Normatīvie akti: Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”

Darbības joma

Spiedieniekārtas (tvertnes, cauruļvadi, drošības ierīces un spiediena ierīces, tai skaitā, ja nepieciešams, detaļas, kas pievienotas spiedienam pakļautām daļām, piemēram, atloki, uzgaļi, uzmavas, atbalsti, cilpas pacelšanai) un to kompleksi (atsevišķas spiedieniekārtas, kuras ražotājs ir samontējis, izveidojot vienotu darbspējīgu iekārtu), kuru maksimāli pieļaujamais spiediens PS ir 0,5 bāri un lielāks. Spiedieniekārtu un to kompleksu īpašība ir to darbības principā, proti, tie darbojas zem spiediena, piemēram, ugunsdzēsības aparāti, ātrvārāmie katli, apkures katli utt. 

attels

Būtiskās prasības:

Laižot tirgū spiedieniekārtas un to kompleksus vai izmantojot tos savām vajadzībām, ražotājs nodrošina, lai tie atbilst MK noteikumos Nr.348 3.nodaļā minētajām būtiskajām drošuma prasībām.

Marķēšana un instrukcijas:

 • CE marķējums;
 • ražotāja nosaukums un adrese vai citi ražotāja identifikācijas dati un (ja iespējams) ražotāja pilnvarotais pārstāvis Latvijā;
 • importētāja nosaukums un adrese vai citi importētāja identifikācijas dati, ja attiecināms;
 • izgatavošanas gads;
 • iekārtas identifikācija, piemēram, tips, ražojuma identifikācijas sērija, numurs;
 • galvenās pieļaujamās ierobežojošās spiediena vērtības;
 • papildinformācija, ja tāda nepieciešama atkarībā no atkarībā no spiedieniekārtas vai kompleksa, piemēram, lietošanas pamācība, brīdinājumi u.c.

Lietošanas instrukcijai valsts valodā, jāsatur informācija par:

 • montāžu, ieskaitot atsevišķo spiedieniekārtu elementu savienošanu;
 • lietošanas uzsākšanu;
 • lietošanu;
 • tehnisko apkopi un uzraudzību, ieskaitot lietotāja veicamās pārbaudes.

Lietošanas instrukcijā ietver informāciju, kas norādīta uz spiedieniekārtas vai kompleksa, kā arī pievieno tehnisko dokumentāciju, rasējumus, diagrammas un aprēķinus, ja tas palīdz izprast lietošanas instrukciju. Lietošanas instrukcijā brīdina par negadījuma draudiem, kas var rasties, ja spiedieniekārtu lieto nepareizi, un norāda īpašās konstrukcijas iezīmes.

Atbilstības novērtēšana:

Lai panāktu spiedieniekārtu un to kompleksu augstu drošuma līmeni, normatīvie akti nosaka stingras prasības tirgū piedāvātajām precēm. Ražotājiem ir jāveic atbilstības novērtēšana saskaņā ar MK noteikumos Nr.348 5.nodaļā noteiktajām prasībām. Vairums gadījumos ražotājiem atbilstības novērtēšana jāveic, iesaistot neatkarīgas novērtēšanas institūcijas, t.s. paziņotās iestādes, kuras saskaņā ar veikto atbilstības novērtēšanas procedūru, tās veikšanas rezultātā izsniedz atbilstības attiecīgu sertifikātu un/vai atzinumu.

 

Atbilstības novērtēšanas procedūras nosaka atbilstoši kategorijai (MK noteikumu Nr.348 1.pielikums nosaka iekārtu iedalījumu kategorijās), kurā iekārta/komplekss ir klasificēta. Piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras:

 

I kategorija

A modulis  (Iekšējā ražošanas kontrole)

 

II kategorija

A2 modulis (Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas spiedieniekārtu pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem intervāliem)

Paziņotā iestāde

D1 modulis (Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana)

E1 modulis (Spiedieniekārtu noslēguma pārbaudes un testēšanas kvalitātes nodrošināšana)

III kategorija

B (projekta tips) modulis (ES projekta tipa pārbaude)+ D modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu)

B (projekta tips) modulis (ES projekta tipa pārbaude) + F modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu verificēšanu)

B (produkcijas tips) modulis (ES produkcijas tipa pārbaude) + E modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu kvalitātes nodrošināšanu)

B (produkcijas tips) modulis (ES produkcijas tipa pārbaude)+ C2 modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām spiedieniekārtu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem)

H modulis (Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu)

IV kategorija

B (produkcijas tips) modulis (ES produkcijas tipa pārbaude)+ D modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu)

B (produkcijas tips) modulis (ES produkcijas tipa pārbaude) + F modulis (Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu verificēšanu)

G modulis (Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu)

H1 modulis (Atbilstība, pamatojoties uz pilnīgu kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi)

Ražotājam ir jāsastāda atbilstības deklarācija, kurā ražotājs norāda ražotāju un skaidru preces identifikāciju un deklarē preces atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām, atsaucoties uz izmantotajām tehniskajām specifikācijām, kā arī norāda, kāda tieši atbilstības novērtēšanas procedūra bija piemērota, un tās paziņotās institūcijas, kas ir iesaistīta atbilstības novērtēšanā, nosaukumu un numuru Eiropas Komisijas NANDO datu bāzē. Deklarācijai ir jābūt parakstītai un datētai.

Iesaistīto personu pienākumi:

Iesaistīto personu ienākumi ir noteikti MK noteikumu Nr.348 4.nodaļā, attiecīgi:

Ražotājs - 4.1.apakšnodaļa;

Pilnvarotais pārstāvis - 4.2.apakšņodaļa;

Importētājs - 4.3.apakšnodaļa;

Izplatītājs - 4.4.apakšnodaļa.

Ja spiedieniekārta vai to komplekss darbojas ar maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V vai līdzspriegumu no 75 V līdz 1500 V, tiem jāatbilst arī uz elektroiekārtām atteicināmajiem noteikumiem:

Atsevišķām precēm, kas darbojas zem spiediena, (piemēram ātrvārītāji ar integrēto elektrisko sildīšanas avotu utt.) papildus iepriekš minētajām prasībām ir piemērojamas arī Ekodizaina vai energomarķējuma prasības.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija. Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.348 2.pielikumā.

Ja uz vienu preci ir attiecināmi vairāki normatīvie akti, tad tai sastāda vienu atbilstības deklarāciju, iekļaujot visus piemērojamos normatīvos aktus.

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.348 

Eiropas Komisijas mājas lapa