Strīdu risināšanu reglamentējošie normatīvie akti un lietotie termini

Patērētāja un ražotāja, pārdevēja un pakalpojuma sniedzēja strīdu risināšanu regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk – PTAL), kura mērķis ir nodrošināt patērētājiem iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Normatīvajos aktos lietotie termini (PTAL 1.pants):
•    lietošanas noteikumi —norādījumi, kurus ievērojot prece vai pakalpojums saglabā lietošanas īpašības un pienācīgu kvalitāti;
•    pakalpojums — personas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros par atlīdzību vai bez tās izpildīts patērētāja pasūtījums vai tāda ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek iznomāta kāda lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts;
•    patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;
    pakalpojuma sniedzējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu patērētājam;
•    pārdevējs — fiziskā vai juridiskā persona (arī importētājs), kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros piedāvā vai pārdod preci patērētājam;
•    prece — jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam, ar noteiktiem izņēmumiem:
•    ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi.