Līguma projekta sastādīšana

Sastādot līguma projektu (atzīmējams, ka iepriekš sastādīti tipveida līgumi nav aizliegti, ja vien tie nesatur netaisnīgus līguma noteikumus), kāds tiks piedāvāts patērētājiem, jāņem vērā sekojoši nosacījumi:

  • līguma noteikumi formulējami vienkāršā un patērētājam saprotamā valodā, ievērojot caurspīdīguma principu;
  • līguma tekstam/burtiem jābūt pietiekoši lieliem, lai vidusmēra patērētājs bez piepūles tos varētu salasīt;
  • neiekļaut līguma noteikumos tehniskus un/vai juridiskus terminus, kurus patērētājam, ņemot vērā konkrētās preces vai pakalpojuma specifiku, varētu būt grūti uztvert un saprast;
  • līguma noteikumus izkārtot secīgi, loģiski, nepieciešamības gadījumā sadalot līguma noteikumus sadaļās, kā arī punktos, apakšpunktos;
  • līguma noteikumi formulējami pēc iespējas precīzāk, lai līgumslēdzējām pusēm līguma izpildes gaitā nerastos strīdi saistībā ar uzņemtajām saistībām (atzīmējams, ka neskaidri un neprecīzi rakstveida līguma noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam);
  • jāpārliecinās, vai līguma projektā ir ietverta visa informācija, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām iekļaujama līgumā (piemēram, komplekso tūrisma pakalpojumu jomā – 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” 16.punktā noteikta līgumā iekļaujamā informācija; elektronisko sakaru pakalpojumu jomā – Elektronisko sakaru likuma 22.panta trešajā daļā norādīta līguma noteikumos obligāti iekļaujamā informācija). Gadījumā, ja visa informācija, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ietverama līgumā, līguma projekta sastādīšanas brīdī nav zināma, līgumā var paredzēt vietu, kas aizpildāma pirms līgums tiek izsniegts patērētājam;
  • līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā citiem normatīvajiem aktiem (izņemot, ja patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības paredz patērētājiem labvēlīgākus noteikumus);
  • neiekļaut līgumā noteikumus, kas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajai daļai vērtējami kā netaisnīgi (netaisnīgu līguma noteikumu uzskaitījums norādīts 6.panta trešās daļas apakšpunktos, kas vērtējami kontekstā ar 5.panta otrās daļas apakšpunktiem); [Sīkāk: Netaisnīgi līguma noteikumi];

Noderīgi

PTAC kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem

Komersantu iesniegtās rakstveida apņemšanās par PTAC konstatēto netaisnīgo un neskaidro līguma noteikumu nepiemērošanu attiecībā pret patērētājiem: https://registri.ptac.gov.lv/registri/rakstveida-apnemsanas