Kvalitātes pārvaldības sistēmas politika

PTAC kvalitātes pārvaldības sistēmas politiku īsteno saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9001: 2017 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un šīs politikas īstenošana ir atkarīga no katra PTAC darbinieka profesionālās sagatavotības, kompetences un precīzas amata pienākumu izpildes.

PTAC darbība ir vērsta uz patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, iespēju iedzīvotājiem dzīvot veselīgi, droši un ilgtspējīgi, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, dot iespēju efektīvi realizēt savas patērētāja tiesības, kā arī nodrošināt sabiedrības līdzdalību un informētību par patērētāju tiesībām un interesēm. PTAC vadība apņemas panākt KVS efektivitātes nepārtrauktu uzlabojumu.