Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010

Reģistrācijas Nr. 90000068854

Valsts kase, kods TRELLV22

konta Nr. LV96TREL2120042006000