Elektropreces ir preces, kuru lietošanai ir nepieciešama elektriskās enerģijas izmantošana un to sastāvā ir elektroniskās komponentes.

Normatīvie akti:

Ja elektroiekārta pārraida un/vai uztver radioviļņus (piemēram, bluetoothwifi), un  tai ir vajadzīga palīgierīce, piemēram, antena, tai būs piemērojamas šādas prasības:

Ja elektroiekārta nav paredzēta radioviļņu uztveršanai vai pārraidīšanai un tā darbojas ar maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V vai līdzspriegumu no 75 V līdz 1500 V, tai būs piemērojamas šādas prasības:

Ja elektroiekārta nav paredzēta radioviļņu uztveršanai vai pārraidīšanai un tā darbojas ar maiņspriegumu līdz 50 V vai līdzspriegumu līdz 75 V, tai būs piemērojamas šādas prasības:

Papildus iepriekš minētajām prasībām atsevišķām elektroprecēm var būt piemērojamas ekodizaina un energomarķējuma prasības (piemēram, veļas mazgājamajām mašīnām, trauku mašīnām, ledusskapjiem, televizoriem, spuldzēm).  Vairāk informācijas skatīt sadaļā Ekodizains un energomarķējums.

Marķēšana

Uz elektroprecēm ir jābūt norādītai informācijai par ražotāju un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese; ir informācija par ražotāju un kontaktadrese, kur ar to var sazināties, ir marķēti, norādot tipa, partijas vai sērijas numuru, tam ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informāciju par visiem īpašajiem piesardzības pasākumiem, kas – montējot, uzstādot, lietojot aparātu vai veicot tā apkopi – jāievēro, lai nodrošinātu, ka aparāts, laižot to ekspluatācijā, būs drošs lietošanā, ir informācija par tā nosaukums, reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties.

Atbilstību apliecinošie dokumenti. Elektropreču ražotājiem ir jāsastāda atbilstības deklarācija, ar kuru tas deklarē preces atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Deklarācijā norāda ražotāju un skaidru preces identifikāciju. Deklarācijai ir jābūt parakstītai. Ja uz vienu preci ir attiecināmi vairāki normatīvie akti, tad tai var sastādīt vienu atbilstības deklarāciju, iekļaujot visus piemērojamos normatīvos aktus.

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

Lai nodrošinātu preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, ražotājs saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.1.nodaļas, Noteikumu Nr.209 3.1.nodaļas un Noteikumu Nr.84 8.punkta prasībām pirms iekārtas laišanas tirgū:

  • veic iekārtas atbilstības novērtēšanu;
  • sagatavo (izstrādā) iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas pierāda atbilstības novērtēšanas veikšanu;
  • katrai iekārtai piestiprina CE marķējumu, tādējādi apliecinot, ka prece atbilst vispārīgām drošuma prasībām, uzņemoties par to atbildību;
  • sastāda atbilstības deklarāciju, kurā norāda informāciju par preci, tās ražotāju, atsauci uz piemērojamiem standartiem un citu informāciju, kas ir prasīta attiecīgajos normatīvajos aktos;
  • pievieno instrukciju un drošuma informāciju.

Importētājs

  • pirms importēšanas saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.3.nodaļas, Noteikumu Nr. 209 3.3.nodaļas un Noteikumu Nr. 84 29. un 30. punktu importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis iepriekš minētos uzdevumus un ka precei ir pievienota visa nepieciešamā informācija, pārliecinās, ka ražotājs ir izpildījis visas noteiktās prasības. Pretējā gadījumā importētājam ir jāuzņemas ražotāja pienākumi.

Izplatītājs

  • pārliecinās, ka elektropreces ir marķētas ar CE marķējumu un nodrošinātas ar lietošanas instrukciju valsts valodā.

Piemērojamie standarti ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Noderīgi:

MK noteikumi Nr. 208

MK noteikumi Nr. 209

MK noteikumi Nr. 84

MK noteikumi Nr. 360

Direktīva 2014/30/EU, par elektromagnētisko savietojamību

Direktīva 2014/35/EU par elektrodrošumu

Direktīva 2011/65/EU, par atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

Direktīva 2014/53/EU, par prasībām radioiekārtām