Īres attiecības regulē likums Par dzīvojamo telpu īri, kura 50.pantā noteikts, ka no dzīvojamās telpas īres attiecībām izrietošie strīdi tiek izskatīti tiesā.

Vienīgā pašvaldība, kuras teritorijā ir izveidota Īres valde, ir Rīga, līdz ar to tikai Rīgas  pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja vērsties Rīgas pilsētas Īres valdē, kas nodrošina:

  • dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu izpildes un ievērošanas uzraudzību un kontroli; 
  • sniedz bezmaksas konsultācijas un ieteikumus iedzīvotājiem par dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • administratīvā pārkāpuma protokolu sastādīšanu personām, kuras pārkāpušas normatīvos aktus, kuri reglamentē dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu apskati saistībā ar konkrēta jautājuma izskatīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • īrnieku iesniegumu izskatīšanu.

Pārējās teritorijās dzīvojošām personām ir iespēja vērsties vietējā pašvaldībā.