Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu un atlīdzināmos procesuālos izdevumus var samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.: 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV12TREL1060121019400
Maksājuma mērķis: xxxxxxx (veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda administratīvā pārkāpuma lietas vai lēmuma numurs).

Vadlīnijas metroloģisko prasību jomā

Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

Atjaunotas Vadlīnijas "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (Ar 2021.gada 13.aprīļa Vadlīniju Nr. 6, kas stājās spēkā no 01.05.2021., redakciju grozīts iepriekšējās redakcijas 22. punkts, grozīta un papildināta 7. lapā norādītā tabula, papildināti/grozīti piemēri.  Savukārt ar 2021.gada 15. decembra Vadlīniju Nr. 15 redakciju veikti grozījumi iepriekšējās redakcijas Ievada daļas 2. un 3. rindkopā – stājas spēkā no 01.01.2022.)

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem