FUNKCIJAS:

1.  Sadarboties ar starptautiskajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības jomā atbilstoši savai kompetencei;
2.  Pārstāvēt patērētāju intereses speciālajās komitejās un starpvalstu sadarbības tīklos;
3. Piedalīties informācijas ātrās apmaiņas sistēmā par bīstamām precēm, lai atbilstoši tirgus uzraudzības kompetencei pārbaudītu saņemto informāciju par bīstamām precēm, kā arī informētu par tām citas attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes.

SADARBĪBA AR CITĀM LATVIJAS VALSTS INSTITŪCIJĀM UN NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Valsts institūcijas:

Ekonomikas ministrija: http://www.em.gov.lv/;


Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv/;


Veselības inspekcija: http://www.vi.gov.lv/;


Valsts darba inspekcija: http://www.vdi.gov.lv/;


Latvijas nacionālais metroloģijas centrs: http://www.lnmc.lv/;


Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde: http://www.vid.gov.lv/;
(2009. gada 10. jūnijā noslēgta starpresoru vienošanās ar mērķi sadarboties importēto nepārtikas preču tirgus uzraudzībā. 2011.gadā Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas sadarbībai starp muitas un tirgus uzraudzības iestādēm):

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: http://www.sprk.gov.lv/
(2005. gada 1. jūlijā noslēgta starpresoru vienošanās);

Finanšu un kapitāla tirgus komisija: http://www.fktk.lv/
(2010. gada 2. septembrī noslēgts sadarbības līgums uz nenoteiktu laiku);

Pārtikas un veterinārais dienests: http://www.pvd.gov.lv/
(2010. gada 13. jūlijā noslēgta starpresoru vienošanās uz nenoteiktu laiku);

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs: http://ic.iem.gov.lv/
(2008.gada 22.februāra starpresoru vienošanās par informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā);

Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs: http://www.samc.lv/
(2010. gada 28. maijā noslēgts sadarbības līgums. Līgums noslēgts, ņemot vērā Pušu ieinteresētību pilnvērtīgi realizēt tām deleģētās funkcijas, veicot uzraudzību bīstamo iekārtu un reglamentētās metroloģijas jomā un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomā, un paredz nodrošināt Pušu rīcībā esošās informācijas, atzinumu un skaidrojumu sniegšanu, kā arī cita veida palīdzību, kas nepieciešama Pušu kompetencē esošo funkciju veikšanai).

Nevalstiskās organizācijas:

PTAC savā darbībā regulāri sadarbojas ar dažādām nevalstiskām organizācijām.

Galvenā sadarbība notiek ar nevalstiskām patērētāju aizsardzības organizācijām - Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un tās aktīvākajiem biedriem: http://www.pateretajs.lv/.

PTAC arī regulāri sadarbojas ar dažādām uzņēmēju nevalstiskām organizācijām, kā Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Komercbanku asociāciju, Reklāmas asociāciju un citām gan normatīvo aktu izstrādes procesā, gan saistībā ar saņemtām patērētāju sūdzībām un PTAC uzraudzības darbībām.

Patērētāju izglītošanas jautājumos PTAC sadarbojas ar Naudas plānošanas centru: http://www.vissparnaudu.lv/

Bīstamo iekārtu uzraudzības jomā PTAC sadarbojas ar Tehnisko ekspertu asociāciju: http://www.tea.lv, ar kuru 2010. gada 25. februārī noslēgts sadarbības līgums.

Būvizstrādājumu jomā PTAC sadarbojas ar  Būvmateriālu ražotāju asociāciju: http://www.bra.lv/ (sadarbības līgums 2010. gada 8. decembrī ) un Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju: http://www.lldra.lv/.

STAPRTAUTISKĀ SADARBĪBA UN PROJEKTI

Galvenā valsts institūcija ES ietvaros:

Eiropas Komitejas Veselības un Patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu

Baltijas valstīs:

Igaunijā:

Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības padome (The Consumer Protection Board of Estonia): http://www.tarbijakaitseamet.ee/en

Igaunijas Tehniskās uzraudzības inspekcija (The Technical Surveillance Authority): http://www.ttja.ee/en

Lietuvā:

Nacionālā  patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (National Consumer Rights Protection Board): http://www.vartotojoteises.lt. 

Starptautiskās organizācijas:

PROSAFEhttp://www.prosafe.org/ - Eiropas valstu preču drošuma uzraudzības iestāžu sadarbības tīkls, kura ietvaros noris sadarbība jautājumos par vispārējo preču drošuma direktīvu un citu sektoriālu direktīvu piemērošanu praksē, praktisku problēmsituāciju risināšanu, lai veicinātu patērētājiem drošu tirgu nepārtikas preču un pakalpojumu jomā.


ICPENhttps://icpen.org/ - starptautisks sadarbības tīkls ar mērķi starptautiski sadarboties un dalīties pieredzē par pārrobežu komercaktivitātēm, kas var ietekmēt patērētāju intereses. ICPEN sadarbības tīkla dalībnieki, tostarp arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, piedalās „interneta slaucīšanas dienās” (sweep days) ar mērķi atklāt patērētājiem krāpniecisku un maldinošu informāciju un adreses internetā. Sweep days starptautiskais tīkla projekts dod iespēju Patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm apzināt negodīgus tirgotājus un veikt attiecīgas aktivitātes, lai novērstu patērētāju maldināšanu un iespējamu krāpšanu internetā.


PTAC ir starptautiskās organizācijas „Consumers International”http://www.consumersinternational.org/ biedrs.