Fasēta prece — patēriņam paredzēts produkts, kas bez patērētāja klātbūtnes fasēts noteiktos nominālos daudzumos jebkura veida atsevišķā iepakojumā, kurš produktu aptver tā, lai saturu nevarētu mainīt, neatverot vai nepārveidojot iepakojumu.

Reglamentētās metroloģiskās prasības attiecas uz Latvijā piedāvātām fasētajām precēm, kas fasētas nemainīgos, noteiktos nominālos daudzumos, kam ir vienādas, ražotāja iepriekš noteiktas vērtības, kuras izteiktas masas vai tilpuma mērvienībās un kas nav mazākas par 5 gramiem vai 5 mililitriem un nav lielākas par 10 kilogramiem vai 10 litriem.

Eiropas savienības un nacionālie normatīvie akti

Direktīva 76/211/EEK Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz fasētu preču pildīšanu pēc tilpuma vai masas/ 2013. gada 12. novembra noteikumi  Nr. 1278 “Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība”

Direktīva 2007/45/EK attiecībā uz noteikumiem par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem/ MK 2008.gada 2.jūnija noteikumi  Nr.383 „Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām”

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1278 katram atsevišķam fasējumam preču partijā ir pieļaujama negatīvā novirze no marķējumā norādītās nominālās vērtības. Tādējādi patērētājam, iegādājoties preci, jārēķinās ar to, ka pastāv iespēja iegādāties produktu, kura svars  iepakojumā būs mazāks par norādīto. Tomēr, nosverot tikai vienu iepakojumu, vēl nevar pārliecināties, vai visa preču partija ir vai nav atbilstoša noteiktajām prasībām. 

Produkta daudzuma atbilstību vērtē ne tikai pēc atsevišķo iepakojumu masas novirzēm, būtiski ir tas, lai visā preču partijā kopumā faktiskais produkta daudzums vidēji nebūtu mazāks par norādīto uz iepakojuma. Citiem vārdiem runājot, ja preču partijā daļai fasējumu ir negatīvas masas novirzes, kaut arī pieļaujamajās robežās, tad vismaz tikpat lielam skaitam fasējumu jābūt ar lielāku satura daudzumu, kā norādīts marķējumā. Ražotājam jānodrošina savu tehnoloģisko iekārtu darbība un kontroles sistēma, lai to garantētu. 

Ja ražotājs garantē stabilu iekšējās kontroles sistēmu un vēlas veiksmīgi konkurēt Eiropas kopējā tirgū, tas var apliecināt savas produkcijas atbilstību normatīvajām prasībām ar "e" zīmes marķējumu.

Kaut gan "e" zīmes lietošana ir brīvprātīga, dalībvalstīm jānodrošina ar "e" zīmi marķēto fasēto preču kontrole. Lai tiktu garantēta šo preču sistemātiska tirgus uzraudzība, valstu nacionālajā likumdošanā tiek iekļautas prasības attiecībā uz fasēto preču satura daudzumu un tā atbilstības novērtēšanas kritērijiem, kā arī paredzēti kontroles pasākumi šo prasību izpildei.

Izplatīšanai paredzēto fasēto preču satura daudzumam jāatbilst šādām normatīvajām prasībām:

  • vienāda nominālā daudzuma fasētajām precēm satura faktiskais daudzums (iepakotā produkta faktiskā masa vai tilpums) vidēji nedrīkst būt mazāks par marķējumā norādīto nominālo daudzumu;
  • to fasējumu daļai, kuros negatīvā novirze pārsniedz pieļaujamo, jābūt pietiekami mazai, lai atbilstu statistiskās kontroles testa kritērijiem;
  • atsevišķa fasējuma satura daudzuma negatīvā novirze nedrīkst pārsniegt vērtību, kas ir divas reizes lielāka nekā pieļaujamā negatīvā novirze.

Fasēto preču ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par to, lai fasējumi atbilstu reglamentētajām metroloģiskajām prasībām un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai tiktu ievēroti šie trīs fasēšanas likumi.

Fasēto preču satura faktisko daudzumu nosaka ar tiešiem mērījumiem, izmantojot masas mērīšanas līdzekļus, vai ar netiešiem mērījumiem ( šķidrajiem produktiem), nosverot produktu un nosakot tā blīvumu.

Preču satura daudzuma atbilstības kontrole ir atbildīgās institūcijas, Patērētāju aizsardzības centra, uzdevums - PTAC pārbauda realizēšanai paredzēto fasēto preču satura daudzuma un tā apzīmējuma atbilstību preču ražošanas un realizācijas vietās atbilstoši MK noteikumu prasībām, identificējot preču partiju un atlasot paraugus statistiskās kontroles (references)  testu veikšanai.

EK atbilstības (brīvprātīga) marķējuma zīme  fasētajām precēm:

attels

Atbilstības "e" zīmes augstums ir vismaz 3mm, to novieto uz iepakojuma vienības vietā, kur norādīta produkta nominālā masa vai nominālais tilpums.

EK atbilstības zīmes paziņošana uzraudzības iestādei:

Fasēto preču ražotāji un importētāji, pirms sāk laist tirgū ar atbilstības "e" zīmi marķētas fasētās preces, paziņo par to Patērētāju tiesību aizsardzības centram.