Prasības kreditēšanas reklāmai

Padomi patērētāja kreditēšanas reklāmu sastādīšanai

Patērētāji kreditēšanas pakalpojumu reklāma jāizstrādā tā, lai tā neveicinātu bezatbildīgu aizņemšanos un nesniegtu informāciju par par iespējām saņemt kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējo saturu (reklāmā lietotos attēlus, tekstu, saukļus) un tās pasniegšanas veidu, kā arī noformējumu un informāciju, kas reklāmā sniegta par kreditēšanas pakalpojumu un palīdz patērētājam pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu.

Ja patērētāju kreditēšanas reklāmā ir norādīta procentu likme vai citu skaitliska informācija par kredīta izmaksām, piemēram, ikmēneša maksājuma apmērs, tajā jānorāda arī:

 • aizņēmuma likmi (fiksētu, mainīgu vai abas) kopā ar informāciju par piemērojamām maksām, kas iekļautas kredīta kopējās izmaksās patērētājam;
 • gada procentu likmi;
 • kreditēšanas līguma darbības termiņu (ja tāds ir);
 • kredīta kopējo summu, kas ir maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas patērētājam pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu;
 • kopējo summu kas jāmaksā patērētājam (summa, ko veido kredīta kopējā summa un kredīta kopējās izmaksas patērētājam), un veicamo maksājumu apmēru, ja iespējams;
 • ja kredīts ir atlikta maksājuma veidā par konkrētām precēm vai pakalpojumiem – preces vai pakalpojuma cenu un jebkādas sākotnējās iemaksas lielumu;
 • obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu.

PIEMĒRS! aizdevums LVL 500 apmērā ar termiņu uz 2 gadiem, mēneša maksājums ir LVL 31,23. Kopējā summa, kas jāmaksā patērētājam: LVL 717,21. GPL – 42,44%. Aizņēmuma likme - 29%.

Ievērot! Atsevišķiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem var tikt izvirzītas individuālas prasības par informāciju, kas norādāma šo kreditēšanas pakalpojumu reklāmā, saskaņā ar Noteikumu Nr. 691 III nodaļas prasībām

Aizliegts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad:

Pirmās daļas

1) punkts: to īsteno kredīta devējs vai kredīta starpnieks telpās, kurās tas veic saimniecisko darbību;

Patērētāju kreditēšanas pakalpojumus reklamēt savās saimnieciskās darbības telpās drīkst:

 • kredīta devējs
 • kredīta devējs – komersants (ražotājs, preču pārdevējs, pakalpojumu (piemēram, telekomunikāciju) sniedzējs), kas piedāvā norēķināties par preču vai pakalpojumu iegādi atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas vienošanās veidā, nepiesaistot trešās personas finansējumu
 • kredīta starpnieks.

 

Par kredīta starpnieku uzskatāma fiziska/juridiska persona, kura:

1) savas saimnieciskās vai profesionālas darbības ietvaros;

2) par maksu vai jebkurā citā finansiālas atlīdzības veidā;

veic kādu no darbībām:

3.1) piedāvā kreditēšanas līgumus patērētājiem vai iepazīstina ar tiem (piemēram, iepazīstina ar līguma speciālajiem noteikumiem);

3.2) kredīta devēja vārdā slēdz kreditēšanas līgumus ar patērētājiem (piemēram, uz pilnvaras pamata vai sadarbības līgums u.tml.) ;

3.3) sniedz palīdzību patērētājiem, veicot ar kreditēšanas līgumiem saistītus sagatavošanas darbus (piemēram, nepieciešamās informācijas līguma noslēgšanai pieprasīšana/saņemšana);

3.4) ja kredīta atmaksa nodrošināta ar nekustamo īpašumu, arī citus pirmslīguma administratīvus darbus (piemēram, padomu došana)

 

Kredīta starpniekam ir jāievēro Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 8.1panta, 8.3panta prasības, 2016.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” IV, V, VI, XIV.nodaļu un citos attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Kredīta palīgstarpniekam  nepiemīt PTAL 8.3panta 1.daļas 1.-5.punktā minētās tiesības.

Piemēri:

Nav atļauts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • pieturvietās
 • uz reklāmu stabiem
 • uz sabiedriskā transporta
 • skatlogos (tai skaitā, klientu apkalpošanas vietu logos)
 • vietās, kas nav uzskatāmas par saimnieciskās darbības vietām, ja patērētājam netiek dota iespēja saņemt kreditēšanas pakalpojumu (piemēram, noformēt pieteikumu kreditēšanas pakalpojuma saņemšanai).

