Par negodīgu komercpraksi paredzēta:

 • Administratīvā atbildība
 • Kriminālatbildība: ja ar negodīgu komercpraksi radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm  (Krimināllikuma 211.pants)
 • Civiltiesiskā atbildība: personai, kurai nodarīts kaitējums, ir tiesības celt prasību tiesā (Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 4.¹pants)

Negodīgas komercprakses atbilstības normatīvo aktu prasībām ievērošanas uzraudzību savas kompetences ietvaros veic:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Veselības inspekcija (zāļu jomā)www.vi.gov.lv

Uzraudzības iestāde par negodīgas komercprakses īstenošanu ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz 14 000 euro, pieņemt lēmumu par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, lēmumu par pienākumu publicēt saziņas līdzeklī paziņojumu, kurā norāda laboto informāciju, atsaucot negodīgo komercpraksi, lēmumu par aizliegumu īstenot negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama u.c. Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktos lēmumus.

Lēmumus par nekavējošu negodīgas komercprakses izbeigšanu un negodīgas komercprakses aizliegšanu, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama, uzraugošā iestāde var pieņemt arī kā pagaidu noregulējumu, ja konstatējams tūlītējs un būtisks kaitējums patērētāju (kolektīvajām) ekonomiskajām interesēm.

* Privātpersonai nav subjektīvo publisko tiesību prasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu attiecībā uz tās īstenoto komercpraksi vai nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu attiecībā uz citas personas īstenoto komercpraksi.

* Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktās sankcijas nav piemērojamas attiecībā uz konkrētu patērētāju, kam negodīga komercprakse ir radījusi kaitējumu; patērētāja individuālie prasījumi ir izskatāmi civilprocesuālā kārtībā.

Par normatīvajiem aktiem neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu paredzēta:

 • Administratīvā atbildība
 • Kriminālatbildība: ja ar maldinošu reklāmu radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm  (Krimināllikuma 211.pants)
 • Civiltiesiskā atbildība: personai, kurai nodarīts kaitējums, ir tiesības celt prasību tiesā (Reklāmas likuma 18.¹pants)

Reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām ievērošanas uzraudzību savas kompetences ietvaros veic:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Konkurences padome (ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei): www.kp.gov.lv
 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomewww.neplpadome.lv
 • Veselības inspekcija (zāļu reklāmas jomā): www.vi.gov.lv
 • Pārtikas un veterinārais dienests (veterinārmedicīnisko un veterinārfarmaceitisko pakalpojumu sniedzējiem paredzēto veterināro zāļu jomā): www.pvd.gov.lv

Uzraudzības iestāde par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz 14 000 euro, pieņemt lēmumu par reklāmas izplatīšanas aizliegšanu, lēmumu par pieprasījumu atsaukt reklāmu u.c. Reklāmas likumā noteiktos lēmumus.

* Reklāmas likumā noteiktās sankcijas nav piemērojamas attiecībā uz konkrētu patērētāju, kam normatīvajiem aktiem neatbilstoša reklāma ir radījusi kaitējumu; patērētāja individuālie prasījumi ir izskatāmi civilprocesuālā kārtībā.

Reklāmas devējs (piemēram, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs) ir atbildīgs par reklāmas saturu.

Reklāmas izplatītājs (piemēram, preses izdevējs, televīzija, radio, interneta portāls) ir atbildīgs par tādas reklāmas izplatīšanu, par kuras neatbilstību normatīvo aktu prasībām viņš zina vai viņam vajadzēja zināt.

Reklāmas izgatavotājs (piemēram, reklāmas aģentūra) ir tiesīgs paust savas radošās ieceres jebkurā formā, ja reklāma atbilst normatīvo aktu noteikumiem, kā arī starp reklāmas devēju un reklāmas izgatavotāju noslēgtajam līgumam.