Patērētāju tiesību aizsardzības centra  piemērotās sankcijas nebanku kredītu devējiem un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumiem.

Lietotie saīsinājumi:

NILLTPFNL – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

NILLTPFN – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Noteikumi Nr.705 – 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”

Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

PLG – patiesā labuma guvējs

LR UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Noteikumi Nr.64 - Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība”

2022. gads
AS "MC Finance" Reģ. nr. 40103326532
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
  Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā
  Lēmuma datums, nr. 05.12.2022. Nr. 18-NIL
  Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
SIA "Latvijas Hipotēka" Reģ. nr. 40103162565
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
  Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā
  Lēmuma datums, nr. 01.12.2022. Nr. 17-NIL
  Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
AS "Hipocredit" Reģ. nr. 40103793931
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr. 07.10.2022. Nr.15-NIL
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
AS "Fresh Finance" Reģ. nr. 40103912862
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr. 17.10.2022. Nr.16-NIL
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
SIA "Finto Capital" Reģ. nr.

40203030616

  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr. 06.10.2022. Nr.14-NIL
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
SIA "Finance 360" Reģ. nr. 40103444030
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr. 28.09.2022. Nr.9-NIL
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
 
SIA "Verdikts" Reģ. nr. 40103807451
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

04.10.2022. Nr.13-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
SIA “Skogsrav” Reģ. nr. 42103071315
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

04.10.2022. Nr.12-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
SIA “Baltic Business Advice" Reģ. nr. 40003953099
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

03.10.2022. Nr.11-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
SIA “Paus Konsults” Reģ. nr. 40003352670
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība

Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.

Lēmuma datums, nr.

29.09.2022. Nr.10-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
SIA "Debt Solution" Reģ. nr. 40103982111
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

26.09.2022. Nr.7-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
SIA “Melnā lapa” Reģ. nr. 40103299624
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā
Lēmuma datums, nr.

28.09.2022. Nr.8-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu

 
"Legal Balance" SIA Reģ. nr. 40203125480
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

16.09.2022. Nr.5-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu.

 
SIA "INKASSO" Reģ. nr. 40103272013
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 31.4 panta pirmās daļas 1.punkts
Pārkāpuma būtība Novēlota reģistrācija Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.
Lēmuma datums, nr.

16.09.2022. Nr.6-NIL

Pieņemtais lēmums

Izteikt brīdinājumu.

2021. gads
AS “MC Finance Reģ. nr. 40103326532
  Tiesību norma, kas pārkāpta

NILLTPFNL 6.panta pirmā daļa, 10.panta (21) daļas 1.punkts, 10.1 panta pirmā daļa kopsakarā ar šī panta ceturto daļu, 11.panta pirmās daļas 1.punkts, trešā daļā un piektās daļas 1.punkts, 25.panta trešā daļa, 26.panta desmitā daļa, 37.2 pants, Noteikumu Nr.705 42.punkts, 47. un 48.punkts, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa

Pārkāpuma būtība

Konstatētās neatbilstības

 1. nav sākotnēji veikts un dokumentēts visu NILLTPF risku novērtējums;
 2. nav sākotnēji veikts un dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. nav sākotnēji izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša IKS;
 4. nav pienācīgā apmēra un kvalitātē dokumentēti klientu izpētes pasākumi (vienkāršotā un padziļinātā izpēte), tai skaitā nav saņemta augstākās vadības piekrišana darījuma attiecību uzsākšanai ar PNP;
 5. nav sākotnēji noteikti  maksājumu sliekšņi patērētāju kreditēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā, kurus pārsniedzot, tiek uzskatīts, ka klienta uzvedība ir netipiska;
 6. nav atbilstoši dokumentēta par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka un pretendenta atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšana un iegūta nepieciešamā informācija.
Lēmuma datums, nr. 14.10.2021. Lēmums Nr. 4-NIL
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums:
  1. visās klientu lietās (spēkā esošas darījuma attiecības, kas nav izbeigtas vai saistības izpildītas) attiecībā uz patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu nodrošināt šajās lietās esošās informācijas aktualizāciju un dokumentēt iegūtu informāciju atbilstošā veidā, proti:
   1. zema riska gadījumā (vienkāršotā klienta izpēte) - dokumentēt vienkāršotas izpētes prasības  un izņēmumus atbilstoši NILLTPFNL 26. pantā minētajam;
   2. padziļinātās izpētes klientu lietās (vidējs, augsts risks) dokumentēt klientu padziļinātās izpētes prasības atbilstoši Noteikumu Nr.705  42.punktā noteiktajam un atbilstoši klienta lietā konstatētajiem NILLTPF un sankciju neizpildes riskiem, risku paaugstinošiem faktoriem attiecībā uz klientu un noslēgto darījumu (ja tādi lietā konstatēti);
   3. iesniegt PTAC 6 (sešu) mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža ziņojumu par veikto darbību kopumu un apjomu, detalizēti skaidrojot klientu lietās veiktās darbības atbilstoši šajā punktā minētajam.
  2. turpmāk nodrošināt NILLTPFNL un Noteikumu Nr.705 prasību izpildi šajos normatīvajos aktos atbilstošā apmērā, tai skaitā veicot atbilstošas darbības klientu izpētei un atbildīgo darbinieku novērtēšanai, iegūto informāciju pienācīgi dokumentējot.
 2. soda nauda 10 000 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Statuss  
 
SIA  ''Konsultatīvā sabiedrība ''Conventus'''' Reģ.nr. 40003428538

 

Tiesību norma, kas pārkāpta

NILLTPFNL 6.panta, 11.1panta piektās daļas, 12., 13., 14., 25.panta, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļas prasības.

Pārkāpuma būtība

Konstatētas neatbilstības:

 1. Attiecībā uz klientu izpētes ietvaros veiktajām faktiskajām darbībām;
 2. Sabiedrības veiktajos savai darbībai un klientiem piemītošā NILLTPF riska un Sankciju pārkāpšanas riska novērtējumos konstatētas nepilnības.
Lēmuma datums, nr. 31.08.2021. Nr.3-NIL
Pieņemtais lēmums

1) izteikt brīdinājumu;

2) uzlikt tiesisko pienākumu pārskatīt savai darbībai un klientiem piemītošo NILLTPF risku un Sankciju risku novērtējumus, kā arī novērst klientu lietās konstatētās nepilnības

Statuss  
 
SIA "Verdikts" Reģ. nr. 40103807451
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 10.panta (21) daļas, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļas,  Noteikumu Nr.705 prasības.
Pārkāpuma būtība

Konstatētas neatbilstības:

 1. Sabiedrības veiktais savai darbībai un klientiem piemītošā NILLTPF riska novērtējums ir nepilnīgs, NILLTPFN Iekšējās kontroles sistēmā paredzētajās kārtībās konstatētas neatbilstības NILLTPF novēršanas normatīvo aktu prasībām;
 2. Nav veikts savai darbībai un klientiem piemītošā Sankciju pārkāpšanas riska novērtējums, Sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma nepilnīga, konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;
 3. Nav izstrādāta kārtība kādā tiek nodrošināta par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka (tajā skaitā, no augstākās vadības) darbības novērtēšana un uzraudzība, kā arī augstākā vadības locekļa un par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka un pretendenta atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšana.
Lēmuma datums, nr. 30.07.2021. Nr.2-NIL
Pieņemtais lēmums
 1.  uzlikt tiesisko pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim: 
  1. veikt savai darbībai un klientiem piemītošo NILLTPF risku novērtējumu un iesniegt to PTAC, 
  2. izstrādāt savai darbībai un normatīvajiem aktiem atbilstošu NILLTPF novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, t.sk., izstrādāt un iesniegt PTAC procedūru, kurā ir skaidri noteikta kārtība, kādā Sabiedrība veic konkrētus pasākumus un darbības; 
  3. veikt savai darbībai un klientiem piemītošo Sankciju risku novērtējumu un iesniegt to PTAC;
  4. izstrādāt Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, t.sk., izstrādāt un iesniegt PTAC procedūru, kurā ir skaidri noteikta kārtība, kādā Sabiedrība veic konkrētus pasākumus un darbības;
  5. izstrādāt un iesniegt PTAC par NILLTPF novēršanas jomu atbildīgā darbinieka atbilstības izvērtēšanas politiku, pilnvaru un pienākumu sadales procedūru, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta par NILLTPFNL prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka darbības uzraudzība.
 2. uzlikt soda naudu 4000 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Statuss

Pārsūdzēts. Ar administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2022.gada 4.novembra spriedumu PTAC lēmums atstāts spēkā.

