Saskaņā ar likumu Par mērījumu vienotību PTAC veic valsts metroloģisko uzraudzību šādos virzienos:

 • mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzību;
 • lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu metroloģisko uzraudzību tautsaimniecības jomās atbilstoši likuma Par mērījumu vienotību 7.pantam;
 • fasēto pārtikas un nepārtikas preču metroloģisko kontroli.

PTAC ir tiesīgs:

 • veikt valsts metroloģisko uzraudzību vietās, kur ražo, izplata, lieto vai remontē mērīšanas līdzekļus, un vietās, kur ražo vai izplata fasētās preces; 
 • ņemt preču paraugus mērīšanas līdzekļu tirdzniecības vietās un organizēt to ekspertīzi;
 • pieprasīt lietošanā nodotu mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas verificēšanu;
 • ņemt fasēto preču paraugus, lai noteiktu šo preču satura daudzuma atbilstību metroloģiskajām prasībām.

Veicot lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu metroloģisko uzraudzību, PTAC pārbauda:

 • mērvienību un to apzīmējumu pareizu lietošanu;
 • mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumu ievērošanu;
 • mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas periodiskuma un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;
 • mērīšanas procesu pareizu izpildi.

PTAC amatpersonām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un uzlikt administratīvos sodus par metroloģisko prasību neievērošanu, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 99.pantā, kā arī par mērīšanas līdzekļu realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem saskaņā ar 166.15 pantu.