Pieļaujams reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • kredīta devēja bankomāta ekrānos
 • teltīs un citās telpās, ja tiek sniegta iespēja saņemt kreditēšanas pakalpojumu (piemēram, noformēt pieteikumu kreditēšanas pakalpojuma saņemšanai)
 • drukas materiālos pēc patērētāja pieprasījuma;
 • pieļaujama tāda kreditēšanas pakalpojumu reklāma, kas nav adresēta patērētājiem.

Iepriekš minētais neattiecas uz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja zīmolvārda reklāmu.

Pirmās daļas

2) punkts: to īsteno kredīta devēja vai kredīta starpnieka mājaslapā internetā vai tiešsaistes sistēmā, kuru pēc autentifikācijas veikšanas kredīta devējs izmanto pakalpojumu saņemšanai;

3) punkts: to īsteno kredīta devēja vai kredīta starpnieka mobilajā lietotnē, kuru pēc autentifikācijas veikšanas patērētājs izmanto kredīta devēja pakalpojumu saņemšanai;

Kreditēšanas reklāma ir atļauta kredīta devēja un kredīta starpnieka (kas atbilst PTAL 1.panta 10.punktā noteiktajam):

 1. mājaslapās kurās tiek sniegta informācija par kreditēšanas pakalpojumu un tā sniedzēju, nepiedāvājot noslēgt kreditēšanas līgumu distancē;
 2. mājaslapās kurās tiek sniegta informācija par kreditēšanas pakalpojumu, tā sniedzēju un kurā var tikt noslēgts kreditēšanas līgums;
 3. tiešsaistes sistēmā (interneta bankā, mobilajā lietotnē/aplikācijā).

Reklāmas var tikt sniegtas gan pirms, gan pēc autentifikācijas (ja tāda ir) veikšanas.

Piemēri:

Nav atļauts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • sociālo tīklu profilos
 • meklēšanas vietnēs
 • izlecošajos logos, banneros
 • salīdzināšanas vietnē, izņemot gadījumos, ja šī vietne/pakalpojumu sniedzējs ir kredīta starpnieks
 • influenceru (viedokļu līderu) blogos, kuri ir izveidoti, esot sadarbībā ar kredīta devēju vai kredīta starpnieku.

Iepriekš minētais neattiecas uz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja zīmolvārda reklāmu.

Pirmās daļas

4) punkts: to īsteno, personiski uzrunājot iespējamo klientu klātienē vai telefoniski, ja patērētājs tam piekrīt;
5) punkts: to īsteno pasta vai elektroniskos sūtījumos patērētājam, ja patērētājs tam piekrīt;

Bez patērētāja sākotnējas skaidras un nepārprotamas piekrišanas, kas sniegta konkrētajam kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam, nedrīkst patērētājam sūtīt kreditēšanas pakalpojumu reklāmas, t.sk., speciālos piedāvājumus, izmantojot elektroniskā pasta pakalpojumu sniedzēju/us.

Piekrišana elektroniskā pasta lietošanas nosacījumiem pati par sevi nav uzskatāma par piekrišanu kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju reklāmu saņemšanai, Gadījumos, kad patērētājs ir izteicis piekrišanu šādu reklāmu saņemšanai, ir jānodrošina patērētājam  bezmaksas iespēja atteikties no turpmākas kreditēšanas piedāvājumu saņemšanas.

Papildus jāievēro Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasības.

Piemēri:

Nav atļauts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus (ja vien nav saņemta patērētāja nepārprotama piekrišana kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai):

 • elektroniskā pastā ienākošie sūtījumi (adresēti/neadresēti)
 • pastkastēs ievietotie drukas materiāli
 • kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju rēķinos iekļauti akciju piedāvājumi

Pieļaujams reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • telefoniski zvani, ja patērētājs iepriekš ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu piedāvājuma saņemšanai telefoniski, bet patērētājs var atteikties uzturēt sarunu
 • “izbraukuma pasākumos”, personiski uzrunājot klientus

Iepriekš minētais neattiecas uz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja zīmolvārda reklāmu.

Pirmās daļas

6) punkts:  ar kreditēšanu nesaistītas preces vai pakalpojuma reklāmā, izņemot reklāmu televīzijā un radio, persona, kas nav kredīta devējs vai kredīta starpnieks, sniedz informāciju par iespēju apmaksu finansēt ar kreditēšanas līguma starpniecību.

