Patērētāju tiesību aizsardzības centra  piemērotās sankcijas nebanku kredītu devējiem un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumiem.

Lietotie saīsinājumi:

NILLTPFNL – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

NILLTPFN – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Noteikumi Nr.705 – 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”

Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

PLG – patiesā labuma guvējs

LR UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Noteikumi Nr.64 - Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība” 

Organizācija Reģ. nr. Tiesību norma, kas pārkāpta Pārkāpuma būtība Lēmuma datums, nr.  Pieņemtais lēmums Statuss
SIA "HOMELAND CREDIT" 4003862086 NILLTPFNL 6. panta pirmās daļas prasības, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 9.9. apakšpunkts, Noteikumu Nr. 705 12., 49., 51. punkts.

1) NILLTPFNL risku novērtējums un Sankciju risku novērtējums neatbilst Sabiedrības kā parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja darbībai, tajos nav identificēti riski, kas raksturīgi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem; 

2) Iekšējās NILLTPFN un sankciju risku pārvaldīšanas kārtībās konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības faktiskais darbībai parādu ārpustiesas atgūšanas jomā.

07.12.2020. Nr. 23-pk Izteikt brīdinājumu  
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" 50003760601 NILLTPFNL 7.panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr.245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr.245 6. punkts.
1) nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
2)  PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai.
22.10.2020. Nr. 16-pk 1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC pieprasītos dokumentus un nodrošināt iespēju veikt klātienes pārbaudi;
2) soda nauda 3000 EUR;
3) speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.
 
SIA "Regnuss Inkasso" 40103651049 Noteikumu Nr. 64 32.2., 32.7.apakšpunkts Nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr.9-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums lēmumā noteiktajā termiņā 19.08.2020. Nr. PA-2020-7 Apturēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2019-009 uz laiku līdz sešiem mēnešiem.  
SIA "Loan MGMT" 40103196379 NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa,47. panta pirmās daļas 2. punkts,Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa PTAC norādītajā termiņā netika iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, t.sk.,
1) dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
2) dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
21.08.2020. Nr. 13-pk Uzlikt soda naudu 3000 EUR.  
SIA "Regnuss Inkasso" 40103651049 NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa 1) nav iesniegts dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
2) nav iesniegts dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) nav iesniegta sankcijus risku pārvaldīšanas procedūra;
4) nav iesniegta uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
13.07.2020. Nr.9-pk 1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC:
- atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu,
- starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldīšanas procedūru,
- dokumentētu NILLTPFN IKS izvērtējumu un citu uzraudzības ietvaros pieprasīto informāciju,
2) soda nauda 2000 EUR.
 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" 50003760601 NILLTPFNL 6. pants, 7. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 6., (61), 8.punkts, 8.panta trešā daļa, 10.pants, (101) pants, (111) panta pirmās daļas 2.punkts, (111) panta trešā daļa, 12. pants, 18. panta otrā daļa, 20. panta otrā daļa, 25. panta ceturtā daļa, (251) pants, 26.panta trešā daļa. 
Noteikumu Nr. 705 6., 8.punkts, 22.2., 25.3. apakšpunkts, 46. - 48. punkts, 50.1. apakšpunkts.  
Noteikumu Nr.407., Nr. 408 un Nr. 162 prasības.
Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
1) nav veikts un dokumentēts visu NILLTPF risku novērtējums;
2) nav veikts un dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
3) nav izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša IKS aktualizēšanas kārtība; kārtība, kādā NILLTPF novēršanas atbildīgais darbinieks iesniedz augstākajai vadībai ziņojumu par NILLTPF risku pārvaldību; kārtība, kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
4) nav ievērotas minimālās normatīvo aktu prasības, kuras likuma subjektam jāņem vērā, izveidojot iekšējās kontroles sistēmu.
19.05.2020. Nr.4-pk 1) tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru). 
2) soda nauda 2000 EUR.
 
SIA "Vienotais norēķinu centrs" 40103350229 NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa, 7. panta pirmās daļas 11. punkts, 10. panta pirmā daļa, 18.2 panta pirmā daļa, pārejas noteikumu 21. punkts, Noteikumu Nr. 705 14.,  59. punkts, pārejas noteikumu 22. punkts, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa
Nesniedza:
1) PTAC pieprasīto informāciju par tās PLG un skaidrojumu, kāpēc nav sniegtas ziņas LR UR par PLG likumā noteiktajā termiņā;
2) informāciju par izmaiņām par NILLTFN jomu atbildīgo darbinieku sarakstā;
3) informāciju par veiktajām izmaiņām tās NILLTPFN procedūrā pēc Noteikumu Nr.705 spēkā stāšanās;
4) PTAC pieprasīto aktuālo NILLTPFN procedūru;
5) sankciju riska pārvaldīšanas procedūru;
6) skaidrojumu, par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā un LR UR reģistrētajā informācijā.
02.10.2019. Nr.PA-2019-18 Anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2016-022  
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" 50003760601 NILLTPFNL 7. panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr. 245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr. 245 6. punkts.

1) nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
2) PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai;
3) nav novērsti pārkāpumi, uz kā pamata Licences darbība tika apturēta.

11.01.2021. Nr.1-pk speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai anulēšana ar 01.01.2021.  
SIA "Regnuss Inkasso" 40103651049 NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 36.5. un 37.1. apakšpunkts nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr. 6-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums. 17.02.2021. Nr. PA-2021-3 Anulēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. PA-2019-009 ar 18.02.2021.