Mājsaimniecībām būs viens līgums ar elektroenerģijas tirgotāju. Atsevišķs līgums ar AS „Sadales tīkls” par elektroenerģijas piegādi nav jāslēdz, jo līgumattiecības ar AS „Sadales tīkls” nodrošinās tirgotājs.

Tirgotājs elektroenerģijas tirdzniecības līgumā norāda:

  • tirgotāja un lietotāja identitāti un adresi
  • līguma darbības termiņu
  • elektroenerģijas tirdzniecības periodu
  • līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtību
  • elektroenerģijas cenu vai tās noteikšanas formulu
  • elektroenerģijas piegādes grafiku saskaņošanas kārtību
  • norēķinu kārtību un veidu
  • pretenziju un jautājumu iesniegšanas uz izskatīšanas kārtību un kontaktinformāciju un citu nepieciešamo informāciju.

Tirgotājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar lietotāju tikai tad, ja līguma nosacījumi nav atšķirīgi no lietotājam izsniegtā piedāvājuma nosacījumiem.

Ja līgumā par elektroenerģijas tirdzniecību, kas ar lietotāju noslēgts uz noteiktu laiku, paredzēta maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, tā jānosaka proporcionāli elektroenerģijas piegādes laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai, sadalot to vismaz triju mēnešu periodos.

Ja līgumā noteiktais elektroenerģijas tirdzniecības periods pārsniedz 2 gadus, tad maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai tirdzniecības noteikumu grozīšanu var tikt piemērota tikai pirmajos 2 šī tirdzniecības perioda gados.

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksa nav jāmaksā:

  • ja lietotājs ir izvēlējies universālā pakalpojuma piedāvājumu
  • ja tirgotājs maina līguma nosacījumus tirdzniecības perioda pirmajos 2 gados.

Plašāka informācija par elektroenerģijas tirdzniecības līgumiem, tos regulējošajiem normatīvajiem aktiem, līgumā iekļaujamo informāciju, līguma slēgšanas procesu, kā arī citu ar līgumiem saistītu informāciju atrodama "Sadales tīkls" veidotajā rokasgrāmatā