Ekodizaina likumdošanas izstrādes mērķis bija izveidot ES mēroga noteikumus, lai uzlabotu tirgū pieejamo ražojumu energoefektivitāti, ilgtspēju un ietekmi uz vidi kopumā.

Ekodizaina prasības ir divu veidu– vispārīgās un specifiskās.

Vispārīgajās prasībās nenosaka robežvērtības, bet tās var ietvert:

 • ka ražojumam jābūt energotaupīgam vai pārstrādājamam;
 • ka ražotājam jāsniedz informācija par ražojuma lietošanu un apkopi, lai mazinātu ietekmi uz vidi;
 • ka ražotājam jāveic ražojuma dzīves cikla analīze, lai rastu alternatīvus tehniskos risinājumus un iespējas samazināt preces ietekmi uz vidi.

Pēc jaunu obligāto prasību ieviešanas var tikt noteikts, ka ES valstīs ir aizliegts pārdot visus ražojumus, kas neatbilst šīm prasībām. Piemēram, kvēlspuldzes, kas no 2009. gada ir pakāpeniski izņemtas no aprites.

Specifiskās prasības ietver precīzas vērtības un robežvērtības, piemēram, maksimālais enerģijas patēriņš vai minimālais pārstrādāto materiālu daudzums, kas izmantojams ražošanā. Vairāk par specifiskajām prasībām dažādām preču grupām ir aprakstīts zemāk.

Visu tālāk minēto regulu pamatojums:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris ), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009L0125

Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 941 “Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)”.

https://likumi.lv/ta/id/241282-noteikumi-par-ekodizaina-prasibam-ar-energiju-saistitam-precem-produktiem-

Komisijas Regulas 2019/2019 II pielikums nosaka ekodizaina prasības, kas ir piemērojamas no 2021. gada un no 2024. gada. Ekodizaina prasības ir noteiktas 4 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – norādīti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām aukstumiekārtām.
 2. Funkcionālās prasības – prasības iekārtas darbības režīmiem un konstrukcijai, lai nodrošinātu augstāku energoefektivitāti.
 3. Resursefektivitātes prasības – nosaka prasības saistībā ar rezerves daļu pieejamību, piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, un prasības iekārtu demontāžai. Piemēram, ražotājiem ir jānodrošina noteiktas rezerves daļas vēl 7 gadus pēc pēdējās konkrētā modeļa iekārtas laišanas tirgū, iekārtai ir jābūt konstruētai tā, lai šīs rezerves daļas būtu iespējams nomainīt ar plaši pieejamiem instrumentiem u. tml.
 4. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas par noteiktajām prasībām skatīt regulā.

Komisijas Regula 2019/2019, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 643/2009.

No 2021. gada 1. maija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Šo regulu piemēro no elektrotīkla darbināmām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, tostarp tiem, ko tirgo pārtikas produktu un dzīvnieku barības glabāšanai aukstumā.

Ekodizaina prasības sniegtas regulas II pielikumā. Ekodizaina prasības kondensācijas iekārtām ir izklāstītas regulas V pielikumā. Ekodizaina prasības procesa dzesinātājiem ir izklāstītas VII pielikumā. Ekodizaina prasības ir noteiktas 2 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – sniegti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām aukstumiekārtām.
 2. Prasības informācijai par ražojumu – piemēram, ražotājiem par savu iekārtu obligāti jānorāda, kāda veida aukstumnesējs ir iekārtai, kāda ir maksimālā apkārtējās vides temperatūra, kādā iekārtu ir paredzēts novietot, nodalījumu neto tilpums utt.

Vairāk informācijas par noteiktajām prasībām skatīt regulā.

Komisijas Regula 2015/1095, kas attiecas uz profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem.

Aukstumiekārtas ar tiešo pārdošanas funkciju ir veikalu ledusskapji, saldēšanas automāti, dzērienu dzesēšanas skapji un vitrīnu veida saldētavas (piemēram, saldējumam).

