Patērētāju tiesību aizsardzības centra  piemērotās sankcijas nebanku kredītu devējiem un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumiem.

Lietotie saīsinājumi:

NILLTPFNL – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

NILLTPFN – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Noteikumi Nr.705 – 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”

Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

PLG – patiesā labuma guvējs

LR UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Noteikumi Nr.64 - Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība”

SIA "HOMELAND CREDIT" Reģ. nr. 4003862086
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmās daļas prasības, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 9.9. apakšpunkts, Noteikumu Nr. 705 12., 49., 51. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. NILLTPFNL risku novērtējums un Sankciju risku novērtējums neatbilst Sabiedrības kā parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja darbībai, tajos nav identificēti riski, kas raksturīgi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
 2. Iekšējās NILLTPFN un sankciju risku pārvaldīšanas kārtībās konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības faktiskais darbībai parādu ārpustiesas atgūšanas jomā.
Lēmuma datums, nr.  07.12.2020. Nr. 23-pk
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
Statuss  
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr.  50003760601
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 7.panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr.245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr.245 6. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
 2. PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai.
Lēmuma datums, nr. 22.10.2020. Nr. 16-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC pieprasītos dokumentus un nodrošināt iespēju veikt klātienes pārbaudi;
 2. soda nauda 3000 EUR;
 3. speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.
Statuss  
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
Tiesību norma, kas pārkāpta Noteikumu Nr. 64 32.2., 32.7.apakšpunkts
Pārkāpuma būtība Nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr.9-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums lēmumā noteiktajā termiņā
Lēmuma datums, nr.  19.08.2020. Nr. PA-2020-7
Pieņemtais lēmums Apturēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2019-009 uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
Statuss  
SIA "Loan MGMT" Reģ. nr. 40103196379
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa,47. panta pirmās daļas 2. punkts,Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība PTAC norādītajā termiņā netika iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, t.sk.,
 1. dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
 2. dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
Lēmuma datums, nr.  21.08.2020. Nr. 13-pk
Pieņemtais lēmums Uzlikt soda naudu 3000 EUR.
Statuss  
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība
 1. nav iesniegts dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
 2. nav iesniegts dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. nav iesniegta sankcijus risku pārvaldīšanas procedūra;
 4. nav iesniegta uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
Lēmuma datums, nr.  13.07.2020. Nr.9-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC:
  1. atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu,
  2. starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldīšanas procedūru,
  3. dokumentētu NILLTPFN IKS izvērtējumu un citu uzraudzības ietvaros pieprasīto informāciju,
 2. soda nauda 2000 EUR.
Statuss  
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr. 50003760601
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 7. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 6., (61), 8.punkts, 8.panta trešā daļa, 10.pants, (101) pants, (111) panta pirmās daļas 2.punkts, (111) panta trešā daļa, 12. pants, 18. panta otrā daļa, 20. panta otrā daļa, 25. panta ceturtā daļa, (251) pants, 26.panta trešā daļa. 
Noteikumu Nr. 705 6., 8.punkts, 22.2., 25.3. apakšpunkts, 46. - 48. punkts, 50.1. apakšpunkts.  
Noteikumu Nr.407., Nr. 408 un Nr. 162 prasības.
Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība
 1. nav veikts un dokumentēts visu NILLTPF risku novērtējums;
 2. nav veikts un dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. nav izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša IKS aktualizēšanas kārtība; kārtība, kādā NILLTPF novēršanas atbildīgais darbinieks iesniedz augstākajai vadībai ziņojumu par NILLTPF risku pārvaldību; kārtība, kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
 4. nav ievērotas minimālās normatīvo aktu prasības, kuras likuma subjektam jāņem vērā, izveidojot iekšējās kontroles sistēmu.
Lēmuma datums, nr.  19.05.2020. Nr.4-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru). 
 2. soda nauda 2000 EUR.
Statuss  
SIA "Vienotais norēķinu centrs" Reģ. nr. 40103350229
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa, 7. panta pirmās daļas 11. punkts, 10. panta pirmā daļa, 18.2 panta pirmā daļa, pārejas noteikumu 21. punkts, Noteikumu Nr. 705 14.,  59. punkts, pārejas noteikumu 22. punkts, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība Nesniedza:
 1. PTAC pieprasīto informāciju par tās PLG un skaidrojumu, kāpēc nav sniegtas ziņas LR UR par PLG likumā noteiktajā termiņā;
 2. informāciju par izmaiņām par NILLTFN jomu atbildīgo darbinieku sarakstā;
 3. informāciju par veiktajām izmaiņām tās NILLTPFN procedūrā pēc Noteikumu Nr.705 spēkā stāšanās;
 4. PTAC pieprasīto aktuālo NILLTPFN procedūru;
 5. sankciju riska pārvaldīšanas procedūru;
 6. skaidrojumu, par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā un LR UR reģistrētajā informācijā.
Lēmuma datums, nr.  02.10.2019. Nr.PA-2019-18
Pieņemtais lēmums Anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2016-022
Statuss  
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr. 50003760601
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 7. panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr. 245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr. 245 6. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
 2. PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai;
 3. nav novērsti pārkāpumi, uz kā pamata Licences darbība tika apturēta.
Lēmuma datums, nr.  11.01.2021. Nr.1-pk
Pieņemtais lēmums speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai anulēšana ar 01.01.2021.
Statuss  
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 36.5. un 37.1. apakšpunkts
Pārkāpuma būtība nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr. 6-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums.
Lēmuma datums, nr.  17.02.2021. Nr. PA-2021-3
Pieņemtais lēmums Anulēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. PA-2019-009 ar 18.02.2021.
Statuss  
SIA "E LATS" Reģ. nr. 40003482835
Tiesību norma, kas pārkāpta

NILLTPFNL 6. pants, 7. panta pirmās daļas 8. punkts kopsakarā ar NILLTPFNL 10. panta un (101) pantu, 11.1 pirmās daļas 5. punkts, 14. panta pirmā  daļa, 30. pants, 37.2 pants, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr.705 8., 10., 12., 47.-50. punkts

Pārkāpuma būtība
 1. Nav veikts un dokumentēts NILLTPF un visu starptautisko un nacionālo sanciju risku novērtējums;
 2. Nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi;
 3. Nav izstrādāta kārtība kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
 4. Nav izstrādāta kārtība kādā tiek nodrošināta par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka (tajā skaitā, no augstākās vadības) darbības novērtēšana un uzraudzība, kā arī augstākā vadības locekļa un par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka un pretendenta atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšana;
 5. Nav izveidots Noteikumu Nr. 705 10. punktam atbilstošs darbinieku apmācību plāns, un nav ievērotas Noteikumu Nr. 705 12. punkta prasības attiecībā uz informācijas par veikto darbinieku apmācību saglabāšanu;
 6. Nav noteikti  maksājumu sliekšņi patērētāju kreditēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā, kurus pārsniedzot, tiek uzskatīts, ka klienta uzvedība ir netipiska.
 7. Nav izstrādāta NILLTPFNL 30. pantam atbilstoša ziņošanas kārtību FID.
Lēmuma datums, nr. 

16.06.2021. Nr. Nr.1-NIL

Pieņemtais lēmums
 1. Tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru).
 2. soda nauda 8 000,00 EUR
Statuss