Kā jebkurai citai valsts pārvaldes iestādei arī PTAC funkcijas un kompetence ir ierobežota, tādēļ vēlētos atgādināt patērētājiem par mūsu darbības sfēru un kompetenci.

PTAC KOMPETENCĒ IETILPST:

Par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemto patērētāju iesniegumu izskatīšana, tai skaitā:

 • palīdzības sniegšana patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem,
 • patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbības organizēšana (komisijas sekretariāta funkciju izpilde); 
 • juridiskas palīdzības sniegšana patērētājiem viņu tiesību jautājumos.

Atcerieties! PTAC izskata tikai no tādām fiziskajām personām saņemtos iesniegumus, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Līdz ar to PTAC neizskata iesniegumus, kas saņemti no juridiskām personām un fiziskām personām, kas konkrēto preci vai pakalpojumu vēlas izmantot vai izmanto savai saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai (piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, individuālais komersants).

Arī persona, kas iegādājusies vairākus nekustamos īpašumus tālākai pārdošanai nav uzskatāma par patērētāju tiesiskajās attiecībās ar nekustamo īpašumu pārdevēju. Šādām personām ir tiesības vērsties savu strīdu risināšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā vai šķīrējtiesā, ja puses par šādu strīdu izskatīšanas kārtību ir vienojušās līgumā.

PTAC nav tiesīgs lemt par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pamatotību un apmēru. Šajā gadījumā patērētājs ir tiesīgs vērsties strīda izskatīšanai Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Toma iela 4, 3.stāvs, LV-1003, Rīga, tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv, https://www.laa.lv/klientiem/ombuds/

PTAC nav tiesīgs lemt arī par strīdiem, kas izriet no īres un apsaimniekošanas attiecībām, kas attiecas uz pakalpojumu kvalitāti vai arī izrakstīto rēķinu pamatotību. Šādos gadījumos patērētājs ir tiesīgs vērsties savu tiesību aizsardzībai Rīgas pilsētas īres valdē, ja patērētājs ir Rīgas iedzīvotājs, patērētājs ir tiesīgs vērsties arī vispārējās jurisdikcijas tiesā savu interešu aizsardzībai.
Rīgas pilsētas Īres valde: Raiņa bulvāris 23 k-2, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012095, +37167012092, E-pasta adrese: vi@riga.lv

Atgādinām! PTAC izskata iesniegumus no patērētājiem par netaisnīgiem līguma noteikumiem tikai tad, ja starp patērētāju un ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju ir radies strīds par konkrētu noteikumu, t.i., patērētājs jau ir vērsies pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja par līguma noteikuma netaisnīgumu un tas nav piekritis mainīt līgumu.

Patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība - patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzība līgumu projektos un līgumos, ko patērētāji slēdz ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem un reklāmas uzraudzība, tai skaitā:

 • normatīvajos aktos paredzēto darbību veikšana, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs grozītu līguma projektu vai pārtrauktu pildīt līguma noteikumus, ja līguma projektā vai noslēgtajā līgumā konstatēti netaisnīgi vai neskaidri noteikumi;
 • pārbaudīt, vai tiek ievērota garantijas saistību uzņemšanās, noformēšanas un izpildes kārtība;
 • patērētāju kreditēšanas līgumu uzraudzība, distances līgumu un citu līgumu uzraudzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
 • pārbaudīt, vai patērētāju noslēgtajos līgumos ir ietverta normatīvajos aktos noteiktā atteikuma tiesību paziņošanas un izmantošanas kārtība;
 • izvērtēt komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • patērētāju kolektīvo interešu aizsardzība;
 • aviopasažieru tiesību aizsardzība;
 • elektroniskās komercijas (turpmāk – e-komercijas) un elektronisko darījumu (turpmāk – e-darījumu) tirdzniecības uzraudzība – informācijas sniegšana, līgumu izpilde u.c.;
 • Negodīgas komercprakses uzraudzība;

Tirgus uzraudzība un kontrole:

 • nepārtikas preču (izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus) uzraudzība;
 • uzraudzīt par precēm un pakalpojumiem, kā arī par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizas noteikšanas, kā arī pirkuma samaksas pareizas aprēķināšanas un cenu norādīšanas kārtības uzraudzība;
 • pakalpojumu uzraudzība;
 • preču un pakalpojumu drošuma, atbilstības un par tiem sniegtās informācijas uzraudzība interneta tirdzniecībā;
 • patērētāju tiesību aizsardzības valsts politikas īstenošanā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un patērētāju tiesību aizsardzības nevalstisko organizāciju sadarbības organizēšana un koordinēšana;

Patērētāju un uzņēmēju informēšana.

 

Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot Centra direktoram attiecīgu iesniegumu. Centra direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Centra amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Centra direktoram. Centra direktora faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Centra amatpersonu administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Centra direktoram, iesniedzot Centra direktoram sūdzību Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Centra direktora administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesā Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.