2018. gada 21. aprīli spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuāliem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ padomes Direktīvu 89/686/EK (turpmāk – Regula).

Regula attiecas uz Savienības tirgū jauniem individuāliem aizsardzības līdzekļiem (turpmāk  IAL), kas tiek laisti tirgū, proti, tie ir vai nu jauni IAL, ko izgatavojis ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, vai arī tādi IAL – gan jauni, gan lietoti, ko importē no trešās valsts.

Regula definē, ka  IAL ir:

  1. aprīkojums, kas projektēts un ražots, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem riskiem minētās personas veselībai vai drošībai,
  2. IAL aprīkojumam paredzētas apmaināmas detaļas, kuras ir būtiskas aprīkojuma aizsargfunkcijas nodrošināšanai,
  3. IAL aprīkojumam paredzētas savienošanas sistēmas, kuras persona nenēsā vai netur un kuras projektētas tam, lai minēto aprīkojumu savienotu ar kādu ārēju ierīci vai drošu atbalsta punktu, kuri nav projektēti tam, lai būtu pastāvīgi pievienoti, un kurus pirms lietošanas nav nepieciešams nostiprināt.

IAL tiek izstrādāts personas aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselībai vai drošībai bīstamiem faktoriem un atkarībā no potenciālā riska IAL ir iedalīti trijās kategorijās.

IAL klasificē atbilstoši Regulas I pielikumā noteiktajām riska kategorijām un piemēro attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru:
I.kategorija – vienkāršas uzbūves IAL, kas aizsargā pret minimāli kaitīgiem vai minimāli bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats spēj laikus novērtēt,

  • iekšējā ražošanas kontrole (A modulis (Regulas IV pielikums)),

II.kategorija – IAL, kas neatbilst ne pirmajai, ne trešajai kategorijai,

  • ES tipa pārbaude (B modulis (Regulas V pielikums)), kam seko tipa atbilstība, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis (Regulas VI pielikumā)),

III.kategorija - sarežģītas uzbūves IAL, kas aizsargā pret bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats nespēj pietiekami ātri novērtēt un kuri apdraud cilvēka dzīvību vai negatīvi un neatgriezeniski ietekmē cilvēka veselību

  • ES tipa pārbaude (B modulis (Regulas V pielikums)), un kāda no turpmāk minētajām procedūrām:

i) atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām ražojuma pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis), kā izklāstīts VII pielikumā;

ii) atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis), kā izklāstīts VIII pielikumā.

Lai veicinātu labāku izpratni un veidotu vienotu interpretāciju par IAL klasificēšanu, Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Standartizācijas Komiteju, paziņotajām institūcijām, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas ražotājiem, izstrādāja IAL Vadlīnijas.

Atbilstību novērtēšanas procedūras

1.Kategorija

A modulis

2.Kategorija

B+C modulis

3.Kategorija

B+C2 modulis/B+D modulis

Tehniskā dokumentācija

ES atbilstības deklerācija

Atbilstības deklarācija

 

(var tikt pieaicināta paziņotā institūcija)

EK tipa pārbaudes sertifikāts

Tipa pārbaudes sertifikāts

B+C2 modulis

B+D modulis

Gala novērtējuma uzraudzības pārskats

Pārbaudes (audita) pārskats

MARĶĒJUMĀ NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

“CE zīme” ir marķējums, ar ko ražotājs norāda, ka IAL atbilst piemērojamajām prasībām, kuras noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tā uzlikšanu. CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami piestiprina uz IAL. Ja IAL īpatnību dēļ tas nav iespējams vai pamatots, to uzliek iepakojumam un IAL pavaddokumentiem (Regulas 17. panta 1. punkts)
III kategorijas IAL aiz CE zīmes norāda tās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kura piedalās procedūrā, kas izklāstīta Regulas VII vai VIII pielikumā.

Ražotāja (tā pilnvarotā pārstāvja), importētāja nosaukums un pasta adrese (+ tīmekļa vietnes adrese).

Uz IAL norādīts tips, partijas vai sērijas numurs, vai cits identifikācijas elements, ja IAL lielums vai raksturs to neļauj, vajadzīgā informācija būtu norādīta uz iepakojuma (Regulas 8. panta 5. punkts).

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavota instrukcija un informācija valsts valodā (saprotami un salasāmi) par IAL lietošanu, uzglabāšanu, kopšanu, dezinfekciju, derīgumu, u.t.t. (Regulas II. pielikuma 1.4 punkts). 

Uzmanību!

Direktīva 89/686/EEK tika atcelta ar 2018. gada 21. aprīli, kad spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuāliem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ padomes Direktīvu 89/686/EK.
Pārejas noteikumi atrunāti Regulas 47. punktā.

Tirgus uzraudzības iestāde, konstatējot neatbilstības normatīvo aktu prasībām, ir tiesīga aizliegt preču laišanu/piedāvāšanu Latvijas tirgū.

Aicinām komersantu izmantot: