Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8.panta sestā daļa nosaka, ja ražotājam vai izplatītājam kļuvis zināms vai viņam kā lietpratējam vajadzēja zināt, ka prece rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām, tad ražotājam vai izplatītājam noteiktā kārtībā nekavējoties jāinformē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes.

Gadījumos, kad ražotāji un izplatītāji ir konstatējuši preces, kuras rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām, tiem ir jāveic noteiktas darbības, lai apzinātu preču iespējamo kaitējumu patērētāju veselībai un maksimāli samazinātu iespējamos apdraudējumus. Uzņēmēju pienākums ir veikt virkni korektīvo darbību, kas ietver gan preču riska novērtējumus, preces izplatības izsekošanu, gan preču izņemšanu, atsaukšanu no patērētājiem. Lai palīdzētu uzņēmējiem veikt korektīvās darbības ātrāk un veiksmīgāk, sniegtu skaidrojumu par to kādas darbības, pie kādiem nosacījumiem būtu nepieciešams veikt, ar ES atbalstu ir izstrādāta

14.02.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr. 119 „Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām nosaka veidu un termiņus, kā Latvijas uzņēmējiem jāpaziņo attiecīgajai kontroles un uzraudzības iestādei par preci, kas rada risku. Šo noteikumu pielikumā ir izstrādāta veidlapa, kas jāaizpilda un jānosūta attiecīgajai iestādei.

Kopš 2009.gada 4.maija Eiropas Komisija ir izstrādājusi interneta sistēmu "GPSD Business Application", kas atvieglo uzņēmējiem paziņošanu par nedrošajām precēm. Šajā sistēmā uzņēmēji elektroniski var sagatavot visu nepieciešamo informāciju par nedrošajām precēm. Šī interneta sistēma ir vienkārša un ātra, ļauj uzņēmējiem ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus. Interneta sistēma ir atrodama šādā Eiropas Komisijas interneta adresē: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/ .

Uzņēmumi šajā sistēmā var lejuplādēt un aizpildīt paziņojuma veidlapas 5 galvenajās ES valodās. Ja forma ir aizpildīta un nosūtīta, tad tā automātiski tiek ievietota sistēmas datubāzē un no šīs datubāzes tā ir pieejama ES dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, kas tālāk var veikt visas nepieciešamās darbības. Pieeja paziņojumu datu bāzei ir tikai un vienīgi tirgus uzraudzības iestādēm, tā nav pieejama uzņēmējiem.

Pirms paziņojuma formas tiek aizpildītas, iesakām izlasīt rokasgrāmatu par šīs sistēmas lietošanu, kas ir atrodama šajā pašā mājas lapā angļu valodā.  Ja rodas jautājumi par to, kā lietot šo sistēmu vai par nedrošo preču paziņošanu, tad lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šajā mājas lapā atrodamos kontaktdatus.