2011.gada 20.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.132), kuros iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (2009/48/EK) par rotaļlietu drošumu.

Noteikumos Nr.132 ir noteiktas:

 1. rotaļlietu būtiskās drošuma prasības;
 2. ražotāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi, ņemot vērā katra lomu rotaļlietu piegādes ķēdē;
 3. detalizēta rotaļlietu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība;
 4. kā arī tirgus uzraudzības kārtība.

Rotaļlieta - izstrādājums, kas paredzēts, lai ar to rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem. Attiecīgais izstrādājums uzskatāms par rotaļlietu, pat ja tas ir paredzēts arī citiem mērķiem, ne tikai rotaļām – tas nozīmē, ka precei nav jābūt vienīgi paredzētai ar rotaļāšanās mērķi, bet tai var būt arī citas funkcijas (piemēram, atslēgu piekariņš ar pievienotu rotaļu lācīti, guļammaiss mīkstās rotaļlietas formā) (Noteikumu Nr.132 1.7.apakšpunkts) – tas nozīmē, ka precei nav jābūt vienīgi paredzētai ar rotaļāšanās mērķi, bet tai var būt arī citas funkcijas (piemēram, atslēgu piekariņš ar pievienotu rotaļu lācīti, guļammaiss mīkstās rotaļlietas formā).

Izstrādājumi, kas nav uzskatāmi par rotaļlietām, minēti Noteikumu Nr.132 1.pielikumā.

Noteikumi Nr.132 neattiecas uz šādām rotaļlietām:

 • spēļu laukumu aprīkojumu, kas paredzēts publiskai lietošanai;
 • spēļu automātiem, kas paredzēti publiskai lietošanai un kurus izmanto ar monētām vai bez tām;
 • rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem;
 • rotaļu tvaika dzinējiem;
 • lingām un katapultām.

Rotaļlietas atļauts laist (pirmo reizi piedāvāt rotaļlietu ES tirgū) un piedāvāt (pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt rotaļlietu par atlīdzību vai bez tās) tirgū tikai tad, ja tās atbilst rotaļlietu vispārējām drošuma prasībām (kas noteiktas Noteikumu Nr.132 7., 8. un 9.punktā), un specifiskajām drošuma prasībām (kas noteiktas Noteikumu Nr.132 2.pielikumā).

Marķēšana

Pirms rotaļlietas laišanas tirgū to marķē ar CE atbilstības marķējumu, kas apliecina rotaļlietas atbilstību Noteikumu Nr.132 prasībām.

CE atbilstības marķējuma paraugs attēlots Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.765/2008 (2008.gada 9.jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, II pielikumā.

Mazām rotaļlietām, kas sastāv no sīkām detaļām, CE atbilstības marķējumu var pēc izvēles iekļaut etiķetē vai lietošanas pamācībā. Ja iepakotai rotaļlietai CE atbilstības marķējums no ārpuses nav saskatāms, tas jānovieto vismaz uz rotaļlietas iepakojuma.

Rotaļlietas marķējumā jābūt:

 • CE atbilstības marķējumam (uz rotaļlietas, tai piestiprinātās etiķetes vai tās iepakojuma viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā) (Noteikumu Nr.132 5. un 59.punkts, un 59.1.apakšpunkts);

Mazām rotaļlietām un rotaļlietām, kas sastāv no sīkām detaļām, CE atbilstības marķējums var būt iekļauts etiķetē vai lietošanas pamācībā (Noteikumu Nr.132 63.punkts).

Ja iepakotai rotaļlietai CE atbilstības marķējums no ārpuses nav saskatāms, tas jānovieto vismaz uz rotaļlietas iepakojuma (Noteikumu Nr.132 64.punkts).

 • tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numuram vai citam identifikācijas elementam (ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai) (Noteikumu Nr.132 12.7.apakšpunkts);

PIEZĪME! Identifikācijas elementa norādīšana uz rotaļlietas iepakojuma vai rotaļlietai pievienotajā dokumentā ir attaisnojama, ja rotaļlietas izmērs un/vai būtība neļauj norādi salasīt vai to tehniski nav iespējams uzlikt, un to nedrīkst nelikt uz rotaļlietas vai pārvietot uz iepakojumu vai rotaļlietai pievienoto dokumentu tikai estētisku vai ekonomisku iemeslu dēļ[1].

 • ražotāja un importētāja vārdam, nosaukumam (firmai) vai reģistrētai preču zīmei un ražotāja un importētāja adresei, kur ar tiem var sazināties (Noteikumu Nr.132 59.punkts un 59.2. un 59.3.apakšpunkts).

PIEZĪME! Tīmekļa vietne ir papildu informācijas avots, bet nav pietiekama kā adreses norāde. Parasti adrese sastāv no ielas un numura vai pasta abonenta kastītes un numura, kā arī pasta indeksa un pilsētas norādes[2].

Brīdinājumi

Uz rotaļlietas, tai piestiprinātās etiķetes vai iepakojuma, vai, ja nepieciešams, rotaļlietai pievienotās lietošanas pamācības jābūt viegli saskatāmiem, skaidri salasāmiem, viegli saprotamiem un precīziem brīdinājumiem valsts valodā (Noteikumu Nr.132 68. un 71.punkts).

PIEZĪME! Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, attiecīgajiem brīdinājumiem jābūt piestiprinātiem pie rotaļlietas (Noteikumu Nr.132 68.punkts).

Brīdinājumos ražotājs ietver vismaz norādi par lietotāja minimālo vai maksimālo vecumu un, ja nepieciešams, norādi par lietotāja spējām, minimālo vai maksimālo svaru un nepieciešamību nodrošināt, lai rotaļlieta tiktu lietota tikai pieaugušo uzraudzībā (Noteikumu Nr.132 65.punkts).

Noteikumu Nr.132 4.pielikumā norādītajiem rotaļlietu veidiem izmanto pielikumā noteiktos brīdinājumus. Brīdinājumiem, kas noteikti Noteikumu Nr.132 4.pielikuma II-X nodaļā, izmanto minētajās nodaļās sniegto formulējumu  (Noteikumu Nr.132 66.punkts).

PIEZĪME! Brīdinājumu formulējumam precīzi jāatbilst Noteikumu Nr.132 4.pielikuma II-X nodaļā sniegtajiem formulējumiem[3].

PIEZĪME! Noteikumu Nr.132 4.pielikumā norādītos brīdinājumus uz rotaļlietām nenorāda, ja attiecīgais brīdinājums ir pretrunā rotaļlietas paredzētajam lietojumam, ņemot vērā tās darbību, raksturlielumus un īpašības (Noteikumu Nr.132 67.punkts).

Brīdinājumus sāk attiecīgi ar vārdu "Brīdinājums" vai "Brīdinājumi"  (Noteikumu Nr.132 69.punkts).

PIEZĪME! Brīdinājumus, kas ietekmē lēmumu iegādāties rotaļlietu (piemēram, tādi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums), kā arī citus Noteikumu Nr.132 4.pielikumā minētos brīdinājumus izvieto uz mazumtirdzniecības iepakojuma vai citā vietā, kur tos pirms rotaļlietas iegādes var viegli ieraudzīt patērētājs, arī iegādājoties rotaļlietu internetā (Noteikumu Nr.132 70.punkts).

Dokumentācija

EK atbilstības deklarācija, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība būtiskajām drošuma prasībām. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz Noteikumu Nr.132 3.pielikumā minētā informācija, ko ražotājs pastāvīgi atjauno.

Tehniskajā dokumentācijā (Noteikumu Nr.132 23.punkts un tam sekojošie apakšpunkti) ražotājs ietver visus datus vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

EK tipa pārbaudes sertifikāts - dokuments, ar kuru paziņotā institūcija apliecina, ka pārbaudītais rotaļlietas tips atbilst Noteikumu Nr.132 7., 8. un 9.punktā un 2.pielikumā minētajām drošuma prasībām.

Atbilstības novērtēšanas kārtība

Lai pierādītu, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām, pirms rotaļlietas laišanas tirgū ražotājs veic vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

 • iekšējo ražošanas kontroli, ja ražotājs izmanto piemērojamos standartus, uz kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības. Iekšējās ražošanas kontroles procedūra aprakstīta Noteikumu Nr.132 22.punktā;
 • EK tipa pārbaudi un atbilstības tipam procedūru, ja:
  • nav piemērojamo standartu, kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības;
  • ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus vai izmantojis tos daļēji;
  • piemērojamie standarti vai kāds no tiem publicēts ar ierobežojumu;
  • ražotājs uzskata, ka rotaļlietas veids, projekts, konstrukcija vai mērķis nosaka, ka ir nepieciešama trešās personas veikta pārbaude.

EK tipa pārbaudes un atbilstības tipam procedūra aprakstīta Noteikumu Nr.132 24.punktā.

Noteikumi Nr.132 nosaka komersantiem konkrētus pienākumus, tādēļ aicinām rūpīgi iepazīties ar Noteikumu Nr.132 prasībām. Noteikumi Nr.132 ir publicēti oficiālajā preses izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (11.03.2011., Nr.40 (4438)). Publikācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir tikai informatīvs raksturs.

Aicinām komersantu izmantot:

Mīkstajām rotaļlietām jābūt drošām visu vecumu bērniem arī tad, ja tās ir pārklātas ar fliteriem.

Publikācijai PTAC mājaslapā ir tikai informatīvs raksturs.


ATSAUCES

1. Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu. Pamatnostādnes ar skaidrojumiem. 1.9. versija., 22.lpp.

2. Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu. Pamatnostādnes ar skaidrojumiem. 1.9. versija., 24.lpp.

3. Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu. Pamatnostādnes ar skaidrojumiem. 1.9. versija., 35.lpp.

Latviešu valodā dokuments pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16184