Energomarķējuma un ekodizaina prasības šīm iekārtām ir spēkā no 2021. gada 1. marta. Ekodizaina prasības ir noteiktas 3 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – sniegti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām aukstumiekārtām.
 2. Resursefektivitātes prasības – nosaka prasības saistībā ar rezerves daļu pieejamību, piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, un prasības iekārtu demontāžai. Piemēram, ražotājiem ir jānodrošina noteiktas rezerves daļas vēl 8 gadus pēc pēdējās konkrētā modeļa iekārtas laišanas tirgū, ir noteikts maksimālais rezerves daļu piegādes laiks, kā arī iekārtai ir jābūt konstruētai tā, lai šīs rezerves daļas būtu iespējams nomainīt ar plaši pieejamiem instrumentiem u. tml.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2019/2024, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

No 2021. gada 1. maija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Ekodizaina prasības putekļsūcējiem ir noteiktas 2 jomās:

 1. Īpašās ekodizaina prasības – nosaka minimālos rādītājus, ar kādiem iekārtas drīkst laist tirgū, piemēram, no 2017. gada 1. septembra tirgū nedrīkst laist iekārtas, kuru gada enerģijas patēriņš ir lielāks par 43,0 kWh gadā un nominālā ieejas jauda nepārsniedz 900 W.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Prasības par gaidīšanas režīmu un izslēgšanās režīmu attiecas arī uz putekļsūcējiem (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgts režīms”). Tiem pēc saprātīga laika ir jāpārslēdzas mazjaudas režīmā (piemēram, gaidīšanas režīmā), un gaidīšanas režīmā vai izslēgtā režīmā tie nedrīkst patērēt vairāk par 0,5 W.

Komisijas Regula Nr. 666/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām putekļsūcējiem.

Regulas konsolidētā versija:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0666-20170109

Regula Nr. 2019/2023 nosaka prasības veļas mašīnām un veļas mašīnām ar žāvētāju, tajā skaitā iebūvējamām veļas mašīnām ar vai bez žāvētāja. Šīs prasības neietver veļas žāvētājus, uz tiem attiecas Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012.

Ekodizaina prasības veļas mašīnām un veļas mašīnām ar žāvētāju ir noteiktas 9 jomās:

 1. Programmas prasības – nosaka gan to, ka visām veļas mašīnām ar vai bez žāvētāja ir jābūt programmai “eco 40-60”, gan tās parametrus.
 2. Prasības ciklam “mazgāšana un žāvēšana” – prasības pilnam mazgāšanas un žāvēšana ciklam, kurā ietilpst “eco 40-60” mazgāšanas programma un žāvēšanas cikls, kas nodrošina pilnīgu veļas izžāvēšanu.
 3. Energoefektivitātes prasības – minimālās efektivitātes prasības preču laišanai tirgū.
 4. Funkcionālās prasības – nosaka minimālās skalošanas un mazgāšanas efektivitātes prasības.
 5. Programmas ilguma prasības – nosaka programmas “eco 40-60” pieļaujamo ilgumu atkarībā no iekārtas nominālās ietilpības.
 6. Svērtā ūdens patēriņa prasības – nosaka programmas “eco 40-60” pieļaujamo svērto ūdens patēriņu atkarībā no iekārtas nominālās ietilpības.
 7. Mazjaudas režīmi – nosaka prasības izslēgtā un gaidīšanas režīmā.
 8. Resursefektivitātes prasības – nosaka minimālās prasības rezerves daļu pieejamībai, piemēram, ražotājiem ir jānodrošina noteiktas rezerves daļas vēl 10 gadus pēc pēdējās konkrētā modeļa iekārtas laišanas tirgū, ir noteikts maksimālais rezerves daļu piegādes laiks, kā arī iekārtai ir jābūt konstruētai tā, lai šīs rezerves daļas būtu iespējams nomainīt ar plaši pieejamiem instrumentiem u. tml.
 9. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Gaidīšanas režīma un izslēgšanās režīma prasības attiecas arī uz veļas mašīnām (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgts režīms”). Tām pēc saprātīga laika ir jāpārslēdzas mazjaudas režīmā (piemēram, gaidīšanas režīmā), un gaidīšanas vai izslēgtā režīmā tās nedrīkst patērēt vairāk par 0,5 W.

