Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu un atlīdzināmos procesuālos izdevumus var samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.: 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV12TREL1060121019400
Maksājuma mērķis: xxxxxxx (veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda administratīvā pārkāpuma lietas vai lēmuma numurs).

Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

Atjaunotas Vadlīnijas "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (ar šo vadlīniju redakciju grozīts iepriekšējās redakcijas 22. punkts, grozīta un papildināta 7. lapā norādītā tabula, papildināti/grozīti piemēri. Vadlīnijas spēkā no 01.05.2021.)

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem