Lai arī apbedīšanas pakalpojumi jāizmanto smagā dzīves brīdī, atcerieties, ka Jums ir tiesības izvēlēties jebkuru apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā Jums nepieciešamos pakalpojumus.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA IZVĒLE

 • Pakalpojumu sniedzēju izvēlē nevajag paļauties uz pirmo pieejamo informāciju (piemēram, slimnīcas teritorijā, policistu vai ārstniecības iestāžu darbinieku ieteikumiem).
 • Pirms izvēlieties pakalpojumu sniedzēju, ieteicams apzināt vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas Jums izdevīgā vietā, kuriem ir skaidrs pakalpojumu apraksts un cenrādis.
 • Ja iespējams, pirms došanās pie konkrēta pakalpojumu sniedzēja, ielūkojieties internetā, vai pakalpojuma sniedzējam ir sava mājas lapa, kurā sniegta informācija par tā piedāvātajiem pakalpojumiem, tajā skaitā ievietots cenrādis.
 • Ja pakalpojumu sniedzējs vēlas uzspiest tikai viņa piedāvātos pakalpojumus, esiet modri, izvērtējiet piedāvājumu, lūdziet nelielu laiku apdomāties, lai pieņemtu sev izdevīgāko lēmumu.
 • Jau sākotnēji noskaidrojiet, vai par pakalpojumu sniegšanu tiks noslēgts līgums vai arī citā veidā tiks fiksēti Jūsu izvēlētie pakalpojumi (piemēram, pasūtījuma veidlapā vai citādākā rakstveida formā), kas abām pusēm būs saistoši.

 

CENRĀDIS

 • Ja pakalpojumi piedāvāšanas vietā cenrādis nav izvietots tā, lai jūs varētu ar to iepazīties patstāvīgi, pieprasiet, lai rakstveida cenrādis Jums tiktu uzrādīts, līdz ar ko būtu iespējams redzēt visu pakalpojumu cenas. Ja komersants atsakās Jums uzrādīt cenrādi, izvērtējiet iespēju izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju.

Komersantam jābūt pieejamam cenrādim, kurā atspoguļotas visas pakalpojumu un preču cenas (izņemot, ja cenas norādītas uz pašām precēm apbedīšanas birojā).

 • Salīdziniet pakalpojumu sniedzēju cenas un piedāvātos pakalpojumus.
 • Apskatot cenrādi, pievērsiet uzmanību šādām lietām:
  • Vai cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).
  • Vai cenrādī norādītas visu pakalpojumu cenas, nepieciešamības gadījumā pārjautājiet komersanta darbiniekam (lai izvairītos no slēptiem papildus maksājumiem).
  • Ja cenrādī precēm un pakalpojumiem cenas norādītas diapazonā “no - līdz”, pārliecinieties, ka cenrādī norādīta paskaidrojoša informācija, no kā būs atkarīga cena (ja šāda informācija nav cenrādī, pieprasiet to sniegt mutvārdos).
  • Vai iespējams iegādāties tikai atsevišķus pakalpojumus, ja citi pakalpojumi nav nepieciešami (piemēram, vai mirušā piederīgie paši var nest zārku bēru dienā, tādējādi nemaksājot par nesēju pakalpojumiem).
  • Precizējiet, kurus ar apbedīšanu saistītos uzdevumus veiks nolīgtais apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs un (vai) kādi pienākumi ir pašiem mirušā tuviniekiem.
  • Lūdziet aprēķināt, kāda būs Jūsu izvēlēto pakalpojumu un preču kopējā summa. Noskaidrojiet, vai visi pakalpojumi ir ietverti Jums norādītajā gala summā, vai nav paredzēti vēl kādi papildus maksājumi.
  • Ja jums tiek piedāvātas atlaides, pārliecinieties (ja iespējams), vai tās Jums ir ieguvums, proti, vai kāds cits pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā identisku pakalpojumu, kura piedāvātā cena ir zemāka par cenu ar atlaidi.

 

Svarīgi zināt – lai arī daži pakalpojumu sniedzēji piedāvā patērētāju vietā saņemt miršanas apliecību un iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) apbedīšanas pabalsta saņemšanai (nereti piedāvājot šo pakalpojumu par papildu samaksu), jāatceras, ka miršanas apliecības saņemšana un iesnieguma iesniegšana VSAA nav maksas pakalpojums un mirušā piederīgie šos dokumentus var noformēt paši bez papildus izmaksām.

 

 DARĪJUMU APLIECINOŠI DOKUMENTI

 • Pēc tam, kad esat izvēlējies Jums nepieciešamos apbedīšanas pakalpojumus, pārliecieties, ka Jūsu vienošanās tiek noformēta rakstiski (noslēdzot līgumu un/vai saņemot, piemēram, pasūtījuma veidlapu, kur detalizēti norādīti pasūtītie pakalpojumi un maksa par tiem), tādā veidā abām pusēm būs skaidrs, par kādiem pakalpojumiem tās vienojušās.
 • Ja nezināt, vai Jums ir nepieciešams pasūtīt kādus papildus pakalpojumus, jautājiet to pakalpojuma sniedzējam.
 • Pārliecinieties, vai esat vienojušies par pakalpojumiem, kas skar, piemēram, mirušā uzglabāšanu, iezārkošanu, pārvadāšanu, nešanu, kapa vietu, kapa izrakšanu, kapa aizrakšanu.
 • Ja veicat skaidras naudas norēķinu, paņemiet kvīti vai čeku, kas būs pierādījums konkrētas naudas summas samaksai.

 

PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA

 • Pārliecinieties, ka esat saņēmis Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas gaitā konstatējat neatbilstību tam, par ko Jūs vienojāties, ja iespējams, fiksējiet neatbilstību (piemēram, foto) vai sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai tas sniedz paskaidrojumu.

 

INFORMĀCIJAI

 • Detalizēta informācija par nāves fakta konstatēšanu, nepieciešamo dokumentu noformēšanu un mirušo apbedīšanu pieejama www.latvija.lv sadaļā → “Dzīves notikumi” →  “Māja un vide” → “Mirušo apbedīšana”.
 • Detalizēta informācija par apbedīšanas pabalsta saņemšanu pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv