Nodrošinājuma prasības ir noteiktas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.

SVARĪGI ZINĀT:

 • Nodrošinājums tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija.
 • Nodrošinājuma izsniedzējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija) nodrošinājumu tūrisma pakalpojumu sniedzējam izsniedz par labu Patērētāju tiesību aizsardzības centram! (PTAC ir garantijas/apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs!).
 • Kredītiestāde, izsniedzot nodrošinājumu, bankas garantijā norāda: “Bankas garantijas izmaksas gadījums – tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nespēja pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt tūrisma pakalpojumus.”
 • Nodrošinājuma termiņam ir jābūt par laikposmu, kas nav mazāks par gadu. Ņemot vērā darbības sezonalitāti, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt papildu nodrošinājumu par īsāku periodu, bet ne īsāku par trim mēnešiem, ja pakalpojuma sezonalitātes dēļ saņemto avansu apmērs ir lielāks, nekā to nodrošina pamata apdrošināšanas līgums vai kredītiestādes garantija noteiktā laikposmā.
 1. Dokuments par nodrošinājumu ir jāiesniedz PTAC kopā ar iesniegumu tūrisma aģenta un tūrisma operatora licencēšanai un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai datubāzē.
   
 2. Nodrošinājuma apmērs ir:
 1. Tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nepiedāvā pasažieru pārvadājumus, jānodrošina, ka:
  • nodrošinājuma apmērs nav mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem un saistītiem tūrisma pakalpojumiem;
  • papildus jānodrošina, ka nodrošinājuma apmērs ir vismaz 5 % no komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā:
  • 3 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā;
  • 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;
  • 15 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas;
  • 30 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste;
  • 200 000 euro, ja organizē čartera lidojumus;
  • Ja kāda no minētajām pazīmēm sakrīt, nosakāms attiecīgi lielākais nodrošinājuma apmērs.
    
 2. Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pasažieru pārvadājumus, jānodrošina, ka:
  • nodrošinājuma apmērs nav mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem un saistītiem tūrisma pakalpojumiem;
  • papildus jānodrošina, ka nodrošinājuma apmērs ir vismaz 10 % no saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā:
  • 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā;
  • 10 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;
  • 20 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas;
  • 50 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā Karaliste;
  • 200 000 euro, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs organizē čartera lidojumus;
  • Ja kāda no minētajām pazīmēm sakrīt, nosakāms attiecīgi lielākais nodrošinājuma apmērs.
    
 3. Lai PTAC varētu izvērtēt nodrošinājuma summas atbilstību normatīvo aktu prasībām, PTAC izskata tūrisma operatoru un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesniegtās ceturkšņa atskaites, kas saskaņā ar Noteikumu Nr.380 17.punktu ir jāiesniedz PTAC reizi ceturksnī. Līdz ar to tūrisma operatoriem un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nekavējoties jāpalielina nodrošinājuma summa gadījumā, ja PTAC, iepazīstoties ar informāciju ceturkšņa atskaitēs, konstatē, ka tā vairs neatbilst normatīvu aktu prasībām.
   
 4. Jaunu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nākamajam periodam PTAC jāiesniedz divus mēnešus pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām.
   
 5. Ja vienu mēnesi pirms nodrošinājuma termiņa beigām tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nav iesniedzis PTAC dokumentu par jaunu nodrošinājumu, tam ir pienākums atmaksāt visu ceļotāju iemaksāto naudu vai arī, ja iespējams, piedāvāt ceļotājiem iegādāto tūrisma pakalpojumu izpildi līdz spēkā esošā nodrošinājuma termiņa beigām, un PTAC ir tiesīgs pieņemt lēmumu apturēt tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes.