Importētājs laiž Kopienas tirgū tikai attiecīgajām prasībām atbilstīgas preces.

Pirms preces laišanas tirgū importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņš nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka precei ir paredzētā atbilstības zīme vai zīmes un tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, un precei ir norādīts ražotājs, tā adrese un identifikācijas elementi.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka prece neatbilst prasībām, viņš nelaiž to tirgū līdz brīdim, kad ir panākta preces atbilstība. Turklāt, ja prece rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Importētājs uz preces norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi.

Importētājs nodrošina, ka precei ir pievienotas patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošības informācija patērētājiem saprotamā valodā.

Kad to uzskata par atbilstīgu preces radītā apdraudējuma dēļ, importētājs patērētāju veselības un drošības aizsardzībai veic tirgoto preču paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu produktu un atsauktu produktu reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Importētājs, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka prece, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst prasībām, nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu preču atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja prece rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi preci darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Importētājs glabā EK atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu preces atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt preces, kuras viņi laiduši tirgū.