Komisijas Regula 2019/2023, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010.

No 2021. gada 1. maija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Prasības attiecas tikai uz veļas žāvētājiem bez mazgāšanas funkcijas. Informāciju par veļas mašīnām ar žāvētāju skatīt sadaļā “Veļas mazgājamās mašīnas un kombinētās veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju”.

Ekodizaina prasības veļas žāvētājiem ir noteiktas 2 jomās:

 1. Vispārīgās ekodizaina prasības – nosaka, ka visiem veļas žāvētājiem ir jābūt “standarta kokvilnas programmai”, un to, kāda informācija jānorāda lietošanas instrukcijā.
 2. Īpašās ekodizaina prasības – prasības nosaka, ka no 2015. gada 1. novembra ir spēkā šādas ekodizaina prasības:
  1. kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem energoefektivitātes indekss (EEI) nedrīkst būt mazāks par 76,
  2. kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem svērtā kondensācijas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 70 %.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012 par ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem.

Ekodizaina Regula Nr. 617/2013 nosaka prasības datoru un datoru serveru laišanai tirgū, un Regula (ES) 2019/424 groza Regulu Nr. 617/2013 un nosaka prasības serveru un datu tiešsaistes glabāšanas ražojumu laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā. Regulā Nr. 2019/424 nav iekļauts regulējums attiecībā uz datoru displejiem, jo tie ir iekļauti pārskatītajā regulā par elektroniskajiem displejiem. Regulas 3. pantā uzskaitīti ekodizaina prasību spēkā stāšanās termiņi.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 7 jomās:

 1. Gada kopējais energopatēriņš – nosaka minimālās energoefektivitātes prasības iekārtu laišanai tirgū.
 2. Miega režīms – nosaka, ka ražojumiem ir jābūt “miega režīmam” vai citam stāvoklim, kas nepārsniedz regulā noteikto jaudas patēriņu dīkstāvē.
 3. Minimālās jaudas režīms – nosaka minimālās jaudas režīma maksimālo enerģijas patēriņu.
 4. Izslēgts režīms – iekārtām ir “izslēgts režīms”, un jaudas patēriņš šajā režīmā nepārsniedz 1 W.
 5. Iekšējā barošanas avota efektivitāte – nosaka barošanas bloka minimālo efektivitāti atkarībā no nominālās izejas jaudas. Piemēram, neviens datoru iekšējais barošanas avots nedrīkst darboties ar mazāk nekā 85 % efektivitāti pie 50 % nominālās izejas jaudas u. tml.
 6. Energopatēriņa vadības iespējošana – prasības nosaka, ka datoriem ir jābūt funkcijai, kas automātiski pārslēdz datoru režīmā, kurā tiek patērēts mazāk enerģijas nekā minimālās jaudas režīmā, ja dators netiek lietots, un citas ar to saistītās prasības.
 7. Informācija ko sniedz ražotāji – nosaka informācijas sniegšanas prasības iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas režīmiem, uzstādīšanu, lietošanu u. tml.

Papildus minētajam Regula (ES) 2019/424 ietver prasības materiālefektivitātei, nosakot to, kādas iekārtas komponentes ir jābūt iespējai demontēt un atkalizmantot, un to, ka no 2020. gada 1. marta jānodrošina drošas datu dzēšanas funkcija serveriem un datu tiešsaistes glabāšanas ražojumiem, lai būtu iespējams izdzēst visās ražojuma datu glabāšanas ierīcēs esošos datus.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 617/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem.

Regula grozīta saskaņā ar:

Komisijas Regulu (ES) 2019/424, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013.