 
SIA "E LATS" Reģ. nr. 40003482835
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 7. panta pirmās daļas 8. punkts kopsakarā ar NILLTPFNL 10. panta un (101) pantu, 11.1 pirmās daļas 5. punkts, 14. panta pirmā  daļa, 30. pants, 37.2 pants, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr.705 8., 10., 12., 47.-50. punkts
Pārkāpuma būtība
 1. Nav veikts un dokumentēts NILLTPF un visu starptautisko un nacionālo sanciju risku novērtējums;
 2. Nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi;
 3. Nav izstrādāta kārtība kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
 4. Nav izstrādāta kārtība kādā tiek nodrošināta par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka (tajā skaitā, no augstākās vadības) darbības novērtēšana un uzraudzība, kā arī augstākā vadības locekļa un par NILLTPFNL prasību atbildīgā darbinieka un pretendenta atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšana;
 5. Nav izveidots Noteikumu Nr. 705 10. punktam atbilstošs darbinieku apmācību plāns, un nav ievērotas Noteikumu Nr. 705 12. punkta prasības attiecībā uz informācijas par veikto darbinieku apmācību saglabāšanu;
 6. Nav noteikti  maksājumu sliekšņi patērētāju kreditēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā, kurus pārsniedzot, tiek uzskatīts, ka klienta uzvedība ir netipiska.
 7. Nav izstrādāta NILLTPFNL 30. pantam atbilstoša ziņošanas kārtību FID.
Lēmuma datums, nr. 16.06.2021. Nr. Nr.1-NIL
Pieņemtais lēmums
 1. Tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru).
 2. soda nauda 8 000,00 EUR
Statuss  
 
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 36.5. un 37.1. apakšpunkts
Pārkāpuma būtība nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr. 6-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums.
Lēmuma datums, nr. 17.02.2021. Nr. PA-2021-3
Pieņemtais lēmums Anulēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. PA-2019-009 ar 18.02.2021.
Statuss  
 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr. 50003760601
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 7. panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr. 245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr. 245 6. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
 2. PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai;
 3. nav novērsti pārkāpumi, uz kā pamata Licences darbība tika apturēta.
Lēmuma datums, nr. 11.01.2021. Nr.1-pk
Pieņemtais lēmums speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai anulēšana ar 01.01.2021.
Statuss  
 
2020. gads
SIA "HOMELAND CREDIT" Reģ. nr. 4003862086
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmās daļas prasības, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa, Noteikumu Nr. 64 9.9. apakšpunkts, Noteikumu Nr. 705 12., 49., 51. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. NILLTPFNL risku novērtējums un Sankciju risku novērtējums neatbilst Sabiedrības kā parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja darbībai, tajos nav identificēti riski, kas raksturīgi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
 2. Iekšējās NILLTPFN un sankciju risku pārvaldīšanas kārtībās konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības faktiskais darbībai parādu ārpustiesas atgūšanas jomā.
Lēmuma datums, nr.  07.12.2020. Nr. 23-pk
Pieņemtais lēmums Izteikt brīdinājumu
Statuss  
 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr.  50003760601
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 7.panta (11) daļa kopsakarā ar Noteikumu Nr.245 8.6. apakšpunktu;
Noteikumu Nr.245 6. punkts.
Pārkāpuma būtība
 1. nav izstrādāta kārtība, kādā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi;
 2. PTAC nav iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija klātienes pārbaudes veikšanai.
Lēmuma datums, nr. 22.10.2020. Nr. 16-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC pieprasītos dokumentus un nodrošināt iespēju veikt klātienes pārbaudi;
 2. soda nauda 3000 EUR;
 3. speciālās atļaujas (licences) Nr. NK-2016-006 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.
Statuss  
 
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
  Tiesību norma, kas pārkāpta Noteikumu Nr. 64 32.2., 32.7.apakšpunkts
Pārkāpuma būtība Nav izpildīts PTAC 13.07.2020. Lēmumā Nr.9-pk par NILLTPFNL un Sankciju likuma pārkāpumiem uzliktais tiesiskais pienākums lēmumā noteiktajā termiņā
Lēmuma datums, nr.  19.08.2020. Nr. PA-2020-7
Pieņemtais lēmums Apturēt speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2019-009 uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
Statuss  
 
