Kas jāzina katram patērētājam, slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu?

Izvēloties slēgt KASKO apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju, pievērsiet uzmanību sekojošajam:

1) kādi ir apdrošināšanas līgumā norādītie apdrošinātie riski, kas ietilpst attiecīgajā apdrošināšanas veidā un kas ir apdrošināšanas objekts;

Piemēram, vai pamata apdrošināšanā ietilpst arī automašīnas papildaprīkojuma apdrošināšana, vējstikla apdrošināšana, vai arī šādam nolūkam nepieciešama papildus apdrošināšana par papildus maksu (un cik liela ir šī maksa);

2) kādi ir izņēmumi no apdrošinātajiem riskiem un kādos gadījumos apdrošināšanas atlīdzības izmaksa var tikt atteikta daļēji vai pilnībā;

Izvēloties savām interesēm visizdevīgāko apdrošināšanas veidu, jāņem vērā, ka dažādām apdrošināšanas kompānijām izņēmumi no apdrošinātajiem riskiem mēdz atšķirties, piemēram, dažām no kompānijām paredzēts izņēmumam gadījums, kad transportlīdzeklis iebrauc peļķē vai citā ūdenstilpnē.

3) vai apdrošināšanas līguma noteikumi ir pietiekami skaidri un saprotami, vai līgumā esošā informācija nav pretrunā ar informāciju, ko apdrošinātājs ir sniedzis pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas (piemēram, reklāmas bukletos, interneta mājas lapā utml.);

4) vai apdrošināšanas līgumā ir ietverta kārtība, kā jārīkojas, ja iestājies apdrošinātais risks;

5) kāds ir pašrisks, iestājoties attiecīgajam apdrošinātajam riskam, jo dažādām apdrošināšanas sabiedrībām pašriska summa var atšķirties (piemēram, transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas gadījumā, vējstikla bojājuma – atsevišķos gadījumos vējstikla bojājumiem nav noteikts pašrisks, zādzības un laupīšanas gadījumā);

6) kādā kārtībā tiek apmaksāts pašrisks;

7) kādās valstīs apdrošināšanas līgums darbojas, vai nepieciešama (un cik liela) papildu piemaksa, ja apdrošinātais vēlas izmantot automašīnu ārpus Latvijas;

8) kāda ir strīdu izskatīšanas kārtība;

9) vai izdevīgāk ir veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumu vienā vai vairākos maksājumos, un cik liela ir piemaksa, ja apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta vairākos maksājumos;

10)  vai apdrošināšanas noteikumos nav paredzēts ierobežojums tiesīgo lietotāju skaitam un, ja ir, tad kādas sekas ir šī noteikuma pārkāpuma gadījumā  (piemēram, samazināta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa);

11)  vai un cik lielā mērā tiek atlīdzināta bojāta transportlīdzekļa transportēšana;

12)  vai patērētājs ir tiesīgs izlemt jautājumu par remonta izdevumu tiešu apmaksāšanu vai par atlīdzības izmaksu naudā;

13)  vai patērētājam ir iespējams izvēlēties savu remontdarbnīcu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, vai arī to nepieciešams saskaņot ar apdrošinātāju;

14)  vai tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība arī par riepu, riteņu disku un dekoratīvo uzliku bojājumiem;

15)  vai ir paredzēts ātruma ierobežojums (un kāds tas ir), kura pārsniegšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta;

Piemēram, dažos apdrošināšanas līgumos norādīts, ka apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tiek atteikta, ja atļautais ātrums pārsniegts par 30km/h.

16)  vai ir paredzēti Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta;

17)  vai ir paredzēts, ka apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja zaudējumi ir radušies apdrošinātā rupjas neuzmanības dēļ;

18)  vai un cik lielā mērā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība atslēgu, signalizācijas pulšu, valsts reģistrēto numura zīmju, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības zādzības vai nozaudēšanas gadījumā;

19)  vai ir paredzēti ierobežojumi, ja transportlīdzeklis nakts laikā atrodas neapsargātā teritorijā;

20)  cik ilgā laikā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība (vai par tās savlaicīgu neizmaksāšanu apdrošinātājam ir paredzēts līgumsods);

21)  kādi ir Jūsu pienākumi saskaņā ar apdrošināšanas līgumu un kādas ir šo pienākumu neizpildes sekas!

Atceries!

Vienmēr pārbaudiet, vai Jums tiek izsniegti arī apdrošināšanas līguma vispārīgie noteikumi!
Ja Jums nav skaidrs vai saprotams kāds apdrošināšanas līgumā ietvertais noteikums vai arī rodas šaubas par to, kuru apdrošinātāju izvēlēties, konsultējieties ar apdrošināšanas starpniekiem (apdrošināšanas aģentu vai apdrošināšanas brokeri). Jums ir tiesības arī zināt atlīdzības apmēru, kādu apdrošināšanas starpnieks saņems no apdrošinātāja!
Izvēloties sev izdevīgāko apdrošināšanas kompāniju, pievērsiet uzmanību ne tikai apdrošināšanas pakalpojuma cenai, bet arī tam, kādi apdrošinātie riski un kādi izņēmumi no apdrošinātajiem riskiem iekļauti attiecīgajā apdrošināšanas līgumā! 
Kur vērsties saistībā ar apdrošināšanas pakalpojumiem?

Ja netiek ievēroti noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņiem vai apdrošināšana līgumā nav ietverta kāda no obligātajām apdrošināšanas līguma sastāvdaļām Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kura ir tiesīga par šādu pārkāpumu piemērot sodu attiecīgajam apdrošinātājam.
Finanšu un kapitālu tirgus komisija
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 6 7774800
E-pasts: fktk@fktk.lv

Ja netiek ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1037 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu” prasības, līgumā ietverti netaisnīgi līguma noteikumi, apdrošināšanas sabiedrība pieļāvusi pārkāpumus reklāmas vai komercprakses jomā, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 65452554
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Ja Jūs nepiekrītat apdrošinātāja lēmumam par apdrošināšanas atlīdzību dzīvības, palīdzības, nelaimes gadījumu vai īpašuma apdrošināšanā (tās apmēru vai atteikumu pilnīgi vai daļēji izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību) Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam atbilstoši Kārtībai, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (reglaments). Visa nepieciešama informācija sūdzības iesniegšanai ir atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājas lapā internetā: www.laa.lv.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Kr.Valdemāra iela 149-401, Rīga, LV – 1013

Ja Jūs nepiekrītat apdrošinātāja lēmumam par apdrošināšanas atlīdzību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā (tās apmēru vai atteikumu pilnīgi vai daļēji izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību) Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
Lomonosova iela 9, Rīga, LV - 1019
Tālrunis: 67114300
E-pasts: ltab@ltab.lv