Ekodizaina prasības attiecas uz elektroniskajiem displejiem, tostarp televizoriem, monitoriem un digitālajiem informatīvajiem ekrāniem.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 7 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – sniegti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām iekārtām.
 2. Uzlādes un korekcijas EEI aprēķināšanas vajadzībām un funkcionālās prasības – prasības iekārtas darbības režīmiem, lai nodrošinātu augstāku energoefektivitāti.
 3. Izslēgta režīma, gaidstāves režīma un tīklierosas gaidstāves režīma prasības – nosaka prasības maksimālajam jaudas patēriņam dažādos darbības režīmos.
 4. Materiālefektivitātes prasības – nosaka prasības saistībā ar rezerves daļu pieejamību, piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā arī dažādu komponentu marķēšanu atbilstoši to sastāvā esošiem elementiem, piemēram, to, ka  kadmiju saturoši displeji ir atbilstoši jāmarķē.
 5. Prasības informācijas pieejamībai – nosaka informācijas sniegšanas prasības iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Prasības gaidīšanas un izslēgtiem režīmiem attiecas arī uz televizoriem (skatīt sadaļu “Gaidīšanas un izslēgts režīms”).

Vairāk informācijas skatīt regulās.

Komisijas Regula (ES) 2019/2021, ar ko nosaka ekodizaina prasības elektroniskajiem displejiem.

No 2021. gada 1. maija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Ekodizaina prasības attiecas uz televizora papildierīcēm jeb dekoderiem, kas pārveido ienākošo digitālo signālu  analogajā signālā. Šobrīd lielai daļai jauno televizoru šādas ierīces vairs nav nepieciešamas.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 5 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – noteikti enerģijas patēriņa robežlielumi, kurus nedrīkst pārsniegt.
 2. Gaidīšanas režīma pieejamība – iekārtām ir jābūt aprīkotām ar gaidīšanas režīmu.
 3. Automātiskā izslēgšanās – iekārtām jābūt aprīkotām ar automātiskas izslēgšanās funkciju atbilstoši prasībām.
 4. Mērījumi – nosaka pieļaujamās mērījumu kļūdas lielumu.
 5. Informācijas sniegšana – nosaka informācijas sniegšanas prasības iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml., kā arī atbilstības novērtēšanas nolūkā.

Prasības par gaidīšanas režīmu un izslēgšanās režīmu attiecas arī uz televizoru papildierīcēm (skatīt sadaļu “gaidīšanas un izslēgts režīms”).

Vairāk informācijas skatīt regulās.

Komisijas Regula (EK) Nr. 107/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK.

Šīs ekodizaina prasības attiecas uz tādu spēka transformatoru laišanai tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, kuru jauda ir vismaz 1 kVA un kurus izmanto elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos, kas darbojas 50 Hz frekvencē, vai lieto rūpniecībā.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 4 jomās:

 1. Minimālās energoefektivitātes prasības vidējiem spēka transformatoriem – nosaka maksimālās pieļaujamās vērtības īsslēguma zudumiem, tukšgaitas zudumiem un maksimumefektivitātes indeksam, korekcijas koeficientus ar specifiskām tinumu spriegumu kombinācijām un citas prasības.
 2. Minimālās energoefektivitātes prasības lieliem spēka transformatoriem – nosaka maksimumefektivitātes indeksa minimālo vērtību.
 3. Prasības attiecībā uz informāciju par ražojumiem – nosaka informācijas sniegšanas prasības iekārtu lietotājiem un uzturētājiem.
 4. Tehniskā dokumentācija – nosaka, kāda informācija iekļaujama iekārtu tehniskajā dokumentācijā.

Regulas pielikumos norādītas prasības mērījumu un aprēķinu metodēm, verifikācijas procedūrām un indikatīvajiem kritērijiem.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 548/2014 (2014. gada 21. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem.

Komisijas Regula (ES) 2019/1783 par ekodizaina prasībām maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem.

Ārējie barošanas avoti ir barošanas adapteri, ko izmanto, lai pārveidotu mājsaimniecības elektrisko strāvu par zemsprieguma (maiņstrāvas) strāvu vai līdzstrāvu, lai varētu darbināt dažādas mājsaimniecības un biroja iekārtas, piemēram, elektriskās zobu birstes un skuvekļus, mobilos telefonus, klēpjdatorus un planšetdatorus, kā arī printerus, maršrutētājus un modemus.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 3 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – noteikti jaudas izmantošanas robežlielumi, kurus nedrīkst pārsniegt.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas lietošanu, remontu u. tml., kā arī atbilstības novērtēšanas nolūkā.
 3. Mērījumi un aprēķini – nosaka prasības verifikācijas mērījumu un aprēķinu veikšanai.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2019/1782, ar ko nosaka ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 278/2009.

Dažādām elektroniskajām iekārtām, piemēram, datoriem, televizoriem, audio un video iekārtām, trauku mazgājamām mašīnām, mikroviļņu krāsnīm, un elektriskajām rotaļlietām, visbiežāk ir iestrādāti “gaidīšanas” un “miega” režīmi.

Regula Nr. 1275/2008 un tās grozījumi nosaka, uz kādām iekārtām prasības attiecināmas, kā arī termiņus, kad dažādas energoefektivitātes prasības stājas spēkā. Prasības ietver ierobežojums enerģijas patēriņam “gaidīšanas” un “izslēgtā” režīmā, to, kādas funkcijas jānodrošina, un prasības informācijas sniegšanai par ražojumu. Piemēram, iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkurā izslēgta režīma stāvoklī nedrīkst pārsniegt 0,50 W.

Vairāk informācijas skatīt regulā un tās grozījumos.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu “gaidīšanas” un “miega” režīmā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 801/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008 par ekodizaina prasībām attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 642/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem.

Vispārējās ekodizaina prasības attiecas uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, tajā skaitā iebūvējamām trauku mašīnām.

Ekodizaina prasības trauku mašīnām ir noteiktas 6 jomās:

 1. Programmas prasības – nosaka gan to, ka visām trauku mašīnām ir jābūt programmai “eco”, gan tās parametrus.
 2. Energoefektivitātes prasības – nosaka minimālo energoefektivitātes indeksu preču laišanai tirgū.
 3. Funkcionālās prasības – nosaka minimālo mazgāšanas un žāvēšanas veiktspējas indeksu.
 4. Mazjaudas režīmi – nosaka prasības izslēgtā un gaidīšanas režīmā, piemēram, ka jaudas izmantojums šajos režīmos nedrīkst pārsniegt 0,50 W;
 5. Resursefektivitātes prasības – nosaka minimālās prasības rezerves daļu pieejamībai. Piemēram, ražotājiem ir jānodrošina noteiktas rezerves daļas vēl 7 gadus pēc pēdējās konkrētā modeļa iekārtas laišanas tirgū, ir noteikts maksimālais rezerves daļu piegādes laiks, kā arī iekārtai ir jābūt konstruētai tā, lai šīs rezerves daļas būtu iespējams nomainīt ar plaši pieejamiem instrumentiem u. tml.
 6. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā un tās grozījumos.

Komisijas Regula (ES) 2019/2022, ar ko nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām.

No 2021. gada 1. maija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Ekodizaina prasības sadzīves cepeškrāšņu (tostarp plītīs iebūvētu), sadzīves plītsvirsmu un sadzīves elektrisko tvaika nosūcēju – arī tad, ja šīs ierīces netirgo sadzīves mērķiem – laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā.

Ekodizaina prasības ir noteiktas 2 jomās:

 1. Energoefektivitātes, gaisa plūsmas un apgaismes prasības – noteiktas energoefektivitātes indeksa un citu rādītāju robežvērtības.
 2. Prasības informācijai par ražojumiem – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Uz šīm iekārtām attiecas arī prasības, kas aprakstītas sadaļā “Gaidīšanas un izslēgts režīms”. Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 66/2014 attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem.

No 2021. gada 1. septembra tiek piemērotas jaunas ekodizaina prasības gaismas avotiem. Prasības attiecas uz gaismas avotiem ar iebūvētu vadības bloku vai bez tā, kā arī uz gaismas avotiem, kurus laiž tirgū saturošā ražojumā.

Saturošais ražojums ir ražojums, kas satur vienu vai vairākus gaismas avotus un/vai atsevišķus vadības blokus, t. sk., bet ne tikai, gaismekļi, kurus var izjaukt, lai varētu veikt tajos esošo gaismas avotu atsevišķu verifikāciju, mājsaimniecības iekārtas, kas satur gaismas avotus, mēbeles (plaukti, spoguļi, vitrīnas), kas satur gaismas avotus;

Ekodizaina prasības gaismas avotiem ir noteiktas 3 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – nosaka robežvērtības jaudas izmantojumam, efektivitātes sliekšņus, galīgo zudumu koeficientus, korekcijas koeficientus un minimālās efektivitātes prasības vadības blokiem.
 2. Funkcionālās prasības – nosaka dažādas prasības gaismas avotu funkcijām, piemēram krāsu atveidei, gaismas plūsmas noturībai, mirgošanai u.c.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai uz produkta iepakojuma vai iepakojumā.

Uz atsevišķām preču grupām var attiekties produktā pieļaujamo vielu daudzuma prasības, piemēram, luminiscences spuldzēm ir ierobežots pieļaujamais dzīvsudraba saturs. Vairāk informācijas skatīt regulās.

No 2021. gada 1. septembra ir spēkā Komisijas Regula (ES) 2019/2020, ar ko nosaka ekodizaina prasības gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem.

No 2021. gada 1. septembra tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Zaudējušas spēku no 2021. gada 1. septembra:

Komisijas Regula (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām.

Komisijas Regula (EK) Nr. 859/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītajam ultravioletajam starojumam.

Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām.

Komisijas Regula (ES) Nr. 347/2010, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012 attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām.

Komisijas Regula (ES) 2015/1428, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009 un (EK) Nr. 245/2009, atceļ Padomes Direktīvu 2000/55/EK, un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1194/2012

Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības tīra ūdens sūknēšanai paredzētu rotodinamisko ūdenssūkņu, tostarp arī citos ražojumos iebūvētu, laišanai tirgū.

Ekodizaina prasības ūdenssūkņiem ir noteiktas 2 jomās:

 1. Efektivitātes prasības – noteiktas minimālās efektivitātes prasības.
 2. Prasības informācijai par ražojumiem – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem.

Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības autonomu hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu hermētisko cirkulācijas sūkņu laišanai tirgū.

Ekodizaina prasības cirkulācijas sūkņiem ir noteiktas 2 jomās:

 1. Efektivitātes prasības – noteiktas minimālās efektivitātes prasības, piemēram, no 2015. gada 1. augusta autonomo hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamo hermētisko cirkulācijas sūkņu energoefektivitātes indeksam (EEI) jābūt ne lielākam par 0,23.
 2. Prasības informācijai par ražojumiem – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009 par ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem.

Komisijas Regula (ES) Nr. 622/2012 (2012. gada 11. jūlijs), ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem.

Regula nosaka ekodizaina prasības gan dzīvojamo ēku, gan nedzīvojamo ēku ventilācijas iekārtām (DĒVI un NDĒVI).

Ekodizaina prasības ventilācijas iekārtām ir noteiktas 2 jomās:

 1. Īpašās ekodizaina prasības – tajās ietvertas dažādas prasības par iekārtu funkcionalitāti un efektivitātes rādītājiem, piemēram, minimālie efektivitātes rādītāji katram iekārtu tipam.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām.

Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības ventilatoru laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kuras piemērojamas arī ventilatoriem, kas iebūvēti citos ar enerģiju saistītos ražojumos, uz kuriem attiecas Direktīva 2009/125/EK. Šīs prasības ir attiecināmas uz lieliem ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW. Prasības neattiecas uz maziem pārvietojamiem gaisa ventilatoriem.

Ekodizaina prasības ventilatoriem ir noteiktas 2 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – tās nosaka energoefektivitātes prasību minimumu dažāda tipa ventilatoriem.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW.

Jaunajā Regulā Nr. 2019/1781 par ekodizaina prasībām elektromotoriem ir paplašināts motoru klāsts, uz kuriem attiecas regulējums, kā arī ir noteiktas stingrākas minimālās energoefektivitātes prasības. Turklāt papildus ir iekļautas prasības par mainīga ātruma piedziņas efektivitāti, informācijas nodrošināšanas prasības, piemēram, par efektivitāti dažādos slodzes punktos atkarībā no griezes momenta un apgriezienu skaita. Šāda informācija var palīdzēt inženieriem optimizēt dažādu sistēmu efektivitāti.

