Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumiem Nr.34Kuģu aprīkojuma noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) PTAC ir tirgus uzraudzības iestāde kuģu aprīkojuma jomā. Savukārt  Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija veic uzraudzību uz Latvijas kuģiem, izsniedz vai atjauno starptautiskajās konvencijās noteiktos kuģa drošības sertifikātus, kā arī izsniedz atbilstības apliecības (sertifikātus) komersantiem, kuri veic kuģa drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes, kā arī tā apkopi, remontu un modernizāciju.

kuģi 1

 

Kuģa aprīkojums iedalās sekojoši:

  • MED/1: dzīvības glābšanas līdzekļi;
  • MED/2: iekārtas jūras piesārņojuma novēršanai;
  • MED/3: ugunsdrošības aprīkojums;  
  • MED/4: navigācijas iekārtas;
  • MED/5: radiosakaru iekārtas;
  • MED/6: aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām;
  • MED/7: cits drošības aprīkojums;
  • MED/8: aprīkojums, uz kuru attiecas SOLAS II-1. nodaļa;
  • MED/9: aprīkojums, attiecībā uz kuru MED sertifikācijas standartu kopums nav pilnīgs

Detalizētāku informāciju par kuģu aprīkojumu lūdzu skatīt Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1667 (2023. gada 8. augusts), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157.

PTAC norāda, ka Noteikumi attiecas uz aprīkojumu, kas ir uzstādīts vai ko paredzēts uzstādīt uz Eiropas Savienības kuģiem un kam saskaņā ar starptautiskajiem dokumentiem ir nepieciešams Eiropas Savienības dalībvalsts karoga valsts administrācijas apstiprinājums neatkarīgi no tā, vai kuģis atrodas Eiropas Savienībā brīdī, kad tam uzstāda minēto aprīkojumu.

Noteikumi nosaka prasības kuģu aprīkojumam, šo prasību izpildes kārtību, t.sk. atbilstības novērtēšanas procedūras, prasības marķējumam, ES atbilstības deklarācijai, Latvijas kuģu aprīkojuma pārbaužu kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek izsniegtas atbilstības apliecības iesaistītajām personām, kas veic Latvijas kuģu drošības aprīkojuma regulārās pārbaudes, apkopi, remontu un modernizāciju.

Kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas procesā ir jāiesaista trešā puse jeb paziņotā institūcija, kura pārbauda, verificē un apliecina, ka kuģu aprīkojums atbilst starptautiskās konvencijas prasībām, kuras pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO). Atbilstības novērtēšanas procedūras ir norādītas Noteikumu Nr.34 2.pielikumā. Paziņotās institūcijas ir publicētas Eiropas Komisijas NANDO datu bāzē.

Pēc atbilstošas atbilstības novērtēšanas ražotājs kuģu aprīkojumam pievieno Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju kopiju, un glabā vismaz 10 gadus pēc stūres rata marķējuma uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta un dara to pieejamu to valsts iestādēm pēc to pieprasījumu. Ja kuģa aprīkojums uzstādīts uz kuģa tad atbilstības deklarācija ir jāglabā uz kuģa līdz aprīkojuma noņemšanai. Atbilstības deklarācijā ražotājs norāda produkta modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota, norāda paziņoto institūciju, veikto atbilstības novērtēšanas procedūru un izsniegto sertifikāta numuru. Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas saturs ir norādīts Noteikumu Nr.34 4.pielikumā.

Pēc atbilstošas atbilstības novērtēšanas veikšanas un Eiropas savienības atbilstības deklarācijas sagatavošanas ražotājs kuģu aprīkojumam uzliek stūres rata zīmi, kas apliecina, ka ražotājs ir ievērojis tam noteiktos pienākumus kā to nosaka starptautiskās konvencijas prasības.

stūres rata zīme

Noteikumos iekļautas tiesību normas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesēties PTAC rakstot uz ptac@ptac.gov.lv  vai zvanot: 68806544.

kuģi 2
kuģi 3
kuģi 4
glabšanas veste
hidrotērps