Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ja ārpustiesas strīdu risinātājs ir institūcija, kuras strīdu izskatīšanas kārtība noteikta citos normatīvajos aktos, tas PTAC sniedz šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju:

1) ārpustiesas strīdu risinātāja nosaukums, kontaktinformācija un mājaslapas adrese internetā;
2) maksa par ārpustiesas strīdu izskatīšanu;
3) valodas, kādās var iesniegt iesniegumu un kādās ārpustiesas strīdu risinātājs piedāvā pārrobežu strīdu risināšanu;
4) strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs;
5) jomas, kurās ārpustiesas strīdu risinātājs risina strīdus, un strīdu kategorijas;
6) vai strīda risināšana notiek mutvārdu vai rakstveida procesā;
7) ārpustiesas strīdu risināšanas rezultāta saistošais vai nesaistošais raksturs;
8) gadījumi, kādos ārpustiesas strīdu risinātājs var atteikties izskatīt strīdu saskaņā ar šā likuma 5.panta ceturto daļu.

 

Par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi


Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija

Ārpustiesas
strīdu
risinātājs
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: +371 65452554;
e-pasts: pasts@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 
Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Ārpustiesas strīdu risinātājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Rīgā, Ūnijas ielā 45, LV-1039
Tālr.: +371 67097200, fakss: +371 67097277;
e-pasts: sprk@sprk.gov.lv;
mājaslapa: www.sprk.gov.lv

Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam
Strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs Regulators kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp reglamējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem (Likuma 32.panta pirmā daļa)
Jomas, strīdu kategorijas Tātad saskaņā ar Likuma 32.panta pirmo daļu un Noteikumiem Nr.1227 jomas, kurās Regulators risina strīdus ir regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidi regulējamās nozares jautājumos, kas izriet no Likuma un regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem. 
Strīdu risināšanas veids Strīdu risināšana notiek mutvārdu procesā, jo Likuma 35.2 panta ceturtā daļa nosaka, ka strīdā iesaistītais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un lietotājs īsteno savas procesuālās tiesības sacīkstes formā.
Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs Regulatora lēmums ir saistošs (Likuma 35.4 panta trešās daļas 10.punkts)
Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi Likums neparedz, ka Regulators varētu atteikties izskatīt strīdu PĀSRL 5.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Ārpustiesas strīdu risinātājs Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Rīgā, Elizabetes ielā 63-1, LV-1050.
Tālr.: +371 67358487, fakss: +371 67358488; e-pasts: padome@advokatura.lv;
mājaslapa: www.advokatura.lv
Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam
Strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs Strīdi starp advokātu (tajā skaitā zvērināta advokāta palīgu vai Latvijā praktizējošu Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu) un viņa klientu (arī tad, ja klients ir patērētājs, t.i., fiziska persona, kas juridisko palīdzību saņem mērķiem, kas nav saistīti ar šīs personas saimniecisko vai profesionālo darbību)
Jomas, strīdu kategorijas Strīdi saistībā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību.
Strīdu risināšanas veids Rakstveida, nepieciešamības gadījumā uzaicinot sniegt savus paskaidrojumus mutvārdos. 
Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs Saistošs
Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi Ja strīds ir maznozīmīgs vai sīkumains

 

Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds

Ārpustiesas strīdu risinātājs Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds
Doma laukumā 8A, Rīgā, LV - 1050
Tālr.: 67284562 
e-pasts: ombuds@financelatvia.eu
mājaslapa: https://www.financelatvia.eu/ombuds/ 
Maksa Ārpustiesas strīdu izskatīšana ir bez maksas, taču iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas un ombuda attīstības biedrības kontā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20 eiro. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja ombuds šā reglamenta noteiktajā kārtībā sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā. 
Valodas Iesniegums strīda risināšanai: latviešu, krievu valodās
Ārpustiesas strīdu risinātājs piedāvā ārrobežu strīdu risināšanu: krievu, angļu valodās
Strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs

LKA ombuds risina šādus strīdus:
1) par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošā ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem;

2) par maksājumu iestādes, kura noslēgusi līgumu ar LKA ombudu par strīda izskatīšanu, rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem;

3) par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma noteikumu neievērošanu;

4) par Vienoto fizisko personu kontu maiņas principu neievērošanu;

5) par Eiropas Savienības 16.09.2009. Regulas 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā noteikumiem neievērošanu attiecībā uz maksājumiem eiro valūtā;

6) par iepriekš minētajiem jautājumiem pārrobežu strīdos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regula 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē. 

Jomas, strīdu kategorijas  
Strīdu risināšanas veids Strīda izskatīšana notiek mutvārdu vai rakstveida procesā.
Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs Ārpustiesas strīda risinājumam ir rekomendējošs raksturs; lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja puses ir rakstiski piekritušas tam, ka strīda risināšanas rezultāts ir saistošs un tam piekrīt. 
Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi

LKA ombuds atsaka izskatīt strīdus šādos gadījumos:
1) darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru sūdzība pārsniedz 50000 EUR;
2) sūdzība skar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
3) tiesā, šķīrējtiesā vai citā ārpustiesas strīdu risinātājā ir celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
4) ombudam iepriekš tika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu;
5) kredītiestāde vai maksājumu iestāde, par kuru ir sūdzība, ir atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
6) ir pagājis gads kopš dienas, kad kredītiestādei vai maksājumu iestādei iesniegta klienta sūdzība;
7) strīds ir nenozīmīgs vai sīkumains un sūdzības priekšmeta summa nepārsniedz 10,00 EUR;
8) konkrētā strīda risināšana var radīt nopietnus traucējumus Ombuda darbībā.

 

Biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs"

Ārpustiesas strīdu risinātājs Biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (turpmāk - LTAB)
Tālr.: +371 67114300; fakss: +371 67114333
E-pasts: ltab@ltab.lv
Mājaslapa: www.ltab.lv
Adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, 2.stāvs, 240.telpa (ieeja no Mazā Krasta ielas)
Maksa Maksa atzinuma sniegšanai par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apdrošinātāja rīcību (ja lēmums nav pieņemts) nav noteikta.
Valodas Iesniegums iesniedzams atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajam.
Strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs LTAB atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta piektajā daļā noteiktajam izskata cietušo trešo personu (personu, kurām nodarīts zaudējums ceļu satiksmes negadījuma (CSNg) rezultātā un pienākas apdrošināšanas atlīdzība) sūdzības par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu.
Jomas, strīdu kategorijas Cietušo trešo personu sūdzības par adrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem vai rīcību (piemēram, ja lēmums netiek pieņemts nepamatoti ilgi) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jomā. 
Strīdu risināšanas veids Sūdzības tiek izskatītas rakstveida procesā.
Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs LTAB sniegtajam atzinumam ir ieteikuma raksturs - tas nav saistošs.
Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi Nav noteikti. Praksē tie ir gadījumi, kad sūdzību iesniegusi CSGn rezultātā zaudējumu nodarījusī persona.

 

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds

 

Ārpustiesas strīdu risinātājs

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds
Adrese: Toma iela 4, 3.stāvs, Rīga LV-1003
Tālr.: +371 67360898; fakss: +371 67360838
E-pasts: office@laa.lv
Mājas lapa: http://www.laa.lv/klientiem/ombuds

Maksa Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā LAA kontā drošības nauda. Ja Ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja LAA ombuds sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā. Iemaksājamās drošības naudas apmērs noteikts atkarībā no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, par kuru radies strīds, un ir pieejams Ombuda mājas lapā.
Valodas Sūdzību iesniedz valsts valodā. Sūdzībai pievienotos dokumentus ombuds pieņem latviešu, angļu un krievu valodā. Sūdzības izskatīšana notiek valsts valodā. 
Ombuds izskata pārrobežu strīdus valsts valodā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sūdzību iesniedz valsts valodā. Pārrobežu sūdzību un tai pievienotos dokumentus iesniedz latviešu vai angļu valodā.
Strīdi, kurus risina ārpustiesas strīdu risinātājs Ombuds izskata tikai fizisku personu sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt attiecībā uz pieteikto gadījumu atbilstoši Kārtībai, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglamenta), prasībām. 
Jomas, strīdu kategorijas Ombuds izskata strīdus šādos apdrošināšanas veidos: dzīvības, veselības, palīdzības, nelaimes gadījumu, īpašuma, sauszemes transporta apdrošināšana un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību), ja apdrošināšanas atlīdzības apmērs, par kuru ir iesniegta sūdzība, nepārsniedz Reglamentā noteikto apmēru.  

Strīdu risināšanas veids

Sūdzību izskatīšana notiek rakstveida procesā bez pušu klātbūtnes vai mutvārdu procesā slēgtā sēdē, piedaloties Ombudam, apdrošinātāja pārstāvim/-jiem, uz sēdi aicinātajām personām un sūdzības iesniedzējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Sūdzības iesniedzējs savu vēlmi par sūdzības izskatīšanu mutvārdu vai rakstveida procesā norāda sūdzībā.

Ārpustiesas strīdu risināšanas raksturs

Ombuda lēmumam ir rekomendējošs raksturs.

Strīdu izskatīšanas atteikuma gadījumi

Ombuds neizskata sūdzību, ja tā neatbilst Kārtības, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglamenta), prasībām un konstatētie trūkumi nav novēršami.