Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu un atlīdzināmos procesuālos izdevumus var samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.: 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV12TREL1060121019400
Maksājuma mērķis: xxxxxxx (veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda administratīvā pārkāpuma lietas vai lēmuma numurs).

Vadlīnijas metroloģisko prasību jomā

Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

16.01.2024. apstiprinātas Vadlīnijas "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumu patērētājiem". Veikti precizējumi un papildinājumi piemēros un atsaucēs atbilstoši 2024. gada minimālajai algai, kā arī ievērojot Latvijas Bankas veiktos grozījumus 2023. gada 18. decembra Kredītriska pārvaldīšanas noteikumos attiecībā uz energoefektīvu mājokļu finansēšanu.

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem