Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām

Normatīvais akts: Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām.

Darbības joma:

Noteikumi nosaka trošu ceļu iekārtu projektēšanas, izgatavošanas un uzstādīšanas būtiskās prasības un kārtību, kādā tiek uzraudzīta minēto prasību ievērošana, kā arī trošu ceļu iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums norādīts Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 1.nodaļā.

Trošu ceļu iekārtas ir:

 • trošu dzelzceļi un citas transportiekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses;
 • trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī ierīces cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos un krēslos;
 • slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi.

Prasības neattiecas uz:

 • liftiem, kuru darbību reglamentē normatīvie akti par liftiem;
 • tradicionālās uzbūves trošu piedziņas tramvajiem;
 • trošu ceļu iekārtām, ko izmanto lauksaimniecībā;
 • stacionārām vai pārvietojamām trošu ceļu iekārtām, ko izmanto gadatirgos un atrakciju parkos un kuras paredzētas cilvēku izklaidēšanai un nav paredzētas izmantošanai par transportlīdzekli (pārvadāšanai);
 • trošu ceļu iekārtām, ko izmanto kalnrūpniecībā, vai stacionārām trošu ceļu iekārtām, ko izmanto rūpniecībā;
 • trošu piedziņas prāmjiem;
 • zobstieņa tipa dzelzceļiem;
 • ķēžu piedziņas iekārtām.

Trošu ceļu iekārtām ir šādas apakšsistēmas:

 • troses un trošu savienojumi;
 • piedziņas mehānismi un bremzes;
 • mehāniskās ierīces:
 1. trošu uztīšanas ierīces;
 2. stacijas mehānismi;
 3. inženierkomunikācijas;
 • šādas transportlīdzekļu daļas:
 1. kabīnes, sēdekļi vai vilcējierīces;
 2. piekarierīces;
 3. vadības ierīces;
 4. savienojumi ar trosi;
 • elektrotehniskās ierīces:
 1. uzraudzības, kontroles un drošības ierīces;
 2. komunikācijas un informācijas ierīces;
 3. zibensaizsardzības ierīces;
 • glābšanas ierīces:
 1. stacionāras glābšanas ierīces;
 2. pārvietojamas glābšanas ierīces.

Būtiskās prasības:

Būtiskās drošības prasības trošu ceļu iekārtām, drošības sastāvdaļām un apakšsistēmām noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 2.nodaļā.

Riska analīze:

Prasības riska analīzes veikšanai noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 3.nodaļā.

Marķēšana:

Trošu ceļu iekārtu un to drošības sastāvdaļu atbilstību Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām prasībām apliecina CE marķējums un paziņotās institūcijas numurs, kas veikusi drošības sastāvdaļas atbilstības novērtēšanu.

Piemērs:

attels

Prasības drošības sastāvdaļu marķēšanai noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 6.nodaļā.                 

Atbilstības novērtēšanas procedūras:

Prasības drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 4.nodaļas 4.1.apakšpunktā.

Prasības apakšsistēmu atbilstības novērtēšanai noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 4.nodaļas 4.2.apakšpunktā.

Prasības trošu ceļu iekārtu atbilstības novērtēšanai noteiktas Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām 4.nodaļas 4.3.apakšpunktā.

Atbilstību apliecinošie dokumenti:

 • Drošības sastāvdaļām:
 1. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādīta atbilstības deklarācija;
 2. Paziņotās institūcijas izsniegts tipa pārbaudes sertifikāts.
 • Apakšsistēmām:
 1. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vai, ja tāda nav, personas, kura piedāvā apakšsistēmu tirgū sastādīta atbilstības deklarācija;
 2. Paziņotās institūcijas izsniegts pārbaudes sertifikāts.
 • Trošu ceļu iekārtām:
 1. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādīta atbilstības deklarācija;
 2. Paziņotās institūcijas izsniegts trošu ceļu iekārtas pārbaudes sertifikāts.

Noderīgi:

Eiropas Komisijas mājas lapa par trošu ceļu iekārtām Trošu ceļi.

Informācijai - 2018.gada 21.aprīlī stāsies spēkā jauna Eiropas parlamenta un padomes regula Par trošu ceļu iekārtām - Eiropas parlamenta un padomes regula Regula (ES) 2016/ 424, kas atcels Direktīvu Par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai - Eiropas parlamenta un apdomes direktīva 2000/9/EK.