SIA "Loan MGMT" Reģ. nr. 40103196379
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa,47. panta pirmās daļas 2. punkts,Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība PTAC norādītajā termiņā netika iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, t.sk.,
 1. dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
 2. dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
Lēmuma datums, nr.  21.08.2020. Nr. 13-pk
Pieņemtais lēmums Uzlikt soda naudu 3000 EUR.
Statuss  
 
SIA "Regnuss Inkasso" Reģ. nr. 40103651049
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 47. panta pirmās daļas 2. punkts, Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība
 1. nav iesniegts dokumentēts NILLTPF risku novērtējums;
 2. nav iesniegts dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. nav iesniegta sankcijus risku pārvaldīšanas procedūra;
 4. nav iesniegta uzraudzības ietvaros pieprasītā informācija.
Lēmuma datums, nr.  13.07.2020. Nr.9-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC:
  1. atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu,
  2. starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldīšanas procedūru,
  3. dokumentētu NILLTPFN IKS izvērtējumu un citu uzraudzības ietvaros pieprasīto informāciju,
 2. soda nauda 2000 EUR.
Statuss  
 
Akciju sabiedrība "SUN CREDO" Reģ. nr. 50003760601
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. pants, 7. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 6., (61), 8.punkts, 8.panta trešā daļa, 10.pants, (101) pants, (111) panta pirmās daļas 2.punkts, (111) panta trešā daļa, 12. pants, 18. panta otrā daļa, 20. panta otrā daļa, 25. panta ceturtā daļa, (251) pants, 26.panta trešā daļa. 
Noteikumu Nr. 705 6., 8.punkts, 22.2., 25.3. apakšpunkts, 46. - 48. punkts, 50.1. apakšpunkts.  
Noteikumu Nr.407., Nr. 408 un Nr. 162 prasības.
Sankciju likuma (131) panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība
 1. nav veikts un dokumentēts visu NILLTPF risku novērtējums;
 2. nav veikts un dokumentēts starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējums;
 3. nav izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša IKS aktualizēšanas kārtība; kārtība, kādā NILLTPF novēršanas atbildīgais darbinieks iesniedz augstākajai vadībai ziņojumu par NILLTPF risku pārvaldību; kārtība, kādā atbildīgais darbinieks izlases veidā veic NILLTPF novēršanas darbību kvalitātes paškontroli;
 4. nav ievērotas minimālās normatīvo aktu prasības, kuras likuma subjektam jāņem vērā, izveidojot iekšējās kontroles sistēmu.
Lēmuma datums, nr.  19.05.2020. Nr.4-pk
Pieņemtais lēmums
 1. tiesiskais pienākums iesniegt PTAC atbilstoši savam darbības veidam veiktu un dokumentētu NILLTPF risku novērtējumu un  starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, un, pamatojoties uz šiem novērtējumiem, izveidoto NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS (procedūru). 
 2. soda nauda 2000 EUR.
Statuss  
 
2019. gads
SIA "Vienotais norēķinu centrs" Reģ. nr. 40103350229
  Tiesību norma, kas pārkāpta NILLTPFNL 6. panta pirmā daļa, 7. panta pirmās daļas 11. punkts, 10. panta pirmā daļa, 18.2 panta pirmā daļa, pārejas noteikumu 21. punkts, Noteikumu Nr. 705 14.,  59. punkts, pārejas noteikumu 22. punkts, Sankciju likuma 13.1 panta pirmā daļa
Pārkāpuma būtība Nesniedza:
 1. PTAC pieprasīto informāciju par tās PLG un skaidrojumu, kāpēc nav sniegtas ziņas LR UR par PLG likumā noteiktajā termiņā;
 2. informāciju par izmaiņām par NILLTFN jomu atbildīgo darbinieku sarakstā;
 3. informāciju par veiktajām izmaiņām tās NILLTPFN procedūrā pēc Noteikumu Nr.705 spēkā stāšanās;
 4. PTAC pieprasīto aktuālo NILLTPFN procedūru;
 5. sankciju riska pārvaldīšanas procedūru;
 6. skaidrojumu, par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā un LR UR reģistrētajā informācijā.
Lēmuma datums, nr.  02.10.2019. Nr.PA-2019-18
Pieņemtais lēmums Anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2016-022
Statuss