Mēs katrs ikdienā pērkam dažnedažādas preces – apģērbu, apavus, sadzīves tehniku, mēbeles, automašīnas... Ir gadījumi, kad tikko iegādātajai precei vai saņemtajam pakalpojumam parādās kāds defekts - tā nedarbojas, tai ir šķībi nošūta vīle vai arī tā ir nepilnīgas komplektācijas.

Pirmā lieta, kas jāievēro, iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr saglabā darījumu apliecinošo dokumentu!

Ja nu tomēr ir gadījies tā, ka iegādātā prece vai saņemtais pakalpojums ir „līguma noteikumiem neatbilstošs”, normatīvajos aktos ir noteikts process, kā rīkoties šādās situācijās.

Patērētāju tiesību jautājumi tiek regulēti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. 2022. gada 15. martā stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. 

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā sniegts jauns preces atbilstības līguma noteikumiem definējums. Vērtējot preces atbilstību līguma noteikumiem, jāņem vērā gan līgumā atrunātais, gan arī tas, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt no preces. 

Jānorāda, ka jaunais preces atbilstības līguma noteikumiem definējums attieksies uz pirkumiem, kas veikti no 2022. gada 15. marta. Savukārt uz pirkumiem, kas veikti līdz 2022. gada 14. martam, attiecināma iepriekšējā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma redakcija.

Prece – kustama ķermeniska lieta, arī pakalpojuma rezultātā izgatavota, piemēram, mēbeles, apģērbs, kas izgatavots pēc pasūtījuma.

Prece ar digitāliem elementiem – prece, kura nevar funkcionēt bez digitālā satura vai digitālā pakalpojuma, un tā tiek pārdota ar tajā uzstādītu digitālo programmatūru vai tajā iekļautu digitālo pakalpojumu atbalstu.

Patērētājam ir tiesības iegādāties līguma noteikumiem atbilstošas preces! Pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru preces iegādes dienā eksistējošu neatbilstību.

Ņem vērā! Ja preces neatbilstība atklājusies gada laikā no preces piegādes, pierādīšanas pienākums par to, ka prece atbilst līguma noteikumiem, ir uzlikts preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Šeit apkopotā informācija:

 • Kādām jābūt atbilstošām precēm un pakalpojumiem?
 • Kādā termiņā jāvēršas pie komersanta par neatbilstošu preci vai pakalpojumu?
 • Ko patērētājs var prasīt? 
 • Strīdu risināšana

Kādām jābūt atbilstošām precēm? 

 • Precēm jāatbilst par tām sniegtajam aprakstam, norādītajam veidam, daudzumam un kvalitātei, kā arī funkcionalitātei, saderībai, sadarbspējai un citām iezīmēm, kā arī pārdevēja sniegtajam preču paraugu aprakstam un kvalitātei; 
 • Precēm jābūt piegādātām kopā ar norādītajiem piederumiem, lietošanas pamācībām, kā arī līgumā paredzētajiem atjauninājumiem;
 • Precēm jābūt derīgām mērķim, kam šāda veida preces parasti tiek izmantotas, kā arī  mērķim, kuram patērētāji preces izvēlējušies un par to informējuši pārdevēju;
 • Preces ir piegādātas ar piederumiem, iepakojumu un pamācībām, kādas patērētāji var pamatoti gaidīt;
 • Precēm piemīt īpašības un izpildījums, tai skaitā attiecībā uz ilgizturību, funkcionalitāti, saderību un drošību, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētāji var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu un jebkurus publiskos paziņojumus

Ja iegādāta prece ar digitālajiem elementiem, pārdevējam un pakalpojuma sniedzējam jāinformē un jānodrošina, ka tiek piegādāti atjauninājumi, kas nepieciešami, lai saglabātu preces atbilstību noteiktā laikposmā:

 • Atjauninājumiem jābūt tādiem, kādus patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preču un digitālo elementu veidu, mērķi, kādam tie paredzēti, kā arī apstākļus un līguma būtību, ja līgumā ir paredzēta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma vienreizēja piegāde;
 • Ja līgumā paredzēta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma pastāvīga piegāde noteiktā laikposmā, tad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina atjauninājumu piegādi attiecīgajā laika posmā, lai nodrošinātu preces atbilstību līguma noteikumiem divus gadus pēc preces iegādes

Ievēro! Ja būsi saņēmis informāciju par atjauninājumu un nepieciešamību to instalēt ar skaidru instalēšanas instrukciju, bet sapratīgā termiņā neinstalēsi atjauninājumus, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nebūs atbildīgi par radušos neatbilstību!

Prece nav neatbilstoša/nekvalitatīva, ja:

 • pirkuma brīdī patērētājs tiek informēts par to, ka precei ir kāds defekts vai neatbilstība līgumam. Tev ir tādas pašas tiesības uz preču atbilstību un kvalitāti, kad prece tiek pārdota ar atlaidi.
piemēram,

Paziņojums tirdzniecības vietā par noteiktu preces defektu (piemēram, apģērbam notrūkusi poga)

Nododot preci patērētājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums dot patērētājam iespēju preci apskatīt vai pārbaudīt. Izmanto šo iespēju! Tā novērsīsi problēmas, ja piegādātā prece pārvadājot sasista, tā nav pilnā komplektācijā vai pat vispār nav ievietota iepakojumā.

Kādam ir jābūt atbilstošam pakalpojumam ?

Pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek uzlabota vai pārveidota kustama ķermeniska lieta vai tās īpašības, ir jābūt atbilstošiem, to kvalitātei jābūt pienācīgai:

 • pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;
 • pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;
 • pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

Pakalpojums nav neatbilstošs/nekvalitatīvs:

 • neatbilstība radusies patērētāja piegādāto materiālu dēļ
 • Pirms līguma noslēgšanas patērētājs tika informēts/zināja vai patērētājs nevarēja nezināt, ka pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem

Par patērētāju tiesībām, iegādājoties lietotu preci

Patērētāju tiesību aizsardzības likums nenošķir patērētāja tiesības, ja ir iegādāta jauna vai lietota prece. Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ka patērētājam ir tiesības divu gadu laikā vērsties pie pārdevēja par preces neatbilstību līguma noteikumiem gan tad, ja iegādāta jauna prece, gan tad, ja patērētājs ir iegādājies lietotu preci. Pārdevēja sniegtā informācija par prasību pieteikšanu termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, ja iegādāta lietota prece, piemēram, sešu mēnešu laikā no iegādes brīža, nav saistoša patērētājam.

Likumā noteiktās patērētāju tiesības attiecas arī uz lietotām precēm!

Vienlaikus jāpievērš uzmanība lietotas preces aprakstam jeb informācijai, ko par preci sniedz pārdevējs. Pārdevējam pirms lietotas preces pārdošanas ir jāinformē patērētājs par visiem preces defektiem, ja tādi pastāv. Savukārt, ja pārdevējs par šiem defektiem patērētāju nav informējis, tad pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.  

Pārdevējs ir atbildīgs par lietotas preces defektiem, ja par tiem  nav informējis patērētāju!

Kādā termiņā jāvēršas par neatbilstošu preci vai pakalpojumu? 

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/ lietu, vai arī, ja precei dota komercgarantija – visā komercgarantijā norādītajā termiņā.

Prasījums jāiesniedz divu mēnešu laikā no dienas, kad patērētājs atklājis neatbilstību.

Ko patērētājs var prasīt?


Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:

 • Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot, ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūks.

Patērētājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu un naudas atmaksu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs:

 • neatbilstību nav novērsis saprātīgā termiņā;
 • pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neveic preces  nogādāšanu neatbilstības novēršanai vai nesedz izdevumus par to;
 • pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neveic preces demontāžu un atbilstošas preces uzstādīšanu;
 • nav novērsis neatbilstību, neskatoties uz centieniem;
 • ir atteicies novērst neatbilstību;
 • ir paziņojis, ka nenovērsīs neatbilstību vai neapmainīs preci saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības, vai arī tas ir redzams no faktiskajiem apstākļiem.

Tāpat patērētājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu un naudas atmaksu, ja neatbilstība ir tik nozīmīga, ka attaisno tūlītēju patērētāja pieprasījumu.

Ja precei konstatētā neatbilstība ir maznozīmīga, naudas atmaksu pieprasīt patērētājs nevar. Pienākums pierādīt, ka neatbilstība ir maznozīmīga, ir pārdevējam un pakalpojuma sniedzējam!
Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

 • Ja preci uzstādījis pārdevējs un nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir iemesls preces neatbilstībai;
 • Ja preci uzstādījis patērētājs pēc nepareizas (neprecīzas) lietošanas pamācības,

TAD

prece uzskatāma par neatbilstošu, un patērētājam ir tiesības pieprasīt pārdevējam veikt iepriekš minētās darbības.

Ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā tiek nostiprināts princips, ka pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgi par ne tikai neatbilstības novēršanu precei vai preces apmaiņu, bet arī par šādas preces demontāžu, atbilstošas preces uzstādīšanu un ar to saistīto izmaksu segšanu, ja neatbilstība atklājusies pēc preces uzstādīšanas.

Piemēram,

Patērētājs pasūtījis virtuves iekārtas izgatavošanu un uzstādīšanu. Pēc virtuves iekārtas uzstādīšanas konstatētas neatbilstības. Pakalpojuma sniedzējam uz sava rēķina ir jādemontē uzstādītā iekārta, jānovērš neatbilstības un jāveic atkārtota uzstādīšana. 

Pievērs uzmanību! Ja vienā pirkumā esi iegādājies vairākas savstarpēji saistītas preces, bet neatbilstība konstatēta tikai vienai no tām, Tev ir tiesības atteikties ne tikai no neatbilstošās preces, bet arī pārējām precēm, ja tās pamatoti nevar paturēt.

Piemēram,

patērētājs iegādājas krēslu un papildus iegādājās šim krēsla modelim piemērotus galvas un roku balstus, taču krēslam tiek konstatēta neatbilstība. Attiecīgi patērētājs ir tiesīgs atgriezt arī iegādātos galvas un roku balstus, jo tos nav iespējams lietot atsevišķi bez paša krēsla. 

Patērētājs, kurš veicis daļēju preces apmaksu, ir tiesīgs aizturēt vēl nesamaksātos maksājumus līdz brīdim, kad pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir novērsis preces neatbilstību. Patērētājam par maksājuma aizturēšanu pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs jāinformē rakstveidā!

Ja saņemts neatbilstošs pakalpojums, patērētājs vispirms ir tiesīgs pieprasīt, lai bez atlīdzības novērš neatbilstību. Ja tas nav iespējams, patērētājam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu vai naudas atmaksu. (Var tikt ņemts vērā labums, ko patērētājs guvis, izmantojot pakalpojumu, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās).

Citi pakalpojumi

Attiecībā uz citiem pakalpojumiem patērētājam ir tiesības, lai tie tiktu sniegti atbilstoši tam, par ko bijusi vienošanās, ievērojot profesionālo rūpību, kā arī nozaru regulējumu, piemēram, apsardzes pakalpojumiem, apsaimniekošanas pakalpojumiem, finanšu pakalpojumiem.Digitālais saturs un digitālie pakalpojumi

Strīdu risināšana
 

Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.

Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības;
 • Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda u.c.;
 • Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju;
 • Tiesā, tai skaitā saskaņā ar prasības pieteikumu vienkāršotās procedūras lietas ierosināšanai.
attels