Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

Atjaunotas Vadlīnijas "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (ar šo vadlīniju redakciju grozīts iepriekšējās redakcijas 22. punkts, grozīta un papildināta 7. lapā norādītā tabula, papildināti/grozīti piemēri. Vadlīnijas spēkā no 01.05.2021.)

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem