Normatīvais akts: Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

Darbības joma:

Šie noteikumi attiecas uz visām iekārtām, kas darbojas ar maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V vai līdzspriegumu – no 75 V līdz 1500 V, izņemot iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, radioloģijas un medicīnas iekārtās, iekārtas, ko lieto liftos, elektroenerģijas skaitītājus, kontaktdakšas un rozetes, elektromagnētiskā laika mērītājus, specializētas iekārtas, ko lieto kuģos, aviācijā vai uz dzelzceļa.

Būtiskās prasības:

Iekārta ir projektēta un izgatavota saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi. Tā neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku drošību, kā arī īpašumu.

Iekārtai ir jābūt nodrošinātai pret riskiem ko tā var radīt un ko var radīt ārēju apstākļu iedarbība.

Marķēšana un instrukcijas:

Iekārtām ir jābūt marķētām ar:

 • CE atbilstības marķējumu;
 • Tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu norādi, kas nodrošina to identifikāciju;
 • Ražotāja nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Iekārtai ir jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, ja tāda ir nepieciešama.

Iesaistīto personu pienākumi

Ražotājs

 • veic atbilstības novērtēšanu – iekšējo ražošanas kontroli un izstrādā tehnisko dokumentāciju;
 • sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē iekārtas ar CE atbilstības marķējumu;
 • nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina to identifikāciju;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Importētājs

 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanas procedūru;
 • nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, marķējis iekārtas ar CE atbilstības marķējumu, kā arī pievienojis nepieciešamos dokumentus;
 • norāda uz iekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz iekārtu iepakojuma vai tām pievienotajos dokumentos savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi;

Izplatītājs

 • pirms iekārtu piedāvāšanas tirgū pārliecinās, ka tās ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un tām ir pievienoti nepieciešamie dokumenti valsts valodā, un ka uz iekārtām ir informācija par ražotāju un importētāju.

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Atbilstības deklarācija – atrodas pie ražotāja un importētāja

Deklarācijas forma ir pieejama MK noteikumu Nr.209 pielikumā

Noderīgi:

MK noteikumu Nr.209

Eiropas Komisijas mājas lapa par Zemsprieguma direktīvu

Saskaņotie standarti, kas publicēti zem Zemsprieguma direktīvas