Jaunumi

Izvērtējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušos gadījumus, kas saistīti ar SIA “Cityparks Latvija” piemērotā līgumsoda par autostāvvietu pakalpojumiem nodošanu atgūšanai parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem (konkrētajā gadījumā, SIA “Paus Konsults”) ar mērķi, noskaidrot transportlīdzekļa īpašnieka kontaktinformāciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) paskaidro, ka saskaņā ar 2019. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 185) 16. punktā minēto ir noteiktas konkrētas personas, kuras drīkst Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā saņemt informāciju par fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli.

Tā kā autostāvvietu lietošanas līgumi tiek slēgti ar konkludentām darbībām un to specifikas dēļ pakalpojuma sniedzējam parasti nav informācijas par transportlīdzekļa īpašnieku, tāpat pakalpojuma sniedzējam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav iespēja iegūt informāciju no CSDD datubāzes par transportlīdzekļa īpašnieku un tā kontaktinformāciju, šo informāciju ar zvērināta advokāta starpniecību iegūst pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneri - parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji.

Informācijas par transportlīdzekļa īpašnieku noskaidrošanai tiek nodoti:

  1. līgumsodi, kuru apmaksa nav veikta;
  2. līgumsodi, kuru apmaksu patērētājs ir veicis savlaicīgi uz autostāvvietas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā par piemēroto līgumsodu norādīto norēķinu kontu, taču kādu iemeslu dēļ patērētājs nav norādījis maksājuma uzdevuma mērķi vai norādījis kļūdainu atsauci uz konkrēto izrakstīto soda kvīti.

PTAC paskaidro, ka otrajā punktā minētajos gadījumos, kad patērētājs noteiktajā termiņā ir veicis līgumsoda samaksu, bet pēc maksājuma uzdevuma mērķī norādītās informācijas autostāvvietas pakalpojuma sniedzējam nav iespējams identificēt konkrēto izrakstīto soda kvīti, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt patērētājam segt parāda atgūšanas izdevumus, jo pēc būtības ārpustiesas atgūšanai netiek nodots nesamaksātais līgumsods, bet gan sniegts pakalpojums - informācija par transportlīdzekļa īpašnieka identifikāciju. Šādi gadījumi ir jāparedz autostāvvietas pakalpojuma sniedzēja un ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējās vienošanās kā izmaksas, ko savas komercdarbības ietvaros sedz komersants, jo patērētājs pēc būtības apmaksu ir veicis un maksājuma saistības nepastāv.

Konsultāciju tālrunis

konsultācijas
pasts [at] ptac.gov.lv