Normatīvais akts: Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.195 “Mašīnu drošības noteikumi”

Darbības joma:

Termins “mašīnas” MK noteikumu Nr.195 izpratnē ir jāsaprot gan šaurā, gan plašā nozīmē. Piemēram, sākot no rokas instrumentiem (darbināmi-pneimatiski, elektriski, ar akumulatora bateriju) līdz pat traktortehnikai (lauksaimniecības, mežsaimniecības, zemes darbu mašīnas, ceļu būves tehnika). 

attels

 

Mašīnas definīcijas uzskaitītas MK noteikumu Nr.195 3.punktā.

Mašīnu izņēmumi uzskaitīti MK noteikumu Nr.195 4.punktā.

Būtiskās prasības:

Pirms mašīnas laišanas tirgū vai nodošanas lietošanā ražotājam ir jāveic atbilstības novērtēšana, lai nodrošinātu to atbilstību būtiskajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām.   Jābūt izpildītām MK noteikumu Nr.195 14.punkta prasībām.

Marķēšana un instrukcijas:

Mašīnām ir jābūt marķētam ar MK noteikumu Nr.195 186.punktā noteikto informāciju: ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese; mašīnas apzīmējums; CE marķējums; sērijas vai tipa apzīmējums; sērijas numurs (ja tāds ir); izlaides gads (gads, kurā pabeigta mašīnas izgatavošana).

Instrukcijas saturs un tā prasības ir noteiktas MK noteikumu Nr.195 191. un 192. punktā. Informācijas saturs ir atkarīgs no mašīnas un tā paredzētā pielietojuma.

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

  • veic atbilstošu atbilstības novērtēšanas procedūru;
  • nodrošina, ka mašīna atbilst MK noteikumu Nr.195 noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību;
  • izstrādā un nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību;
  • pievieno mašīnai visu noteikto informāciju; (lietošanas, apkopes instrukcijas, identifikācijas marķējums, brīdinājumi)
  • sagatavo EK atbilstības deklarāciju;
  • piestiprinā mašīnai CE marķējumu;

Importētājs

  • pirms importēšanas pārliecināts, ka ražotājs ir izpildījis visas noteiktās prasības. Pretējā gadījumā importētājam ir jāuzņemas ražotāja pienākumi.

Izplatītājs

  • pārliecinās, ka mašīnas ir marķētas ar CE marķējumu un nodrošinātas ar lietošanas instrukciju valsts valodā un ar atbilstības deklarāciju.

Atbilstību apliecinošie dokumenti un marķējums

CE marķējums - MK noteikumu Nr.195 2.pielikums, 8.nodaļa un 186.3.apakšpunkts.

Atbilstības deklarācija - MK noteikumu Nr.195 4.nodaļa. Tai ir jābūt pievienotai mašīnai.

Uzmanība jāpievērš:

  • vai atbilstību apliecinošie dokumenti ir attiecināmi uz konkrētu mašīnu?

(pārliecināties, ka informācija uz mašīnas un atbilstības deklarācijā ir identiska)

  • vai ražotājs ir veicis atbilstošu atbilstības novērtēšanu?

(pārliecinieties ES oficiālajā vēstnesī, ka ražotājs mašīnai ir piemērojis noteiktās prasības – piemērojamos standartus).

Piemērojamie standarti ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Mašīnu atbilstības novērtēšana ir noteikta MK noteikumu Nr.195 3.nodaļā. (Atbilstības novērtēšanas shēma zemāk esošajā attēlā)

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.195

Direktīva 2006/42 EK par mašīnām

PTAC vadlīnijas par mašīnām

Piemērojamie standarti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī