Normatīvais akts: Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”

Darbības joma:

Jebkura iekārta vai to kombinācija, kas ir piedāvāta tirgū kā viena funkcionāla vienība, kura paredzēta galalietotājam un kura var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuras darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi

Būtiskās prasības:

Iekārtu ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nedrīkst pārsniegt līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties, kā paredzējis to ražotājs.

Iekārtu noturība pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez traucējumiem.

Marķēšana un instrukcijas:

Iekārtām ir jābūt marķētām ar:

 • CE atbilstības marķējumu;
 • Tipa, partijas vai sērijas numuru vai cita norādi, kas nodrošina to identifikāciju;
 • Ražotāja nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi

Iekārtai ir jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, ja tāda ir nepieciešama.

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

 • veic atbilstības novērtēšanu – iekšējo ražošanas kontroli un izstrādā tehnisko dokumentāciju;
 • sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē iekārtas ar CE atbilstības marķējumu;
 • nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina to identifikāciju;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Importētājs

 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanas procedūru;
 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, marķējis iekārtas ar CE atbilstības marķējumu, kā arī pievienojis nepieciešamos dokumentus;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Izplatītājs

 • pirms iekārtu piedāvāšanas tirgū pārliecinās, ka tās ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un tām ir pievienoti nepieciešamie dokumenti valsts valodā, un ka uz iekārtām ir informācija par ražotāju un importētāju.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija – atrodas pie ražotāja un importētāja

Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.208 2.pielikumā

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.208

Eiropas Komisijas mājas lapa par EMC

Saskaņotie standarti, kas publicēti zem Elektromagnētiskās saderības direktīvas (EMC)