Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu pakalpojumu.

Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par preci vai pakalpojumu (arī brīdinājumus), lai būtu iespējams novērtēt riskus, kas saistīti ar pakalpojuma izmantošanu normālā vai paredzamā to lietošanas vai izmantošanas
periodā, ja šie riski nav uzreiz acīmredzami bez attiecīgiem brīdinājumiem, kā arī veikt piesardzības pasākumus.

Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir, ņemot vērā preču un pakalpojumu raksturu, veikt visus pasākumus, kas dod iespēju novērtēt riskus, ko varētu radīt preces un pa-kalpojumi, un izvēlēties atbilstošas darbības.