Saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi Nr.408) pārvaldniekam dzīvokļu īpašniekiem jāpaziņo, kur var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu, kā arī pārvaldniekam jāsniedz informācija dzīvokļu īpašniekiem par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam.

PĀRVALDNIEKA PIENĀKUMS IR INFORMĒT DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKUS:

līdz 15. oktobrim

par pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam

līdz 1.aprīlim

par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumiem un izdevumiem iepriekšējā kalendārajā gadā

Pārvaldnieka pienākums ir paziņojumā par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam norādīt laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu. Pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska lūguma tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam. Tāpat pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļu īpašniekiem, kur (piemēram, mājas lieta, interneta vietne) dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu. Četru nedēļu laikā pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska lūguma saņemšanas pārvaldnieks izsniedz dzīvokļa īpašniekam informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, kas attiecināmi uz dzīvojamo māju, tai skaitā informāciju par izmaksu veidošanas metodēm.