Sekas, ja līgumā iekļauti netaisnīgi noteikumi

  • komersanta un patērētāja noslēgtajā līgumā ietvertie netaisnīgie noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža, bet līgums paliek spēkā, ja tas var pastāvēt arī turpmāk, kad izslēgti netaisnīgie noteikumi;
  • ja starp komersantu un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī PTAC;
  • PTAC savas kompetences ietvaros ir tiesīgs gan aicināt komersantu veikt labprātīgas darbības, proti, ierosināt, lai komersants rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst izdarīto pārkāpumu, iesniedzot rakstveida apņemšanos (uzsākot līguma noteikumu vērtēšanu pēc savas iniciatīvas, pēc informācijas saņemšanas no patērētāja vai Patērētāju tiesību aizsardzības biedrības iesnieguma, kā arī, pamatojoties uz tādas iestādes informāciju, kuras kompetencē ir attiecīgās jomas uzraudzība un kontrole), gan izdot lēmumu, kas ir saistošs komersantam, uzliekot par pienākumu pārtraukt piemērot pret patērētājiem netaisnīgos līgumu noteikumus, kā arī izslēgt attiecīgos noteikumus no līgumu projektiem;
  • gadījumā, ja līgumslēdzējas puses saistībā ar noslēgto līgumu nav panākušas abām pusēm pieņemamu rezultātu un strīds ir nonācis tiesā, tad tiesa, izšķirot strīdu vai veicot citas no komersanta un patērētāja noslēgtā līguma izrietošās procesuālās darbības, izvērtē līguma noteikumus un strīda atrisināšanai attiecībā uz patērētāju nepiemēro līgumā ietvertos netaisnīgos noteikumus;
  • savukārt, ja netaisnīgo līguma noteikumu dēļ patērētājam rodas zaudējumi, viņš savu likumisko tiesību un interešu aizsardzībai ir tiesīgs vērsties ar prasību tiesā pret komersantu par patērētājam radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Noderīgi

PTAC kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem