Vienojoties par kādu saistību nodibināšanu, līgumslēdzējas puses noslēdz līgumu, ar kuru katra no tām uzņemas konkrētas saistības – tiesības un pienākumus. Slēdzot līgumus ar patērētājiem, jāņem vērā specifiskas normatīvo aktu prasības. Tādējādi pirms ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – komersants) izstrādā līguma projektu, kas paredzēts noslēgšanai ar patērētāju, tam nepieciešams pilnīgi un uzmanīgi iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulē patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus, kā arī normatīvajiem aktiem un/vai citiem komersantam saistošajiem dokumentiem, kas regulē speciālās prasībās attiecībā uz konkrēto preču vai pakalpojumu jomu.