Kas ir droša prece?

Droša prece ir jebkura prece, kas normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos, paredzamajā lietošanas laikā un, ja nepieciešams, arī pakalpojuma sastāvā, ievērojot tās uzstādīšanas un uzturēšanas prasības, nerada vai rada minimālu ar preces lietošanu saistītu risku, kas uzskatāms par pieļaujamu un atbilst augstam drošuma, cilvēka dzīvības, veselības, personas mantas, kā arī vides aizsardzības līmenim.

Kā izriet no drošas preces definīcijas, vērā tiek ņemti normālie un paredzamie preces lietošanas apstākļi, kas nozīmē tikai vienu – precei jābūt drošai gan tad, ja to ekspluatē atbilstoši lietošanas instrukcijā noteiktajām prasībām, gan arī tad, ja to ekspluatē tā, kā ražotājam būtu vajadzējis paredzēt, ka tā tiks ekspluatēta. Tātad, ja prece tiek lietota neatbilstošā veidā un nodara kaitējumu, tā par nedrošu preci netiek uzskatīta.

Preču drošums ir reglamentēts Eiropas Savienības līmenī (ES direktīva par preču vispārējo drošumu, kā arī liels skaits direktīvu, kas attiecas uz konkrētiem preču veidiem), tāpēc līdzīgi noteikumi attiecībā uz preču drošumu darbojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni visā Eiropas Savienībā. Latvijā kopš 2004.gada 1.maija galvenās prasības attiecībā uz preču drošumu nosaka Preču un pakalpojumu drošuma likums.

Kas ir CE zīme? Ko nozīmē saīsinājums CE?

CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu. CE zīme nav kvalitātes zīme, "CE" saīsinājums nāk no franču valodas ”Conformité Européenne”, kas nozīmē „Eiropas Atbilstība”.  

Precēm, kurām nepieciešama CE zīme ir:

  • rotaļlietas;
  • elektropreces;
  • individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • būvizstrādājumi;
  • gāzes iekārtas;
  • radio un telekomunikāciju iekārtas;
  • mašīniekārtas;
  • medicīnas ierīces. 

Visi Eiropas Savienības tiesību akti, kuri nosaka CE zīmes lietošanu, ir atrodami šajā sarakstā

Precēm, kurām tiesību akti neparedz CE zīmes piestiprināšanu, nedrīkst to pievienot!

 

Kā CE zīmei jāizskatās, cik lielai/ mazai tai vajadzētu būt?

CE zīme sastāv no sākumburtiem “CE” šādā formā:

attels