev jānorāda veicot maksājumu – vārds, uzvārds, kvīts vai līguma numurs, u.c. būtiska informācija, lai Tavs maksājums tiktu identificēts un nerastos pārpratumi.
 • Pārliecinies par aktuālo parāda summu. Atsevišķos gadījumos, tā var būt mainīga (palielināties, ņemot vērā aprēķinātos procentus vai citus blakus prasījumus). Nepieciešamības gadījumā, sazinies ar parādu atguvēju, lai precizētu maksājamo summu!
 • Ja Tev radušies jautājumi par pieprasītā parāda apmēru vai aprēķināšanas kārtību, vērsies pie parāda atguvēja un noskaidro visus sev neskaidros jautājumus. Parāda atguvēja pienākums ir sniegt Tev šo informāciju!
 • Strīda, kas saistīts ar fizisko personu datu aizsardzību, kā arī ar informācijas par parādsaistībām iekļaušanu parādvēstures datubāzē gadījumā, Tev ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Plašāku informāciju iegūsi - https://www.dvi.gov.lv.
 • Informāciju par savām kredītsaistībām vari iegūt sekojošos reģistros:

ATCERIES!

Informāciju par parādsaistībām iekļauj parādvēstures datubāzē, ja maksājumu saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 60 dienām un ir iestājies iebildumu izteikšanas termiņš un šajā termiņā nav segtas parādsaistības.

Ilgstoši nesegtas parādsaistības var būt par pamatu atteikumam nākotnē saņemt kādu pakalpojumu vai kredītu.

 

attels