2023. gada 15. oktobrī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Civilprocesa likumā, ar kuriem Latvijā tiek ieviests vēl viens patērētāju tiesību aizsardzības mehānisms – patērētāju kolektīvās prasības. Patērētāju kolektīvo prasību mehānisms nodrošinās patērētājiem iespēju realizēt savas individuālās tiesības uz atlīdzību par radīto kaitējumu  vai viņu patērētāju tiesību pārkāpuma konstatēšanu un pārtraukšanu kopā ar nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu tiesas ceļā.

Kas ir kolektīvā prasība?

Ja preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ar savu rīcību ir pārkāpis patērētāju tiesības un radījis kaitējumu vairākiem patērētājiem, patērētāji var apvienot savus spēkus un kopīgi vērsties tiesā ar prasību par radītā kaitējuma atlīdzību.

Kolektīvo prasību patērētāju vārdā tiesā iesniedz un patērētājus tiesā pārstāv kvalificētā institūcija. Tāpat kvalificētai institūcijai ir piešķirtas tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citā kompetentajā uzraudzības un kontroles iestādē iesniegumu par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma konstatēšanu un novēršanu.

Kas ir kvalificētā institūcija?

Kvalificētā institūcija ir patērētāju tiesību aizsardzības biedrība vai cita biedrība, kuras darbības mērķos ietilpst patērētāju interešu aizsardzība un kurai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir piešķīris kvalificētās institūcijas statusu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savā mājaslapā uztur sarakstu ar Latvijas kvalificētajām institūcijām.

Kvalificētās institūcijas nosaukums Kontaktinformācija Tīmekļvietnes adrese Statūtos noteiktais mērķis
Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”

Brīvības iela 55-432
LV-1519
Rīga, Latvija

info@pateretajs.lv

+371 29144452

+371 29295520
https://pateretajs.lv/ Latvijas patērētāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzība, kā arī to ievērošanas veicināšana dažādās ekonomikas nozarēs un sabiedrībā kopumā, tajā skaitā atbalsta un palīdzības sniegšana patērētāju problēmu risināšanā.
       

Savukārt kvalificēto institūciju sarakstu, kuras ir tiesīgas iesniegt pārrobežu kolektīvās prasības, sastāda Eiropas Komisija un ir pieejams šeit

Kvalificētās institūcijas statusa iegūšana

Biedrībai jāiesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā iesniegums ar lūgumu piešķirt kvalificētās institūcijas statusu. Biedrība var lūgt piešķirt tai kvalificētās institūcijas statusu pastāvīgai darbībai vai konkrētas prasības celšanai.          

Iesniedzot iesniegumu, biedrībai jāapliecina un jāsniedz informācija par atbilstību sekojošiem kritērijiem:

  1. tā ir juridiskā persona, kas var pierādīt 12 mēnešus ilgu faktisko sabiedrisko darbību patērētāju interešu aizsardzības jomā pirms tam, kad tā iesniegusi iesniegumu kvalificētās institūcijas statusa piešķiršanai;
  2. tās statūtos noteiktais mērķis ietver patērētāju interešu aizsardzību;
  3. tās darbībai nav peļņas gūšanas rakstura;
  4. tai nav ierosināts maksātnespējas process, un tā nav pasludināta par maksātnespējīgu;
  5. tā ir neatkarīga un to neietekmē ražotāji, pārdevēji vai pakalpojuma sniedzēji un citas personas, kurām ir ekonomiska interese celt pārstāvības prasību;
  6. gadījumā, ja tai finansējumu nodrošina trešās personas, tā ir izstrādājusi procedūras, kas novērš trešo personu ietekmi un interešu konfliktus starp biedrību un tās finansētājiem;
  7. tā publisko (savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, vai citur) informāciju, kas apliecina, ka tā atbilst šīs daļas 1. un 5. punktā minētajiem kritērijiem, un informāciju par tās finansējuma avotiem, par tās organizatorisko, vadības un biedru struktūru, par tās statūtos noteikto mērķi un tās darbībām.