Kopumā ekodizaina prasības elektromotoriem ir noteiktas 3 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – nosaka minimālās energoefektivitātes prasības atkarībā no motora veida un jaudas.
 2. Efektivitātes prasības regulējama ātruma piedziņām – nosaka minimālās efektivitātes prasības atkarībā no nominālās izejas jaudas un citiem parametriem.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, paredzētajiem darbības apstākļiem, uzturēšanu, piesardzības pasākumiem u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2019/1781, ar ko nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem.

No 2021. gada 1. jūlija tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris), ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Prasības attiecas uz lokālajām apkures iekārtām ar nominālo jaudu līdz 50 kW vai mazāku un komerciāliem lokālajiem telpu sildītājiem ar ražojuma vai atsevišķa tā segmenta jaudu 120 kW vai mazāku. Tas var būt, piemēram, gāzes kamīns. Šī regula neattiecas uz apkures katliem, kas ir pieslēgti telpu centrālapkures sistēmai.

Energoefektivitātes prasības noteiktas 3 jomās:

 1. Īpašas ekodizaina prasības telpu apsildes sezonas energoefektivitātei – nosaka minimālās prasības iekārtu efektivitātei atkarībā no iekārtas tipa.
 2. Īpašas ekodizaina prasības emisijām – nosaka lokālo telpu sildītāju maksimālās pieļaujamās NOx emisijas.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2015/1188 par ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem.

Prasības attiecas uz lokālajām apkures iekārtām ar nominālo jaudu līdz 50 kW vai mazāku. Tā var būt, piemēram, čuguna krāsniņa. Šī regula neattiecas uz apkures katliem, kuros paredzēts izmantot tikai nekoksnes cieto biomasu vai kas ir pieslēgti telpu centrālapkures sistēmai.

Energoefektivitātes prasības noteiktas 3 jomās:

 1. Īpašas ekodizaina prasības telpu apsildes sezonas energoefektivitātei – nosaka minimālās prasības iekārtu efektivitātei atkarībā no iekārtas tipa.
 2. Īpašas ekodizaina prasības emisijām – nosaka lokālo telpu sildītāju maksimālās pieļaujamās cieto daļiņu (PM), organisko gāzveida savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u.c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2015/1185 par ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem.

Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem, kuru nominālā siltuma jauda ir ≤ 400 kW, kā arī, ja šīm apkures iekārtām komplektā ir temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas. Šīs prasības attiecas uz apkures iekārtām, kuras var pieslēgt telpu centralizētai apkures sistēmai (piemēram, gāzes katli, koģenerācijas iekārtas, siltumsūkņi u. c.), taču neietver apkures katlus, kas izmanto cieto kurināmo.

Energoefektivitātes prasības noteiktas 5 jomās:

 1. Ekodizaina prasības telpu apsildes sezonas energoefektivitātei – nosaka minimālās prasības iekārtu efektivitātei atkarībā no iekārtas tipa.
 2. Prasības ūdens uzsildīšanas efektivitātei – nosaka ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti.
 3. Prasības akustiskās jaudas līmenim – nosaka prasības maksimālajam pieļaujamam trokšņa līmenim atkarībā no iekārtas nominālās siltuma jaudas.
 4. Prasības slāpekļa oksīdu emisijām – nosaka maksimālās pieļaujamās slāpekļa oksīdu emisijas.
 5. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 par ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem.

Prasības attiecas uz ūdenssildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 400 kW un karstā ūdens tvertnēm ar glabāšanas tilpumu ≤ 2 000 litri, ieskaitot ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektus.

Energoefektivitātes prasības noteiktas 5 jomās:

 1. Ekodizaina prasības ūdenssildītājiem – ietver prasības ūdens uzsildīšanas efektivitātei, prasības ūdenssildītāju glabāšanas tilpumam, prasības par “sajauktu ūdeni 40oC”, prasības akustiskās jaudas līmenim, prasības slāpekļa oksīdu emisijām.
 2. Ekodizaina prasības karstā ūdens tvertnēm – ietver prasības pastāvīgajiem siltuma zudumiem.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības abām minētajām iekārtu grupām par to, kas jāuzrāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 814/2013 par ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm.