Preču pārdevēji/pakalpojumu sniedzēji, kuri nav uzskatāmi par kredīta devējiem vai kredīta starpniekiem PTAL izpratnē, savā mājaslapā un citos resursos, izņemot televīziju un radio, varēs norādīt uz iespēju preces/pakalpojumu finansēt ar kreditēšanas līguma starpniecību un norādīt kredīta devēja zīmolvārdu, bet televīzijā un radio – tikai zīmolvārdu.

Piemēri:

Nav atļauts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • informācija par speciālajiem piedāvājumiem, piemēram: “Iegādājies ledusskapi (..) veikalā uz nomaksu, maksājot 100 EUR mēnesī, sadarbībā ar (zīmolvārds)
 • “Visām precēm (..) veikalos 0% nomaksa, sadarbībā ar (zīmolvārds)”
 • “bez pirmās iemaksas”
 • “OCTA un ziemas riepas dāvanā”

Pieļaujams reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • kredīta kalkulators, ja tas satur Ministru kabineta 2016.gada 26.oktobra noteikumu Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 14.punkta prasības
 • augstskola vai vidējās izglītības mācību iestāde informē studentus un skolēnus par iespēju uzsākt vai turpināt studijas (pakalpojums) ar attiecīga kredīta devēja starpniecību
 • pirmslīguma informācijas veidlapas izsniegšana
 • saite (links) uz kredīta devēja mājaslapu internetā
 • preču pārdevēja saimnieciskās darbības vietā (veikalā, internetveikalā) sniegt informāciju par preces iegādi sadarbībā ar konkrētu kredīta devēju, piemēram, “Iegādājies ledusskapi (..) veikalā uz nomaksu sadarbībā ar (zīmolvārds)”

Otrā daļa

Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja zīmolvārda reklāmu. Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju zīmolvārda, tai skaitā, sponsorēšanas, reklāma ir aizliegta sabiedriskā pasūtījuma ietvaros radio vai televīzijā īstenotos projektos, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Normatīvie akti nesniedz definīciju terminam “zīmolvārds”.

PTAC ieskatā par .zīmolvārdu būtu uzskatāms kredīta devēja nosaukums, logo, preču zīme.

Zīmolvārdi nedrīkstu saturēt saukļus un aicinājumus saņemt kreditēšanas pakalpojumus.

Zīmolvārda reklāma ir atļauta jebkurā vidē – internets, vides reklāma, televīzija un radio, izņemot televīzijā un radio īstenotos projektos, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pastāv pretruna starp PTAL 8.3panta otro daļu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 39.panta otro daļu, kas nosaka: “Ja kāds raidījums tiek pilnīgi vai daļēji sponsorēts, šā raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās par to informē, norādot sponsora nosaukumu, emblēmas un preču zīmes, ja tādas ir, vai atsauces uz sponsora preci vai pakalpojumu.”

Par pārkāpumu netiks vērtēti gadījumi, kad kredīta devēja sponsorēti pasākumi tiks translēti televīzijā vai radio.

Zīmolvārda regulējums ir attiecināms tikai uz kredīta devēju sniegtajām reklāmām.

Piemēri:

Nav atļauts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • izmantot zīmolvārdus, kuri tieši/netieši paredz kreditēšanas pakalpojumu reklāmu
 • izmantot kredītu reklāmu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja saimniecisko darbību vai citu darbību, faktiski reklamējot patērētājiem adresētus kreditēšanas produktus
 • zīmolvārdā iekļaut skaitlisko informāciju, saukļus, kas raksturo piedāvājumu, piemēram, “Nauda kontā 10 minūšu laikā| Kredīts|Ātrais kredīts internetā – zemāk kredīta devēja interneta vietnes adrese”

Pieļaujams reklamēt kreditēšanas pakalpojumus:

 • zīmolvārda (logo, preču zīmes, nosaukuma) izvietošana banneros interneta mājaslapās, kas tālāk ved uz kredīta devēja mājaslapu
 • kredīta devējam, kurš izmanto zīmolvārdu citu finanšu pakalpojumu sniegšanai, būtu skaidri jānorāda, kāda finanšu pakalpojuma (piemēram, apdrošināšana, ieguldījumi, pensiju fondi) sniegšanai tie tiek reklamēti