Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumos, kas stājas spēkā 2022. gada 15. martā, tiek iekļautas divas jaunas jomas – digitālais saturs un digitālais pakalpojums.

Digitālais saturs ir dati, kas radīti un piegādāti digitālā formātā. Piemēram, mobilās aplikācijas, datorprogrammas, video spēles, kuras iespējams iegādāties un lejupielādēt interneta veikalos vai dažādās tiešsaistes platformās.

Digitālais pakalpojums ir pakalpojums, kas patērētājam dod iespēju sagatavot, apstrādāt un uzglabāt datus vai piekļūt tiem digitālā veidā, vai pakalpojums, kas ļauj kopīgot datus vai jebkā citādi digitālā veidā mijiedarboties ar datiem, kurus augšupielādējis vai radījis patērētājs vai citi minētā pakalpojuma lietotāji. Piemēram, saziņa tiešsaistē, iepazīšanās portāli, datu glabāšanas pakalpojumi u.c.

Digitālais saturs un digitālais pakalpojums veido patērētāju tirgus produktu grupu, ko varētu apzīmēt kā digitālos produktus.

Pievērs uzmanību ! Ja iegādāta prece, kuras lietošana nav iespējama bez noteikta digitāla satura vai digitāla pakalpojuma un tā tiek pārdota ar tajā uzstādītu digitālo programmatūru vai tajā iekļautu digitālo pakalpojumu atbalstu, tā uzskatāma par preci ar digitāliem elementiem. Pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs arī par šāda digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem.

SVARĪGI! Prasības attiecībā uz digitālā produkta atbildību, piegādi un sekām ir attiecināmas arī uz tādiem līgumiem, kuru ietvaros digitālie produkti patērētājiem tiek sniegti apmaiņā pret personas datiem, neveicot apmaksu naudā. 

Digitālais saturs un digitālais pakalpojums var tikt piegādāts:

 • Vienu reizi (piemēram, lejupielādējot spēli, aplikāciju, citu datorprogrammu, audio vai video datni);
 • Vairākās atsevišķās piegādēs, piemēram, noskatoties video nomā iegādātu filmu ilgākā laika periodā;
 • Pastāvīgi noteiktā laika posmā, piemēram, dažādu digitālo produktu abonēšanas ietvaros.

Atceries! Pārdevēja un pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums patērētājam ir piegādāts.

Digitāla satura un digitālā pakalpojuma atbilstība līguma noteikumiem:

 • Ja piegāde tika veiktu vienu reizi vai vairākās atsevišķās piegādēs – pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgi par jebkuru divu gadu laikā atklājušos neatbilstību līguma noteikumiem. Ja neatbilstība ir atklājusies gada laikā no piegādes brīža, pierādīšanas pienākums par to, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums tika piegādāts atbilstošs gulstas uz pārdevēju un pakalpojuma sniedzēju.
 • Ja piegāde tiek veikta pastāvīgi noteiktā laika  posmā – pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgi par neatbilstību līguma noteikumiem, kas atklājusies attiecīgajā  laika posmā. Pierādīšanas pienākums gulstas uz pārdevēju un pakalpojuma sniedzēju visā šajā laika posmā.

Ņem vērā! Ja pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs  pirms līguma noslēgšanas ir sniedzis informāciju, ka, lai izmantotu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, nepieciešama noteikta digitālā vide, un pēc digitālā satura vai digitālā pakalpojuma iegādes tiek konstatēts, ka patērētāja digitālā vide nav saderīga, pārdevējam un pakalpojuma sniedzējam nav  jāpierāda, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums piegādes brīdī ir bijis atbilstošs līguma noteikumiem.

Tev kā patērētājam ir jāiesaistās neatbilstības rašanās iemeslu noskaidrošanā!

Digitālais saturs un digitālais pakalpojums ir atbilstošs līguma noteikumiem, ja:

 • atbilst pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajam digitālā satura vai digitālā pakalpojuma aprakstam, norādītajam daudzumam un kvalitātei, kā arī funkcionalitātei, saderībai, sadarbspējai un citām iezīmēm;
 • ir derīgs mērķiem, kādiem patērētājs to izvēlējās un kādus norādījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ne vēlāk kā līguma slēgšanas brīdī, un pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis digitālā satura vai digitālā pakalpojuma derīgumu šiem mērķiem; 
 • ir piegādāts ar visiem norādītajiem piederumiem un lietošanas pamācībām, tai skaitā par instalēšanu;
 • ir atjaunināts, kā noteikts līgumā;
 • ir derīgs mērķiem, kādiem šāda veida digitālais saturs vai digitālais pakalpojums parasti tiek izmantots, attiecīgajā gadījumā ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, standartus vai, ja tādu nav, piemērojamos attiecīgo nozaru labās prakses kodeksus;
 • ir norādītajā daudzumā un tam piemīt īpašības un izpildījums, tai skaitā attiecībā uz funkcionalitāti, saderību, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, kāds parasti piemīt tāda paša veida digitālajam saturam vai digitālajam pakalpojumam un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma raksturu un jebkurus, īpaši reklāmā vai marķējumā sniegtus, pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai citu piegādes ķēdē iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju publiskos paziņojumus, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus;
 • ir piegādāts ar tādiem piederumiem un pamācībām, kādas patērētājs var pamatoti gaidīt;
 • atbilst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmēģinājuma versijai vai priekšskatījumam, kuru pārdevējs darījis pieejamu pirms līguma noslēgšanas.

Ja vien puses nav vienojušās citādi, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā jaunākajā versijā, kas pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

Ja patērētājam piegādāts līguma noteikumiem neatbilstošs digitālais saturs vai digitālais pakalpojums, patērētājs ir tiesīgs pieprasīt:

 • novērst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību;
 • samērīgi samazināt cenu;
 • atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam par digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu samaksāto naudas summu.

SVARĪGI! Patērētājs ir tiesīgs prasīt līguma atcelšanu tikai, ja neatbilstība ir nozīmīga un ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums piegādāts par maksu. Pārdevējam un pakalpojuma sniedzējam ir uzlikts pienākums pierādīt, ka neatbilstība ir maznozīmīga.
 
Ja patērētājam nav piegādāts digitālais saturs vai digitālais pakalpojums:

 • patērētājs pieprasa piegādāt bez pamatotas kavēšanās vai papildu laikposmā, par kuru puses ir vienojušās;
 • ja piegāde bez pamatotas kavēšanās vai papildu laikposmā nav veikta, patērētājs ir tiesīgs prasīt līguma atcelšanu.
 • Patērētājs ir tiesīgs atkāpties no noslēgtā līguma bez pamatotas kavēšanās, ja ir skaidrs, ka digitālais saturs vai digitālais pakalpojums netiks piegādāts vai no apstākļiem izriet, ka piegāde noteiktajā brīdī bija svarīga.

SVARĪGI! Pēc līguma atcelšanas patērētājs neizmanto digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu un nedod šādu iespēju trešām personām.