Piedāvājot preci tirgū, izplatītājs pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

Pirms preci piedāvāt, izplatītājs pārliecinās, vai precei ir paredzētā atbilstības zīme vai zīmes, vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, instrukcijas un drošības informācija latviešu valodā, vai uz preces ir nepieciešamās identifikācijas pazīmes, ražotāja un importētāja nosaukums un adrese.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka prece neatbilst Prasībām, viņš nedara to pieejamu tirgū, iekams nav panākta tās atbilstība piemērojamajām prasībām. Turklāt, ja prece rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai

importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Izplatītājs nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par preci, tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu tā atbilstību prasībām. Izplatītājs, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka prece, neatbilst prasībām, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai panāktu preces atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja prece rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes. Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu preces atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko rada preces, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.