Ekodizaina prasības cietā kurināmā (biomasas) katliem ar nominālo jaudu 500 kW vai mazāku ir obligātas no 2020. gada 1. janvāra. Šīs prasības attiecas arī uz kombinētiem produktiem, kuros ietilpst cietā kurināmā katls, papildsildītāji, temperatūras kontrolieri un saules enerģijas iekārtas (piemēram, saules kolektori). Tie var būt vienkārši apkures katli, kombinētie katli, koģenerācijas iekārtas vai kombinētās koģenerācijas iekārtas, kuras izmanto centrālapkures nodrošināšanai. Šīs prasības neattiecas uz katliem, kas tiek izmantoti tikai dzeramā ūdens sildīšanai vai kuros tiek izmantots fosilais cietais kurināmais.

Ekodizaina prasības noteiktas 2 jomās:

 1. Īpašas prasības attiecībā uz ekodizainu – nosaka prasības telpu apsildes sezonas efektivitātei un pieļaujamām emisijām. Piemēram, katliem ar automātisko kurināmā padevi cieto daļiņu (PM) emisijas telpu apsildes sezonā nedrīkst pārsniegt 40 mg/m3.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2015/1189 par ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem.

Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības attiecībā uz šādu ražojumu laišanu tirgū/nodošanu ekspluatācijā:

 1. gaisa sildīšanas iekārtas, kuru nominālā sildīšanas jauda nepārsniedz 1 MW;
 2. dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuru nominālā dzesēšanas jauda nepārsniedz 2 MW;
 3. ventilatorkonvektori.

Ekodizaina prasības noteiktas 5 jomās:

 1. Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte gaisa sildīšanas iekārtām – noteiktas minimālās energoefektivitātes vērtības, kuras nedrīkst pārsniegt.
 2. Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte dzesēšanas iekārtām – noteiktas minimālās vērtības dzesēšanas iekārtu telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitātei.
 3. Augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients – noteiktas minimālās vērtības, kuras nedrīkst pārsniegt.
 4. Slāpekļa oksīdu emisijas – noteiktas emisiju robežvērtības.
 5. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2016/2281 par ekodizaina prasībām gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem.

Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības tādu no elektrotīkla darbināmu elektrisku gaisa kondicionētāju laišanai tirgū, kuru nominālā dzesēšanas jauda vai sildīšanas jauda, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas, ir ≤ 12 kW, un tādu komforta ventilatoru laišanai tirgū, kuru ieejas jauda ir ≤ 125 W.

Ekodizaina prasības noteiktas 2 jomās:

 1. Prasības attiecībā uz minimālo energoefektivitāti, maksimālo energopatēriņu izslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā un maksimālo akustiskās jaudas līmeni.
 2. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijai, kas jānorāda produkta tehniskajā dokumentācijā par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu, uzturēšanu u. c.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012 par ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem.

Konsolidētā versija:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02012R0206-20170109

Ekodizaina prasības attieksies uz metināšanas iekārtām, kas ir paredzētas rūpnieciskai lietošanai, piemēram, būvniecības, enerģētikas un transporta jomā.

Ekodizaina prasības noteiktas 2 jomās:

 1. Energoefektivitātes prasības – sniegti maksimālie pieļaujamie energoefektivitātes indeksi dažādām iekārtām.
 2. Resursefektivitātes prasības – nosaka prasības saistībā ar rezerves daļu pieejamību, piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, un prasības iekārtu demontāžai. Piemēram, ražotājiem ir jānodrošina noteiktas rezerves daļas vēl 10 gadus pēc pēdējās konkrētā modeļa iekārtas laišanas tirgū, iekārtai ir jābūt konstruētai tā, lai šīs rezerves daļas būtu iespējams nomainīt ar plaši pieejamiem instrumentiem u. tml.
 3. Informācijas prasības – nosaka prasības informācijas sniegšanai iekārtu lietotājiem un uzturētājiem par iekārtas konstrukciju, lietošanu, remontu u. tml.

Vairāk informācijas skatīt regulā.

Komisijas Regula (ES) 2019/1784, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem.