Ražotājam ir pienākums nodrošināt, ka prece, kuru laiž Kopienas tirgū, atbilst noteiktajām prasībām. Ražotājs sastāda tehnisko dokumentāciju un veic atbilstības novērtēšana, lai pārbaudītu preces atbilstību būtiskajām prasībām, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos. Ja šī procedūra ir apliecinājusi, ka prece atbilst piemērojamajām prasībām, ražotājs sastāda EK atbilstības deklarāciju un uzliek atbilstības zīmi.

Ražotājs tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju saglabā attiecīgajā tiesību aktā noteikto laiku  (parasti 10 gadus) pēc preces laišanas tirgū.

Ražotājam jānodrošina pastāvīga atbilstība sērijveida ražošanā.

Nepieciešamības gadījumā veic preču paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu preču un atsauktu preču reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Ražotājs nodrošina to, ka uz to precēm ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja preces izmērs vai raksturs to neatļauj, ka vajadzīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai precei pievienotajā dokumentā.

Ražotājs uz preces norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties.

Ražotājs nodrošina, ka precei ir pievienotas patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošības informācija patērētājiem saprotamā valodā.

Ražotājs nepieciešamības gadījumā nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu preču atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja prece rada apdraudējumu, ražotājs nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi preces piedāvājušo, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāja tai viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu preces atbilstību. Viņš pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt preces, kuras viņš laidis tirgū.